O.B.S. De Vuurtoren

Koningsplein 1 1975 DR IJmuiden

 • Schoolfoto van O.B.S. De Vuurtoren
 • Schoolfoto van O.B.S. De Vuurtoren
 • Schoolfoto van O.B.S. De Vuurtoren
 • Bouwen, techniek, schilderen, koken, dans, muziek ervaren, beelden maken, koor zingen, toneel, Free run....
 • Schoolfoto van O.B.S. De Vuurtoren

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom in het SchoolVenster van O.B.S. De Vuurtoren

Openbare Basisschool De Vuurtoren is een kleine fijne basisschool in IJmuiden. Wij richten ons erop het beste uit ieder kind te halen. Het gaat dan om leerprestaties en sociale vorming, maar wij maken ook tijd om te werken aan andere talenten die kinderen hebben. 

Kern van ons onderwijs:

 • Sterke leerkrachten
 • Aandacht en zorg voor ieder individueel kind
 • Positief belonen op school (PBS) wordt ingezet om pesten te voorkomen en goed gedrag te stimuleren
 • Talentontwikkeling; de kinderen volgen jaarlijks een paar Atelier-series om breed talenten aan te boren en te ontwikkelen. De afsluiting is steeds een presentatie voor ouders en belangstellenden.
 • Moderne leermiddelen; gebruik van Chromebooks en de nieuwste adaptieve leerprogramma's

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betrokkenheid
 • Welbevinden
 • Talentontwikkeling
 • Opbrengstgericht werken
 • Buurtgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vuurtoren is een buurtschool op het Koningsplein in IJmuiden. In augustus 2020 hebben wij ons locatie aan de Heerenduinweg gesloten. Dit verklaart het dalende leerlingaantal in de grafiek. Het leerlingaantal op Koningsplein is stabiel en licht groeiend. In augustus 2021 fuseren wij met de Pleiadenschool (ook onderdeel van OPO IJmond). Het betreft hier een administratieve fusie, waarmee we openbaar onderwijs in Oud  IJmuiden kunnen blijven waarborgen. Beide scholen behouden hun eigen visie en missie.

Door onze kleine omvang kennen alle leerkrachten alle kinderen, zodat elk kind gezien wordt,  goed gevolgd kan worden in zijn ontwikkeling én wij de juiste ondersteuning kunnen bieden. Wij verwachten dat leerlingen op deze manier het beste uit zichzelf kunnen halen. En hierdoor als zelfstandige wereldburgers hun plek in de maatschappij kunnen ontdekken. Op leergebied streven wij naar optimale resultaten en ook op andere gebieden dagen wij de kinderen uit om zichzelf te leren kennen en het beste uit zichzelf te halen in onze 'ateliers'.

De kinderen kennen elkaar en vormen samen met elkaar een reële afspiegeling van de samenleving waardoor zij de unieke kans krijgen samen te leren leven in een “mini maatschappij”. In 8 jaar basisschooltijd groeien de kinderen op met bewustzijn over de wereld waarin zij leven en beschikken zij over de sociale vaardigheden die nodig zijn zichzelf blijvend te kunnen ontplooien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bedrijfshulpverlening 

Wij hebben een professionele bedrijfshulpverleningsorganisatie ingesteld om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Onderdelen van het beleid zijn o.a.: 

 • het ontruimingsplan;      
 • opleiding bedrijfshulpverleners;       
 • aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen); 
 • de jaarlijkse ontruimingsoefening. 

De bedrijfshulpverleners in onze school zijn gecertificeerd en worden jaarlijks bijgeschoold. Zij zijn niet opgeleid om medische handelingen uit te voeren.     

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra medisch zorg nodig heeft.?  Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat uw kind naar huis gaat. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren.  Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, meldt u dit bij de schoolleider, zodat deze een plan van aanpak kan opstellen. Onze medewerkers mogen medicijnen uitwendig en oraal toedienen. Ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.?  Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of door u aangewezen anderen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen.   

Terug naar boven