O.B.S. De Vuurtoren

Koningsplein 1 1975 DR IJmuiden

 • Schoolfoto van O.B.S. De Vuurtoren
 • Schoolfoto van O.B.S. De Vuurtoren
 • Schoolfoto van O.B.S. De Vuurtoren
 • Bouwen, techniek, schilderen, koken, dans, muziek ervaren, beelden maken, koor zingen, toneel, Free run....
 • Schoolfoto van O.B.S. De Vuurtoren

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Signalering van ondersteuningsbehoeften De volgende instrumenten worden gebruikt: 

 • LOVS toetsen van CITO ·               
 • Checklisten, Signaleringslijsten en dergelijke vanuit protocol Dyslexie         
 • Kijk! in groep 1/2
 • Zien! leerkracht van groep 3 t/m 8       
 • Zien! Leerling vanaf gr 5 
 • Methode toetsen na afronding van elk blok.   

ParnasSys is het administratiesysteem waarin we de leerresultaten van de leerlingen verzamelen. Het volgende wordt vastgelegd en bewaard:

 • rapportgegevens;
 • resultaten methode gebonden toetsen;
 • citoresultaten;
 • plan van aanpak bij kortdurende interventies of doublure (altijd vastgesteld in overleg met ouders);
 • groeidocumenten waarin de leerlingenzorg staat beschreven die vanuit het onderwijsadvies team wordt geadviseerd;
 • OPP (ontwikkelperspectief). 

Twee keer per jaar nemen wij de Cito-toetsen af voor de vakgebieden: rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Cito-toetsen staan los van de methode. De resultaten worden vergeleken met de gemiddelde resultaten van kinderen van dezelfde leeftijd in het hele land. De resultaten worden in teamverband besproken en geanalyseerd met de IB-er en de schoolleider.

Per groep worden groepsplannen per vakgebied gemaakt. Voor elk vakgebied wordt het onderwijsaanbod beschreven op 3 verschillende niveaus: voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, voor leerlingen die een basisaanbod nodig hebben en voor leerlingen die extra instructie en begeleiding nodig hebben. De groepsplannen worden 4x per jaar geëvalueerd en bijgesteld in overleg met de IB-er. Er wordt besproken of de gestelde doelen behaald zijn en of er aanpassingen nodig zijn.

Er worden ook methode gebonden toetsen afgenomen. Deze toetsen horen bij de methodes die we gebruiken voor de verschillende schoolvakken.

Op grond van de besprekingen en analyse van de opbrengsten uit toetsen en meetinstrumenten bekijken wij waar wij ons onderwijs kunnen verbeteren. Daarbij staat niet voorop om 'zo hoog mogelijk' te scoren, maar wel om uit elk kind te halen wat er in zit en zo de score te halen die bij die leerling past.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven