School voor Speciaal Basisonderwijs De Brug

Koolstraat 17 4561 GW Hulst

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Brug

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers en belangstellenden,

Dit is de schoolgids van De Brug, school voor speciaal basisonderwijs in Hulst. In deze gids leest u alle informatie over onze school en onze activiteiten voor het schooljaar 2020 - 2021. De schoolgids is online op onze website te lezen: www.sbo-debrug.nl. Mocht u een papieren versie willen ontvangen, laat u het dan even weten?

U ontvangt ook dit jaar een schoolkalender. Op de kalender staan de geplande activiteiten al ingevuld. We hopen dat u deze kalender zult gebruiken, zodat u tijdens het schooljaar op de hoogte bent van de verstrekte gegevens.

Dit schooljaar gaan we van start met zes groepen. We gaan er voor zorgen dat het weer een fijn en leerzaam schooljaar wordt. Naast het lesgeven, besteden we dit schooljaar ook aandacht aan:

·         Het onderzoeken, uitproberen en invoeren van een nieuwe methode voor Spelling en schrijven

·         Het verfijnen van de inzet van de chromebooks in de bovenbouw en de I-pads in de onderbouw

·         Het vergroten van de ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie

·         Het verminderen van de werkdruk

We vinden een goed en regelmatig contact tussen ouders/verzorgers en school belangrijk. Een goede vertrouwensrelatie tussen het kind en de leerkracht, tussen de kinderen onderling en tussen school en ouders/verzorgers geeft het kind zelfvertrouwen en leidt tot positieve, succesvolle leerervaringen. Samenwerken is dan ook heel belangrijk: door samen te werken kunnen we veel bereiken! Wij nodigen u dan ook uit om contact op te nemen met ons, wanneer er iets is of “zomaar”! Alleen samen met u kunnen we onze droom van goed onderwijs verwezenlijken en er voor zorgen dat we uw kind het beste kunnen bieden.   Namens het hele team wens ik u en uw kinderen een prettig en leerzaam schooljaar toe!

Marian de Moor (interim directeur)        

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingskansen
  • Ambitieuze doelen
  • Onderwijsbehoeften centraal
  • Talentontwikkeling
  • Sfeer, klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zien een forse toename van het aantal leerlingen op de Brug.

Niet alleen de Nederlandse reguliere PO scholen weten ons te vinden maar we zien ook een opmerkelijke toestroom vanuit België.

Bij aanvang van schooljaar 2020-2021 starten wij met 91 leerlingen.

In onze bovenbouwgroepen zit een dermate groot aantal leerlingen dat is besloten dat in de groepen D E1 en E2 geen leerlingen meer worden toegelaten gedurende het schoooljaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven