Basisschool De Torenuil

Sint Petersburglaan 29 3404 CV IJsselstein

  • Schoolfoto van Basisschool De Torenuil
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenuil
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenuil
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenuil
  • Schoolfoto van Basisschool De Torenuil

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam:
Bij De Torenuil werken met met een hecht, bevlogen en deskundig team aan goed onderwijs voor onze leerlingen. Een sterke basis vinden wij belangrijk en wij zien kinderen graag met plezier naar school gaan. Wij werken graag samen met de kinderen, met de ouders en met elkaar. Samen zorgen wij voor een warm nest. 

Leerteams en specialisten:Onze leerkrachten werken in leerteams en blijven zich op deze manier ontwikkelen. Binnen de leerteams werken we actief samen en kijken de leerkrachten regelmatig bij elkaar in de klas. We geven elkaar feedback, bereiden samen lessen voor en denken gestructureerd na over resultaten en verbeterkansen.

Scholing personeel:
De leerkrachten volgen regelmatig cursussen. In de afgelopen jaren werden cursussen gevolgd over klassenmanagement, efficiënte instructie, handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW), gesprekstechnieken met kinderen en ouders, de computer in het onderwijs, zelfstandig werken, kindermishandeling, mediawijsheid, EHBO, kinderen meer verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces, Close reading enz. Ook vanuit Stichting Robijn worden regelmatig cursussen en workshops georganiseerd voor personeelsleden onder de noemer Robijn-academie. Hierbij leren de teams of individuele personeelsleden niet alleen van de cursusleider maar ook van elkaar. Dat is een grote meerwaarde die Robijn haar scholen kan bieden. Dit schooljaar staat vooral in het teken van de implementatie van onze nieuwe methode technisch lezen en het oriënteren op een nieuwe rekenmethode. 

Stagiair(e)s:
Er zijn altijd veel stagiair(e)s bij ons op school. Zij doen praktijkervaring op en ondersteunen tegelijkertijd ons personeel. We zijn een erkende leerinstelling voor verschillende opleidingen zoals: groepsleerkrachten; gymleerkrachten; klassen- en onderwijsassistentes en ICT-medewerkers.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij willen dat onze leerkrachten zich goed voelen in hun werk en zo min mogelijk ziek zijn. Daarom verdelen wij het werk zo gelijkmatig en overzichtelijk mogelijk. Is er toch iemand ziek of afwezig, dan gaan wij meteen opzoek naar een vervanger. De realiteit in Nederland is dat vervangers niet altijd beschikbaar zijn. Om de organisatie van het onderwijs op onze school toch zo goed mogelijk door te laten lopen in dit soort situaties hebben wij een protocol opgesteld dat in stappen beschrijft welke maatregelen wij nemen indien er geen vervangende leerkrachten beschikbaar zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijs in teams: samen aan de slag

Uniek aan De Torenuil is dat wij werken met onderwijs in teams (TOM). Onze leerlingen zitten in een basisgroep met een eigen juf of meester, maar werken ook samen in team. De leerlingen uit de 9 basisgroepen vormen 3 teams:

Team 1: groep 1, 2 en 3

Team 2: groep 4, 5 en 6 

Team 3: groep 7 en 8

Binnen dit team werken, spelen en vieren we samen. Zo leren kinderen elkaar kennen en met elkaar samenwerken. Op sommige momenten werken we groepsdoorbrekend waardoor het kind op zijn of haar eigen niveau kan werken en eigen keuzes kan maken. In een team krijgen kinderen les van meerdere leerkrachten, waardoor ze alle leerkrachten uit hun team kennen en durven aan te spreken. Kinderen zijn gewend om van verschillende leerkrachten les te krijgen op verschillende plekken in ons gebouw. Dit is een goede voorbereiding op de middelbare school. De leerkrachten zijn met elkaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen binnen het team en werken daarom veel samen. Zij bereiden samen lessen voor, hebben regelmatig overleg en werken vaak groepsdoorbroken. De specifieke kwaliteiten en affiniteit van leerkrachten zetten wij bij meerdere groepen in. Doordat wij met meerdere leerkrachten naar de leerlingen kijken, vormen wij een objectiever beeld en kunnen wij ons onderwijs nog beter afstemmen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1-2
Spelend leren in een brede onderbouw

Spelend leren is essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Kleuters spelen in de klas, in de gezellige themahoeken, buiten op het schoolplein en in het speellokaal in onze grote hal.

