OBS Wonderwijs

Laanzicht 95 8271 JZ IJsselmuiden

  • Schoolfoto van OBS Wonderwijs
  • Schoolfoto van OBS Wonderwijs
  • Schoolfoto van OBS Wonderwijs
  • Schoolfoto van OBS Wonderwijs
  • Schoolfoto van OBS Wonderwijs

Het team

Toelichting van de school

Deze informatie geeft geen goed beeld van de huidige situatie. Bovendien kan het jaarlijks veranderen.Het team van obs Wonderwijs is zeer gevarieerd. Een goede mix van man, vrouw, oud en jong.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof proberen wij vervanging te regelen. Allereerst zal een invalkracht gezocht worden die bereid is de zieke leerkracht te vervangen. Mocht er geen invalkracht beschikbaar zijn, dan zal de school intern tot een oplossing komen. Hierbij wordt gedacht aan het eventueel samenvoegen van groepen. Pas als al deze pogingen mislukken, of als er meerdere leerkrachten gelijktijdig ziek zijn, denken we pas aan het naar huis sturen van een groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Obs Wonderwijs is een van de participanten van het Kulturhus. Dit biedt de school veel kansen op het gebied van nauwe samenwerking met bijvoorbeeld Partou (kinderopvang), Quintus (muziek en cultuur), de bibliotheek en Goedzorg fysiotherapie. Wij zien dit als een enorme meerwaarde voor ons onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 is onderwijstijd lastig te vangen in termen als lezen, rekenen en taal. Vanuit samen spelen komen tot samen werken en samen leren. Vanuit een onderzoekende en ontdekkende houding wordt de basis gelegd voor voorbereidend lezen, voorbereidend rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, leren samen spelen en samen werken. We doen absoluut onrecht aan het onderwijs in groep 1 en 2 met deze korte omschrijving. De basis voor een lerende houding wordt namelijk in deze groepen gelegd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die onze school heeft, als het gaat om het bieden van Passend Onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  Dit document geeft de ambities van ons team weer. 

De profielen van de individuele scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen geven een beeld van het aanbod van onderwijsondersteuning in de regio Kampen en IJsselmuiden. De gezamenlijke missie van alle betrokken partners in het SWV 2305 is het realiseren van goed onderwijs en, indien noodzakelijk, ondersteuning voor elke leerling.

De leerling krijgt dát onderwijs en die ondersteuning, die hij/zij nodig heeft om een ononderbroken ontwikkeling te kunnen doormaken.Het schoolondersteuningsprofiel ondersteunt het antwoord op de vraag of onze school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling. Het profiel geeft richting aan de vraag wat de school wel en soms ook niet voor een kind kan betekenen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Doel 1: Het uitbreiden van het handelingsrepertoir van leerkrachten t.b.v. leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Doel 2: Het verhogen van leerkrachtvaardigheden op zorgniveau 2 en 3.

Doel 3: Het basisaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt geactualiseerd.

Doel 4:Het basisaanbod voor Nieuwkomers-NT2 leerlingen vormgeven.

Doel 5: Opleiden van een taalspecialist binnen het team 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Partou kinderopvang BSO Laanzicht bevindt zich in obs Wonderwijs naast en in het Uilennest, de middenruimte van de school. De buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.45 tot 18.30 uur. Opvang op woensdag is bij voldoende aanmeldingen mogelijk. De voorschoolse opvang (VSO) is geopend van 7.00 tot 8.30 uur. Voor- en naschoolse opvang zijn apart van elkaar af te nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vestigingsmanager Rieneke Kromkamp via telefoonnummer 038 – 3337299 of via e-mailadres laanzicht@partou.nl. U kunt zich aanmelden via de website www.partou.nl. Of kom gerust eens binnenlopen. U bent van harte welkom.

Terug naar boven