Basisschool De Wereldboom

Sportlaan 18 4561 KZ Hulst

Schoolfoto van Basisschool De Wereldboom

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool vormt een belangrijke periode in een kinderleven. Voor een periode van acht jaar vertrouwt u uw kind dagelijks toe aan onze zorg. Een periode die mede de basis legt voor de verdere ontwikkeling van uw zoon of dochter. Een school kiezen valt dan ook niet mee, want scholen verschillen in werkwijze, in aanpak en in sfeer. Op deze site krijgt u een beeld van de organisatie en kwaliteit van onze school. Ook kunt u onze school vergelijken met andere scholen in de buurt. Om een volledig beeld te krijgen, nodigen wij u graag uit om een kijkje bij ons te komen nemen. U bent van harte welkom.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelkansen
  • Respect
  • Passie
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen die De Wereldboom bezoeken komen voor het grootste deel uit de wijk zelf, maar ook uit de omliggende wijken en dorpen. De Wereldboom heeft namelijk ook een streekfunctie vanwege onze expertise op het gebied van hoogbegaafdheid en ons fulltime onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Tevens is De Wereldboom de enige openbare basisschool in de gemeente Hulst.De Wereldboom wordt bezocht door zo’n 175 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. We zien de laatste jaren een stabiel leerlingenaantal. De kinderen die op 4-jarige leeftijd starten op onze basisschool hebben over het algemeen al tijd doorgebracht op een peutergroep of een kinderdagverblijf. Beiden zijn inpandig aanwezig. Door de intensieve samenwerking met de kinderopvang, met wie we een gezamenlijk peuter-kleuteratelier organiseren, is de doorgaande lijn van opvang naar onderwijs gewaarborgd en wordt een goede basis gelegd voor o.a. de taalontwikkeling.De schoolweging kan helpen om goed zicht te krijgen op de leerling populatie van De Wereldboom. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent deze schoolweging voor elke schoolvestiging en onderwijslocatie in Nederland. Dat doet ze aan de hand van vijf factoren: het opleidingsniveau van zowel de moeder als de vader, de herkomst van ouders, of ouders in de schuldsanering zitten, de verblijfsduur van de moeder in Nederland en het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders van onze leerlingen. Onze schoolweging (bepaald door het CBS) is 31,12. Dit is een gemiddelde schoolweging vergeleken met andere scholen. Het percentage leerlingen dat te maken heeft met het risico op onderwijsachterstanden schatten we op 3% op basis van de resultaten van de afgelopen drie jaar. Dit ligt lager dan het landelijke gemiddelde en ruim onder de signaleringswaarde (15%). Deze waarde, bepaald door het CBS, geeft aan hoeveel procent van de kinderen 1F moet hebben behaald aan het einde van de basisschool (85%). 1F is het minimumniveau op het gebied van taal en rekenen bij het verlaten van de basisschool.Bij de oude gewichtenregeling werd het gewicht van een leerling alleen bepaald door het opleidingsniveau van ouders. Sinds 1 augustus 2019 wordt met veel meer kenmerken rekening gehouden. Dit zou moeten leiden tot een betere verdeling van middelen om onderwijsachterstanden te bestrijden en te voorkomen.De kengetallen laten zien dat de leerlingen op onze school over de afgelopen drie schooljaren zowel op referentieniveau 1F als op referentieniveau 1S/2F boven het landelijk gemiddelde scoren. 1S/2F is een hoger niveau dan 1F (streefniveau). De nieuwe instroom in de wijk verschilt niet van de huidige bewoners; dat is te zien aan het stabiele leerlingaantal van de school. Een groot deel van onze kinderen komt uit een gezin met een stabiele thuissituatie. Zoals op iedere school hebben ook wij leerlingen met extra onderwijsbehoeften zoals extra instructie en intensievere begeleiding om zich de basisvaardigheden eigen te maken. Ook hebben wij leerlingen die meer uitdaging, versnelling of verdieping nodig hebben.Het percentage leerlingen waarvoor ondersteuning nodig is vanuit het samenwerkingsverband schatten we op zo’n 5%. Het betreft hier leerlingen met een eigen ontwikkelingsplan, een eigen leerlijn, ondersteuning op sociaal en emotioneel gebied, e.d.De Wereldboom heeft een gemiddeld uitstroomniveau naar het voortgezet onderwijs t.o.v. het landelijk gemiddelde. Ons algemeen aanbod wordt dan ook afgestemd op deze groep leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

e-mail, internet en sociale- media:

Privacy:

Privacy Onze school gaat voorzichtig en terughoudend om met leerling gegevens en gegevens die ouders aan school verstrekken. De school zorgt ervoor dat de gegevens goed beveiligd zijn. U kunt de gegevens die de school van u of uw kinderen bijhoudt inzien en zo nodig vragen deze te corrigeren. Soms staat informatie over of foto’s van de kinderen in de nieuwsbrieven of op de website of sociale media. Te denken valt aan verjaardagen, uitslagen van toernooitjes, rollen bij de schooluitvoering, enz. Als er bezwaren bestaan tegen het verspreiden van deze informatie verzoeken we u dat aan te geven bij de directie van de school. Op onze website of in sociale media worden o.a. werkstukjes en foto’s van kinderen geplaatst. Ouders die tegen publicatie van werk gemaakt door kinderen en/of foto’s van hun kinderen zijn, wordt gevraagd hiertegen bezwaar te maken. Bij bezwaren zal degene die de website onderhoudt deze informatie verwijderen. Strikt persoonlijke informatie wordt niet geplaatst op de website. Omdat we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden ook geen privégegevens van leerlingen, ouders en medewerkers van de school, het bestuur, medezeggenschapsraad, ouderraad of vrijwilligers aan derden beschikbaar gesteld. Deze zijn altijd via de school te benaderen. Meer informatie over het beleid inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is te vinden op de www.elevantio.nl

Protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie:

Gedragscode:

Gedragscode Ook onderwijspersoneel wordt helaas wel eens geconfronteerd met intimiderende ouders. Scholen moeten direct duidelijk maken dat zij van dergelijk gedrag niet gediend zijn. Niet voor niets is er de overheidscampagne ‘Veilige Publieke Taak’. Deze campagne vraagt aandacht voor correcte omgang met personeel in openbare functies, dus ook in het onderwijs. In het kader van een correcte omgang is de volgende gedragsnorm voor ouders met kinderen op scholen van onze onderwijsgroep, of de intentie hebben hun kind(eren) aan te melden op één van de scholen, ontwikkeld.

De afspraken zijn:

• Agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal, tegen medewerkers, directie, stagiaires, leerlingen of bestuur van de school wordt nooit getolereerd

• Werknemers in de school moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen

• Hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd

• De orde mag op geen enkele wijze worden verstoord

• Houdt u aan de schoolregels die ook voor de kinderen gelden

• Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders positief

• Breng uw kind op tijd in de klas

• Bewaar de rust in het schoolgebouw

• Maak een afspraak met de leerkracht als u iets wilt bespreken

• Uit mogelijke ontevredenheid naar de leerkracht of de directie zonder schelden, dreigen of schreeuwen. De school doet via haar bestuur te allen tijde aangifte bij de politie tegen (fysiek of verbaal) agressieve ouders, waarbij de vertrouwensinspecteur en bureau leerplichtzaken Zeeuws-Vlaanderen gelijktijdig worden geïnformeerd. Daarnaast geldt de toepassing van de regeling voor time-out, schorsing en verwijdering (zie de klachtenprocedure).

Terug naar boven