Antoniusschool IJmuiden

Willemsbeekweg 80 1971 GZ IJmuiden

  • Schoolfoto van Antoniusschool IJmuiden
  • Schoolfoto van Antoniusschool IJmuiden
  • Schoolfoto van Antoniusschool IJmuiden
  • Schoolfoto van Antoniusschool IJmuiden
  • Schoolfoto van Antoniusschool IJmuiden

Het team

Toelichting van de school

Onderwijsopbrengsten

Wij verbeteren ons onderwijs op een planmatige manier. We noemen dat ambitiegericht onderwijs. Dit betekent dat we de leerlingen niet alleen heel goed volgen, maar opbrengstgericht werken aan ambitieuze doelen. Het zogenoemde 4Dmodel helpt ons daarbij. De 4D’s staan voor Data, Duiden, Doelen en Doen. We verzamelen de resultaten van de toetsen van onze leerlingen en bekijken die goed: wat kunnen wij nog anders of beter doen, of wat gaat al goed? We stellen daarna nieuwe doelen voor de volgende periode en gaan weer aan de slag. Zo doorlopen we steeds deze verbetercyclus. Zo kunnen leraren hun dagelijkse handelen goed afstemmen op de ambitie die we hebben voor ons onderwijs. Meer weten over het ambitiegericht werken en onze werkwijze? De leraar van uw kind kan er meer over vertellen. 

Bestendiging leerlingen

Wij doen er alles aan om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun volgende stap. De Antoniusschool volgt de leerlingen nog twee jaar nadat zij zijn uitgeschreven. Dit heeft te maken met de wettelijke kaders waaraan de school moet voldoen, maar ook omdat de school wil weten of leerlingen goed op hun plek zitten. De school/werkgever/dagbestedingscentrum waar de leerling naar toe is gegaan ontvangt een mailbericht of een telefoontje met het verzoek om informatie. Is de leerling niet meer op de school, bij de werkgever of op het dagbestedingscentrum, dan ontvangen de ouders een telefoontje. Om dit proces te vereenvoudigen heeft Aloysius Stichting een zogenaamde bestendigingsmonitor (AtTrack) ontwikkeld. De monitor zorgt voor een uniforme werkwijze voor alle scholen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij vangen intern zoveel mogelijk de afwezigheid van leerkrachten op. Mocht het niet mogelijk zijn om intern te vervangen zoeken wij naar een externe oplossing. Mochten beide opties niet lukken dan zijn wij helaas genoodzaakt om ouders te vragen hun kinderen thuis te houden. Het opdelen van de groepen doen wij niet. Dit zorgt voor teveel onrust in de hele school. In de huidige omstandigheden met enorme lerarentekorten blijven wij ons best doen om vervanging te regelen maar kunnen wij helaas niet garanderen dat het ons altijd lukt. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school heeft een Commissie van Begeleiding. Die bestaat op onze school uit de directie, zorgcoördinator / intern begeleider, gedragswetenschapper en/of orthopedagoog en consulent van het samenwerkingsverband. De Commissie van Begeleiding ondersteunt en begeleidt leerlingen en leraren. De commissie kijkt bij de intake bijvoorbeeld goed of uw kind bij ons op school op de juiste plek is en volgt de ontwikkeling van uw kind daarna goed. Met het OPP als leidraad, beoordeelt de commissie of wij met ons onderwijs het juiste antwoord bieden op de behoefte van uw kind. 

In ons zorgteam werken wij samen met onze IKC partners, Centrum Jeugd en gezin (CJG), maatschappelijk werk en het samenwerkingsverband passend onderwijs.Samen zoeken wij naar de beste ondersteuning voor onze leerlingen. Wij horen bij samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Passend Onderwijs IJmond is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs in de regio NoordHolland. In een samenwerkingsverband maken schoolbesturen samen afspraken over passend onderwijs voor kinderen. In het ondersteuningsplan staat hoe wij in ons samenwerkingsverband werken. Alle twaalf schoolbesturen voor scholen van (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs (voormalig cluster 3 en 4) in de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Velsen en Uitgeest, zijn aangesloten. Meer informatie over Passend Onderwijs IJmond vindt u op de website: www.passendonderwijsijmond.n

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Antoniusschool is onderdeel van het Integraal Kind Centrum. Binnen het Integraal Kind Centrum werken wij nauw samen met de De Boekanier van IJmare, Kenter Jeugdhulp en de Hartekampgroep. Doordat we met zijn viertjes binnen het Intergraal Kind Centrum kunnen wij kinderen ondersteuning bieden op verschillende gebieden en onderzoeken wij per jaar wat onze leerlingen nodig hebben. Zo kunnen wij onze leerlingen naast onze reguliere SO groepen ook speciale onderwijs-zorggroepen bieden samen met Kenter Jeugdhulp.  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs aan jonge kinderen met een (taal)achterstand. Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2 en 3 jaar die naar de peuterspeelzaal of kindercentra gaan. In ons IKC hebben wij een behandelgroep voor kinderen onder de 4 jaar, deze groep valt onder Kenter Jeugdhulp.

Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool en is gericht op het stimuleren van de brede ontwikkeling, met taal als belangrijk aandachtspunt. Doel is een succesvolle start in groep 3. In onze kleutergroep wordt veel aandacht besteed aan taal; beginnende geletterdheid en taalontwikkeling. Daartoe is ook een logopedist aan de school verbonden die mogelijkheden heeft voor screening en behandeling. Altijd in overleg met de ouders, de screening en behandeling valt onder de zorgverzekering van de ouders

Terug naar boven