Christelijke Nationale School De Groenling

Lijnpad 2 8271 LB IJsselmuiden

  • Schoolfoto van Christelijke Nationale School De Groenling
  • Schoolfoto van Christelijke Nationale School De Groenling

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij incidenteel (ziekte)verlof streven we er naar om dit met "eigen" leerkrachten in te vullen. Bij langdurig (ziekte)verlof probeert de school in samenwerking met de Stichting Iris een structurele oplossing te bedenken. Er wordt dan gebruik gemaakt van een invallers pool. Soms is het niet te voorkomen dat een groep naar huis gestuurd wordt omdat er geen inval beschikbaar is. We proberen dit natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat de leerlingen in de groepen 1 en 2 spelend leren. Onze visie is dat onze leerlingen leren door spel. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze school voldoet aan de wettelijke eisen wat betreft het leerstof aanbod. We dragen er zorg voor dat er voldoende onderwijstijd besteed wordt aan de kernvakken; taal, (begrijpend) lezen en rekenen.

Sinds het schooljaar 2018-2019 maken we gebruik van een vakleerkracht gym en een vakleerkracht muziek/drama. Alle groepen krijgen één keer in de week les van de vakleerkracht gym en één keer in de twee weken les van de vakleerkracht drama/muziek.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Sinds 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Onze school heeft onder meer geïnvesteerd in kennis op diverse specialiteiten zodat wij zoveel mogelijk kinderen thuis nabij onderwijs kunnen geven. Zie verder het SOP (schoolondersteuningsprofiel)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven