Moerschans

Liniestraat 100 4561 ZX Hulst

Schoolfoto van Moerschans

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Protocol vervanging bij ziekte en afwezigheid

SKOH heeft als principe dat er bij ziekte en afwezigheid geen kinderen naar huis worden gestuurd. Het risico dat er thuis niemand aanwezig is of dat oudere leerlingen op straat blijven hangen willen we niet nemen. Daarnaast is het onze taak de leerlingen onderwijs te bieden. We spannen ons dan ook erg in om er voor te zorgen dat er altijd vervanging aanwezig is. We beseffen echter ook dat er soms, ondanks alle inspanningen, geen adequate oplossing te vinden is. Toch zal er een oplossing voor de leerlingen gezocht moeten worden. Dat deze oplossing niet altijd optimaal voor de leerlingen en leerkracht zijn beseffen we ons terdege. We houden echter vast aan onze stelregel dat er geen leerlingen naar huis gestuurd worden.  

De te volgen procedure bij ziekte en afwezigheid  

1.   Er wordt  contact opgenomen met de vervangerspool.

2.   Er kan aan leerkrachten die vrij zijn  gevraagd worden te werken.

3.   Indien er Lio-ers, of stagiaires aanwezig zijn, dan per situatie overwegen de stagiaire te laten vervangen.

4.   Leerkracht die een stagiair heeft, mogelijk laten vervangen.

5.   Medewerkers die ambulant zijn worden ingezet.

6.   Mogelijk aanwezige onderwijsassistentes kunnen worden gevraagd de groep over te nemen of ingezet om samen 2 groepen te              draaien waardoor er 1 collega over is die kan vervangen.

7.     Er kan hulp ingeschakeld worden vanuit de pedagogisch medewerkers in onze peutergroep.

8.     De groepen kunnen over de andere groepen worden verdeeld

9.     Indien opdelen onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat er meerdere zieken leerkrachten zijn, kunnen ambulante collega’s van andere                scholen ingezet worden.  

Naast het lesgeven hebben leerkrachten nog andere taken die zij op school vervullen. Indien deze taken onder lestijd plaatsvinden is hier een vaste vervanger voor benoemd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1-2 wordt er lesgegeven volgens het principe beredeneerd aanbod. De kinderen worden gevolgd dmv het observatiesysteem KIJK!. Aan de hand van deze resultaten wordt het lesprogramma samengesteld. Zowel voor de hele groep en voor niveaugroepen of individuele kinderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Kleuterplein.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In alle groepen is de onderwijstijd genoemd zoals in het rooster is vastgelegd. Uiteraard wordt dit aangepast  aan de behoeften van de groep. We streven naar zoveel mogelijk onderwijs op maat.

In groep 3 wordt er gewerkt met Veilig Leren Lezen, dit is zowel op het gebied van lezen als taal

Bij lezen behoren de volgende onderdelen: technisch lezen, begrijpend lezen, studerend lezen (studievaardigheden).

Bij wereldoriëntatie behoren: verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek.

Bij kunstzinnige vorming en creatieve vorming rekenen we de expressieve vakken en muziek.

Tot levensbeschouwing behoort godsdienst en  de sociaal emotionele ontwikkeling (Kwink)

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan:

- Leerlingen  van 2 ½ tot 13 jaar.   

  - Leerlingen die het reguliere basisaanbod volgen en dankzij de inzet, betrokkenheid en kwaliteiten van het team, kunnen wij op dit moment kinderen met de volgende aandachtspunten opvangen:  

- Concentratieproblemen

- Leerproblemen 

- Lees-en taalproblemen

- Dyslexie

- Taalachterstand (VVE)

- Meer- en hoogbegaafdheid

- Kinderen met ADHD

- Kinderen met PDD-NOS  (en belemmeringen inhet autisme spectrum)

- Rekenachterstanden/Dyscalculie

- Kinderen met  motorische problemen

-  Leerlingen met verschillende culturen en achtergronden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven