Kindcentrum St. Willibrordus

Princebolwerk 2 4561 EN Hulst

  • Samen werken in een multifunctionele ruimte
  • Schoolplein en deel middenbouw
  • Circusles - een culturele activiteit van "Scoop"
  • Carnaval bij ons op school.
  • Kerstviering in de kerk voor kinderen, ouders en belangstellenden.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Let op: in het schooljaar 2019-2020 is er geen cito toets afgenomen i.v.m. met de Covid-19 uitbraak.
Derhalve is dit nog het resultaat van vorig schooljaar.

Leerlingen die geen eindtoets hoeven te maken:
Het schoolbestuur van de basisschool kan besluiten dat uw kind geen eindtoets hoeft te maken. Dit doet het bestuur in overleg met u. Als u en uw kind dat willen, mag uw kind wel een eindtoets maken.

De volgende leerlingen hoeven geen eindtoets te maken:
- leerlingen die volgens hun ontwikkelingsperspectief uitstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs
  binnen de uitstroomprofielen arbeidsmarkt of dagbesteding;
- leerlingen met een IQ lager dan 75;
- leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen. 


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af.
Naast de methode gebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Het meten van de  tussenresultaten wordt gedaan om de ontwikkeling van de leerling te volgen en af te stemmen, het onderwijsaanbod te evalueren en doelen voor de komende periode te stellen.   Als meting van de tussenresultaten wordt gebruik gemaakt van het Cito leerlingvolgsysteem. Twee keer per schooljaar krijgen de leerlingen een rapport.
Een belangrijk deel van ons werk is het rapporteren van de voortgang van het werk van de kinderen. Wij geven de kinderen feedback na het maken van het werk, de kinderen krijgen feed forward tijdens het maken van het werk en we bespreken met de kinderen wat ze nodig denken te hebben voor de volgende keer; feed up.
In de groepen 3 t/m 8 werken we met een gedigitaliseerd rapport waarvan de uitdraai in een mapje mee naar huis gaat in januari/februari en juni/juli. De kleuters krijgen twee keer per jaar een uitdraai van de registratie van het observatiesysteem KIJK! mee naar huis. Dit is in januari en in juni. Het rapport wordt aan een  oudergesprek gekoppeld.  
Kindcentrum St. Wilibrordus volgt de kinderen in hun ontwikkeling door middel van lesobservaties, diagnostische gesprekken en toetsen. Wij beschikken over methodegebondentoetsen en niet-methodegebodentoetsen. Methodegebondentoetsen worden afgenomen in de groep, nadat er  in bepaalde periode leerstof aangeboden is. Door deze toets kan de leerkracht zien of een kind de aangeboden leerstof voldoende beheerst. De niet-methodegebondentoetsen zijn toetsen die minder vaak worden afgenomen. Deze CITO toetsen worden twee keer per jaar afgenomen in januari en in juni. Met de CITO-toetsen wordt gemeten of een kind zich voldoende heeft ontwikkeld. Dit wordt weergegeven in een grafiek, vergelijkbaar met een groeicurve. Deze grafiek laat de vaardigheidsgroei en de niveauaanduiding zien. De resultaten worden, 2x per jaar door het team geanalyseerd en besproken. Deze bespreking vindt plaats aan de hand van een analyseformulier. De kinderen worden vergeleken met andere kinderen in Nederland  die in hetzelfde leerjaar zitten en/of van dezelfde leeftijd zijn. Ook wordt er gekeken naar de individuele ontwikkeling van het kind ten opzichte van het vorige meetmoment. Maar ook het groepsresultaat, het onderwijsaanbod en de rol van de leerkracht worden geëvalueerd. Vanuit dit overleg worden acties gepland op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau.
De zorg voor kinderen heeft pas kansen op succes wanneer de samenwerking tussen ouders en school optimaal is. Als de ontwikkelingen van een kind speciale zorg behoeven, betrekken wij ouders daarbij.
Kindcentrum St Willibrordus biedt zorg op drie niveaus.
Op groepsniveau: dit betreft de extra hulp die de leerkracht in de klas geeft volgens de cyclus van Handelingsgericht Werken (drie instructieniveaus en groepsplannen).
Op schoolniveau: in dit geval heeft de groepsleerkracht de hulp ingeroepen van de intern begeleider, omdat de zorgvraag complexer is en de leerkracht daarbij graag extra advies wil. De ondersteuning kan middels observatie, overleg of  onderzoek, ook plaatsvinden door een externe deskundige. Dat zal niet gebeuren zonder toestemming van ouders.
Bovenschoolse zorg: ouders geven op dit niveau toestemming voor inbreng in het zorgadviesteam. In het zorgadvies (intern begeleiders Elevantio, GGD, Hulst voor Elkaar en andere deskundigen) wordt de leerling besproken en komt er een plan van aanpak. Kindcentrum St. Willibrordus maakt deel uit van Samenwerkingsverband Passend Primair onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. Binnen dit samenwerkingsverband heeft iedere school een ondersteuningsprofiel opgesteld. U kunt dit vinden op onze website. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bijna alle leerlingen van onze school gaan naar het Reynaertcollege.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In november 2018 heeft de inspecteur onze school bezocht. Wij zijn trots op de rapportage welke wij hebben ontvangen. Het rapport kunt u lezen via onderstaande link. 

Terug naar boven