Christelijke Nationale School De Groenling

Lijnpad 2 8271 LB IJsselmuiden

  • Schoolfoto van Christelijke Nationale School De Groenling
  • Schoolfoto van Christelijke Nationale School De Groenling

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds 2015-2016 doet de schoolvereniging IRIS, waar onze school een onderdeel van is, mee aan de eindtoets route 8.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden geanalyseerd en op groepsniveau, en indien nodig op schoolniveau, wordt actie ondernomen wanneer de resultaten achterblijven bij de verwachtingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Gemiddeld stroomt de helft van de leerlingen van groep 8 uit naar havo/vwo. Incidenteel wordt een leerling verwezen naar het PRO.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor meer informatie wordt er verwezen naar de site. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Aardig
  • Waardig
  • Vaardig

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2015 heeft de school inspectiebezoek gehad. Dit bezoek verliep volgens een nieuw toezichtskader. Het rapport is terug te vinden op de site van de onderwijsinspectie. 

Terug naar boven