School voor Speciaal Basisonderwijs De Boekanier

Willemsbeekweg 80 1971 GZ IJmuiden

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Boekanier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoetsLeerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets.De wet neemt een aantal problemen weg in de overgang van het basis- naar de middelbare school. Dit zijn maatregelen: De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Ook na het afnemen van de toets in groep 8.Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets: Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets. Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet motiveren waarom het advies niet aangepast wordt. 

Indien u meer informatie wilt ontvangen over de doorstroomtoets kunt u contact opnemen met de intern begeleider. 

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per schooljaar worden de Cito-toetsen afgenomen voor de vakken: rekenen/wiskunde, spelling, technisch en begrijpend lezen. De resultaten hiervan worden geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. De Cito toetsen geven ons inzicht in de ontwikkeling van het kind en helpt ons om het onderwijs nog beter op de leerlingen af te stemmen.

Naast de Cito toetsen gebruiken wij ook een observatie instrument om de sociaal emotionele ontwikkeling te volgen. Hiervoor gebruiken wij het instrument Zien

Alle resultaten worden op leerling- en schoolniveau geregistreerd en tijdens groeps- en leerlingbespreking en in het teamoverleg met elkaar besproken. De didactische opbrengsten op school- en groepsniveau worden jaarlijks in kaart gebracht in een kwaliteitsmonitor uit ons leerlingvolgsysteem. Deze data worden 2 keer per jaar in een teamoverleg geanalyseerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets.Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets.De wet neemt een aantal problemen weg in de overgang van het basis- naar de middelbare school. Dit zijn maatregelen: De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Ook na het afnemen van de toets in groep 8. Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets: 

  • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.                                                         
  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.                                                                           
  • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.                                                                             
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.                                                                         
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.             
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
  • Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het VSO.

Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet motiveren waarom het advies niet aangepast wordt. Indien u meer informatie wilt ontvangen over de doorstroomtoets kunt u contact opnemen met de intern begeleider. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Wij vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen plezier beleven in het naar school gaan omdat wij denken dat dit de ontwikkeling positief beïnvloed.

Ons motto 'Op De Boekanier krijg je je glimlach weer terug' proberen wij iedere dag opnieuw waar te maken. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Ik ben iemand
  • Ik kan wat
  • Ik hoor erbij

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Met plezier delen wij het eindrapport van de Inspectie van het Onderwijs over haar vierjaarlijks bestuursonderzoek. De inspectie heeft ons een positieve beoordeling gegeven. Een resultaat waar wij heel blij mee zijn! Het was een vernieuwd integraal onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur en die van de scholen.

Hierbij zijn de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR), HRM, directeuren en Intern Begeleiders gesproken. Op de site van IJmare Openbaar Basisonderwijs IJmond kunt u het volledige rapport downloaden.

Terug naar boven