Inspirerende thema’s

Kleuters leren aan de hand van thema’s die aansluiten bij hun interesses. Denk aan de bakker, de seizoenen of ridders en kastelen. Binnen de thema’s bedenken we met met ons team hoeken en opdrachten waarmee de kinderen aan bepaalde doelen werken. Onze brede onderbouw waar groep 1, 2 en 3 samen een team vormen, werken de kinderen met elkaar aan deze inspirerende thema’s.

Ontwikkeling

Naast het spelend leren hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kleuters. Het is belangrijk dat ze met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Kinderen leren op school samen te spelen en elkaar te helpen. Ze leren elkaar te vertrouwen en durven voor elkaar op te komen. We volgen daarvoor de ontwikkelingslijnen. De doelen die daarbij horen, volgen we per periode en verwerken we in de thema’s.

Engels vanaf groep 1

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen via een moderne methode Engels aangeboden. Zo investeren we in een goede basis voor later.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3-4
De leerlingen krijgen steeds meer les in aparte vakken. Het leren lezen, rekenen en schrijven staan centraal in groep 3. 
De letters worden versneld aangeleerd waardoor we eerder toekomen aan het lezen van teksten en we dus meer ‘leesmeters’ kunnen maken. Op deze manier ontstaat er ook meer tijd voor het inoefenen van de letters wanneer de kinderen ze nog niet helemaal beheersen. Er wordt gestart met het echte rekenen: erbij- en erafsommen tot twintig en er wordt een begin gemaakt met schrijven.
In groep 4 wordt bij het lezen de inhoud belangrijker, het rekenen gaat door tot 200 en de tafels worden aangeleerd.
Er komen wereld-verkennende thema’s aan de orde zoals natuur en verkeer.

Groep 5 t/m 8
In groep 5 t/m 8 leggen we meer nadruk op het toepassen en de inhoud van de rekenen, taal en lezen. 
Door spreekbeurten, themakring, werkstukken en opdrachten wordt de zelfstandigheid vergroot.  Ondanks dat we zoveel mogelijk rekening houden met de actualiteit, ligt de leerstof voor een belangrijk deel vast in de (moderne) methoden die we gebruiken.

Engels voor groep 1-8
In onze maatschappij komen kinderen al jong in aanraking met de Engelse taal door filmpjes en spelletjes. Engels maakt dus al onderdeel uit van hun belevingswereld waardoor ze de taal sneller eigen maken. Door op jonge leeftijd een extra taal te leren, ontwikkelen kinderen een goed taalgevoel en vergroten ze hun algemene taalvaardigheid. Onze leerlingen krijgen al vanaf groep 1 Engelse les op een speelse manier. Door middel van liedjes, spelletjes, verhalen en leuke opdrachten pikken zij een nieuwe taal snel op. In de hogere leerjaren breiden we de Engelse woordenschat en grammatica steeds meer uit.

Lessen burgerschap groep 1-8
Wij geven onze leerlingen de ruimte om te werken aan vaardigheden als communiceren, samenwerken en deelnemen aan besluitvormingsprocessen. Daarnaast laten de Kwink-burgerschapslessen onze leerlingen kennismaken met de achtergrond van onze democratische rechtstaat en bereiden ze voor op hun rol in de maatschappij.

Begrijpend lezen groep 3-8
We maken gebruik van onze methode Nieuw Nederlands Junior. We combineren deze methode met elementen van Close Reading. Close Reading is een manier van lezen waarbij leerlingen een uitdagende tekst meerdere malen lezen, steeds met een ander leesdoel. Het doel van Close Reading is dat kinderen de tekst goed begrijpen en erachter komen wat de schrijver met de tekst wil vertellen. Daarvoor gaan ze actief met de tekst aan de slag. Ze zoeken naar informatie, stellen vragen over de tekst en beantwoorden deze, maken aantekeningen en discussiëren over wat ze gelezen hebben.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Komend schooljaar starten wij met het optimaliseren van ons aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Met dit specialisme voorzien we ook deze leerlingen in hun extra ondersteuningsbehoefte. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven