Moerschans

Liniestraat 100 4561 ZX Hulst

Schoolfoto van Moerschans

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Bedankt voor uw interesse in het schoolvenster van Kindcentrum Moerschans in Hulst. Wij willen u graag via deze informatie een kijkje nemen in onze mooie school. Een goede communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen bij ons kindcentrum. In deze gids vindt u praktische zaken zoals de schooltijden, vakanties, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin gemaakt hebben. U vindt terug wat wij belangrijk vinden en waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie ons kindcentrum werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) bij de school en de andere manieren waarop wij u informeren.

Wij hopen dat u op deze site de informatie vindt die u zoekt. Indien u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen (0114-370083 of www.bsmoerschans.nl). Wij gaan graag met u in gesprek.  

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van de Moerschans. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Wij zijn altijd beried u verdere toelichting te geven.  

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Vriendelijke groet,

Team Moerschans

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Zelfstandigheid
  • Sociale ontwikkeling
  • Plezier
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen

Onze school wordt momenteel bezocht door 86 leerlingen. We hebben 5 groepen; een groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 en een Taal Expertise Centrum (TEC-klas). In laatstgenoemde klas bieden we nieuwkomers een fijne leerplek waar zij 3 dagen ondergedompeld worden in een taalbad. De andere 2 dagen van de week gaan zij naar hun meest thuisnabije school. 

De kinderen in onze school krijgen les in niveaugroepen. Er wordt gewerkt op leerpleinen waar eigenaarschap en zelfstandigheid bevorderd worden. Doordat we werken met kleine groepen "ziet" de leerkracht de kinderen goed. De leerkrachten geven tijdens de instructie onderwijs op maat. 

Onderwijs op maat

Als we de populatie in beeld brengen, constateren we dat zo'n 20 % van de leerlingen extra instructie nodig heeft en intensiever moet oefenen om zich de basisvaardigheden eigen te maken. Leerlingen met belemmeringen/onderwijsbehoeften, zoals dyslexie, adhd, TOS,  enz. krijgen extra aanbod op onze school binnen de reguliere groep van de groepsleerkracht en door extra inzet van personeel. Wij realiseren hiermee een brede basisondersteuning. Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften krijgen in de reguliere groep een verkorte instructie en tevens verbreding/verdieping aangeboden buiten de groep.Het percentage leerlingen waarvoor ondersteuning nodig is vanuit het samenwerkingsverband schatten we op 2 %. (ondersteuning op gedrag). 

Voor meerdere kinderen (ong 15%)  binnen onze school stellen wij een OPP op zodat wij de ontwikkeling van deze risicoleerlingen nauwgezet kunnen volgen en hierop ons aanbod kunnen afstemmen. 

Onderwijsbehoeften

Wij hebben graag duidelijk in beeld waar we op in kunnen zetten om de leerlingen te laten groeien. Daarom beschrijven we per groep per groep de belemmerende en stimulerende factoren. Op basis daarvan bepalen we de onderwijsbehoeften van de groep en van de individuele leerling.

Uitstroom naar voortgezet onderwijs

24% van onze leerlingen stroomt door naar de vmbo basisberoepsgerichte leerweg. Dit aantal is hoger dan de landelijk doorstroom.

25% van onze leerlingen stroomt door naar de vmbo kaderberoepsgerichte leerweg. Dit percentage is even hoog als de landelijke doorstroom

51% van onze leerlingen stroomt door naar de gemengde/theoretische leerweg. Dit percentage is ongeveer even hoog als de landelijke instroom.

Aandachtspunten

In algemene zin hebben wij –op grond van de kenmerken van de leerlingen- de volgende aandachtspunten: extra aandacht voor taalonderwijs, talentontwikkeling, sociale vaardigheden, burgerschap en inclusiever onderwijs. 

Aantal leerlingen 

Aantal leerlingen bij start schooljaar 2020 2021 : 80

Aantal leerlingen bij start schooljaar 2021 2022: 79

Aantal leerlingen bij start schooljaar 2022 2023: 92

Aantal leerlingen bij start schooljaar 2023 2024: 86Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
89
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven