Kindcentrum St. Willibrordus

Princebolwerk 2 4561 EN Hulst

  • Samen werken in een multifunctionele ruimte
  • Schoolplein en deel middenbouw
  • Circusles - een culturele activiteit van "Scoop"
  • Carnaval bij ons op school.
  • Kerstviering in de kerk voor kinderen, ouders en belangstellenden.

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit:
- 13 Leerkrachten
- 1 Intern begeleider
- 1 Leraar ondersteuner
- 1 conciërge
- Administratie
- 1 adjunct directeur
- 1 directeur

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft, wordt er gekeken of de duo-collega de groep kan overnemen. Mocht dit niet kunnen dan zal er gekeken worden of er een andere collega uit het team kan werken. Mocht dit ook niet het geval zijn doen we een beroep op de invalpool van TCOZ. Elevantio heeft een aantal invalleerkrachten in deze pool benoemd, waardoor we zoveel mogelijk vaste gezichten kunnen inzetten binnen de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Afhankelijk van het aantal groepen dat we mogen vormen en de leerlingaantallen worden elk jaar de groepen samengesteld. 

Komend schooljaar 2021 - 2022 werken we met 3 groepen 1-2 en verder alleen maar enkele groepen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij hebben de algemene onderwijstijd ingevuld, aangezien we kijken wat de behoefte in de groep is in plaats van ons vast te "pinnen" aan een bepaald aantal uur per vak.

In de groepen 1 - 2 wordt er met een beredeneerd aanbod gewerkt. Vanuit observaties en de KIJK!-registratie wordt er een aanbod gegeven, waarbij we een optimale, individuele ontwikkeling nastreven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In totaal geven wij maximaal 25 uur les per week.

Lezen

Groep 3: lezen / taal wordt in groep 3 als één vak gegeven. De genoemde uren voor lezen zijn dus ook voor taal.
Groep 4 t/m 8: Dit is voor technisch lezen en begrijpend lezen samen. 

Wereldoriëntatie

DaVinci (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, maatschappijleer, natuur en techniek, scheikunde, filosofie en levensbeschouwing), schooltelevisie en verkeer.

Kunstzinnige en creatieve vorming:
Tekenen, handvaardigheid en muziek (zit ook in DaVinci).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Deze indicator wordt bij het opstellen van het nieuwe Schoolondersteuningsprofiel ingevuld.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Toelichting: 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. VVE is bestemd voor jonge kinderen die een grotere kans hebben om een onderwijsachterstand op te lopen. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen deze kinderen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 en 3 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders (ouderbetrokkenheid) een belangrijk onderdeel.


Terug naar boven