O.B.S. De Vuurtoren

Koningsplein 1 1975 DR IJmuiden

  • Schoolfoto van O.B.S. De Vuurtoren
  • Schoolfoto van O.B.S. De Vuurtoren
  • Schoolfoto van O.B.S. De Vuurtoren
  • Bouwen, techniek, schilderen, koken, dans, muziek ervaren, beelden maken, koor zingen, toneel, Free run....
  • Schoolfoto van O.B.S. De Vuurtoren

Het team

Toelichting van de school

Wij werken samen met de buurtsportcoaches voor aanvullende activiteiten zoals The Daily Mile. Via het kunstencentrum Velsen is een vakdocent drama en een vakdocent beeldende kunst (de creatieve vakken) in periodes aanwezig op school om projecten met kinderen te doen.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan zijn dat de leerkracht van uw kind ziek of tijdelijk afwezig is. De schoolleider informeert u dan tijdig. Wanneer een leerkracht ziek is, wordt er een vervangende leerkracht gevraagd die ingeschreven is bij Stichting OPO IJmond. Deze leerkrachten zijn gediplomeerde leerkrachten en voldoen aan de wettelijk gestelde eisen om onderwijs te geven. Als er geen vervangende leerkracht beschikbaar is, wordt de groep verdeeld over andere groepen of wordt er aan u gevraagd uw kind thuis op te vangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Vuurtoren wordt er lesgegeven in combinatiegroepen: groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Deze groepen tellen aan het begin van het schooljaar 2021-2022 respectievelijk 16, 19, 19 en 17 leerlingen. 

Het team bestaat uit 2 full time leerkrachten voor groep 3/4 en 5/6. Groep 1/2 en groep 7/8 worden begeleidt door twee parttime leerkrachten.

De onderwijsassistent ondersteunt in de verschillende groepen. 

De directeur, Carla Oude Groen, geeft leiding aan de dagelijkse praktijk op school, voert het bestuursbeleid uit en maakt beleid op schoolniveau. De directeur is in principe 4 dagen op school aanwezig. 

De intern begeleider (IB-er), Manon op den Kelder,  coacht en begeleidt de leerkrachten in het onderwijskundig handelen. Zij is de spil  wanneer het gaat over de zorg voor uw kind. De IB-er is drie dagen per week aanwezig.


Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe de leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden zodat de school, waar mogelijk, thuis nabij onderwijs kan realiseren voor de kinderen uit de schoolomgeving. De school kiest ervoor om een goede en brede basisondersteuning te bieden aan alle leerlingen. De school heeft veel ervaring met kinderen die specifieke begeleiding nodig hebben t.a.v. gedrag, minder- en hoogbegaafdheid.

Het schoolondersteuningsprofiel van de Vuurtoren in IJmuiden kunt u inzien op de website. Daarin staat beschreven welke middelen en mogelijkheden wij bieden voor extra ondersteuning van leerlingen. Deze extra ondersteuning kan gegeven worden door de eigen leerkrachten of met extra expertise en middelen vanuit het samenwerkingsverband. Onze samenwerkingspartner op het gebied van passend onderwijs is SWV Passendonderwijs IJmond. Meer informatie kunt u vinden op www.passendonderwijsijmond.nl.

De samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen is bij passend onderwijs een belangrijk uitgangspunt: de ouders en school dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Wij overleggen daarom altijd zeer zorgvuldig met ouders over (extra) ondersteuning van leerlingen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als een kind vier jaar wordt en bij ons op school komt, heeft het vaak al een periode op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf achter de rug. Daar is al kennis verzameld over de ontwikkeling van onze nieuwe leerling. Wij werken nauw samen met PSZ of KDV om te zorgen voor een goede warme overdracht. Wij leren de leerling zo alvast een beetje kennen, voor die bij ons op school begint. Uiteraard is er ook een uitgebreide kennismaking met ouders, waarbij we samen in gesprek gaan en ouders ons vertellen over hun kind. Op die manier zorgen we voor een soepele overgang en een 'vliegende start' bij ons op school.

Terug naar boven