Nobelhorst

Vondelstraat 1 4561 LN Hulst

  • Schoolfoto van Nobelhorst
  • Schoolfoto van Nobelhorst
  • Schoolfoto van Nobelhorst
  • Schoolfoto van Nobelhorst
  • Schoolfoto van Nobelhorst

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het meten van de  tussenresultaten wordt gedaan om de ontwikkeling van de leerling te volgen en afstemmen, het onderwijsaanbod te evalueren en doelen voor de komende periode te stellen.  

Als meting van de tussenresultaten wordt gebruik gemaakt van het Cito leerlingvolgsysteem. Twee keer per schooljaar krijgen de leerlingen een rapport. Een belangrijk deel van ons werk is het rapporteren van de voortgang van het werk van de kinderen. Wij rapporteren de kinderen regelmatig over hun prestaties via het nakijkwerk, de proefwerken en de nabespreking van de lessen. Deze onderdelen leveren in de groepen 3 t/m 8 een waardering op. We werken met een gedigitaliseerd rapport waarvan de uitdraai in een mapje mee naar huis gaat in januari en juni. De kleuters krijgen twee keer per jaar een uitdraai van de registratie van het observatiesysteem KIJK! mee naar huis. Dit is in januari en in juni. Aan deze rapporten zijn ook de oudergesprekken gekoppeld.

Nobelhorst streeft er altijd naar om goed onderwijs te bieden aan alle kinderen. Wij volgen kinderen daarom in hun ontwikkeling door middel van lesobservaties en toetsen. Wij beschikken over methodegebondentoetsen en niet-methodegebodentoetsen. Methodegebondentoetsen, bijvoorbeeld de rekenmethode, worden afgenomen in de groep, nadat er een bepaalde hoeveelheid leerstof aangeboden is. Door deze toets kan de leerkracht zien of een kind de aangeboden leerstof voldoende beheerst. De niet-methodegebondentoetsen zijn toetsen die minder vaak worden afgenomen. Deze CITO toetsen worden twee keer per jaar afgenomen in januari en in juni. Met de CITO-toetsen wordt gemeten of een kind zich voldoende heeft ontwikkeld. Dit wordt weergegeven in een grafiek, vergelijkbaar met een groeicurve. Deze grafiek laat de vaardigheidsgroei en de niveauaanduiding zien. De resultaten worden, 2x per jaar door het team geanalyseerd en besproken. Deze bespreking vindt plaats aan de hand van een analyseformulier. De kinderen worden vergeleken met andere kinderen in Nederland  die in hetzelfde leerjaar zitten en/of van dezelfde leeftijd zijn. Ook wordt er gekeken naar de individuele ontwikkeling van het kind ten opzichte van het vorige meetmoment. Maar ook het groepsresultaat , het onderwijsaanbod en de rol van de leerkracht worden geëvalueerd. Vanuit dit overleg worden acties gepland op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. De zorg voor kinderen heeft pas kansen op succes wanneer de samenwerking tussen ouders en school optimaal is. Als de ontwikkelingen van een kind speciale zorg behoeven, betrekken wij ouders daarbij.

Nobelhorst biedt zorg op drie niveaus.

  1. Op groepsniveau: dit betreft de extra hulp die de leerkracht in de klas geeft volgens de cyclus van Handelingsgericht Werken (drie instructieniveaus en groepsplannen).
  2. Op schoolniveau: in dit geval heeft de groepsleerkracht de hulp ingeroepen van de zorgcoördinator, omdat de zorgvraag complexer is en de leerkracht daarbij graag extra advies wil. De ondersteuning kan middels observatie, overleg of  onderzoek, ook plaatsvinden door een externe deskundige, zoals een orthopedagoog van het RPCZ. Dat zal niet gebeuren zonder toestemming van ouders.
  3. Bovenschoolse zorg: ouders geven op dit niveau toestemming voor inbreng in het zorgadviesteam. In het zorgadvies (zorgcoördinatoren SKOH, GGD, Hulst voor Elkaar en andere deskundigen) wordt de leerling besproken en komt er een plan van aanpak. Nobelhorst maakt deel uit van Samenwerkingsverband Passend Primair onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. Binnen dit samenwerkingsverband heeft iedere school een ondersteuningsprofiel opgesteld. U kunt dit vinden op onze website. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven