Nobelhorst

Vondelstraat 1 4561 LN Hulst

 • Schoolfoto van Nobelhorst
 • Schoolfoto van Nobelhorst
 • Schoolfoto van Nobelhorst
 • Schoolfoto van Nobelhorst
 • Schoolfoto van Nobelhorst

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het meten van de  tussenresultaten wordt gedaan om de ontwikkeling van de leerling te volgen en afstemmen, het onderwijsaanbod te evalueren en doelen voor de komende periode te stellen.  

Als meting van de tussenresultaten wordt nu nog gebruik gemaakt van het Cito leerlingvolgsysteem maar we gaan over naar de DIA toetsen.  Twee keer per schooljaar krijgen de leerlingen een rapport. Een belangrijk deel van ons werk is het rapporteren van de voortgang van het werk van de kinderen. Wij rapporteren de kinderen regelmatig over hun prestaties via het nakijkwerk, de proefwerken,de nabespreking van de lessen, de kindgesprekken en de feedback gesprekken. We werken met een gedigitaliseerd rapport waarvan de uitdraai in een mapje mee naar huis gaat in januari en juni. De kleuters krijgen twee keer per jaar een uitdraai van de registratie van het observatiesysteem KIJK! mee naar huis. Aan deze rapporten zijn ook de oudergesprekken gekoppeld. Komend schooljaar kijken we kritisch naar onze manier van rapporteren en voegen we er ook iets aan toe: het portfolio voor de Talent Ateliers. 

Nobelhorst streeft er altijd naar om goed onderwijs te bieden aan alle kinderen. Wij volgen kinderen daarom in hun ontwikkeling door middel van lesobservaties, gesprekken en toetsen. Wij beschikken over methodegebondentoetsen en niet-methodegebodentoetsen. Methodegebondentoetsen, bijvoorbeeld de taaltoets, worden afgenomen in de groep, nadat er een bepaalde hoeveelheid leerstof aangeboden is. Door deze toets kan de leerkracht zien of een kind de aangeboden leerstof voldoende beheerst. De niet-methodegebondentoetsen zijn toetsen die minder vaak worden afgenomen. Deze CITO toetsen worden twee keer per jaar afgenomen in januari en in juni. Met de CITO-toetsen wordt gemeten of een kind zich voldoende heeft ontwikkeld. Dit wordt weergegeven in een grafiek, vergelijkbaar met een groeicurve. Deze grafiek laat de vaardigheidsgroei en de niveauaanduiding zien. De resultaten worden, 2x per jaar door het team geanalyseerd en besproken. Deze bespreking vindt plaats aan de hand van een analyseformulier. De kinderen worden vergeleken met andere kinderen in Nederland  die in hetzelfde leerjaar zitten en/of van dezelfde leeftijd zijn. Ook wordt er gekeken naar de individuele ontwikkeling van het kind ten opzichte van het vorige meetmoment. Maar ook het groepsresultaat , het onderwijsaanbod en de rol van de leerkracht worden geëvalueerd. Vanuit dit overleg worden acties gepland op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. De zorg voor kinderen heeft pas kansen op succes wanneer de samenwerking tussen ouders en school optimaal is. Als de ontwikkelingen van een kind speciale zorg behoeven, betrekken wij ouders daarbij.

Nobelhorst biedt zorg op drie niveaus.

 1. Op groepsniveau: dit betreft de extra hulp die de leerkracht in de klas geeft volgens de cyclus van Handelingsgericht Werken (drie instructieniveaus en groepsplannen).
 2. Op schoolniveau: in dit geval heeft de groepsleerkracht de hulp ingeroepen van de zorgcoördinator, omdat de zorgvraag complexer is en de leerkracht daarbij graag extra advies wil. De ondersteuning kan middels observatie, overleg of  onderzoek, ook plaatsvinden door een externe deskundige, zoals een orthopedagoog van het RPCZ. Dat zal niet gebeuren zonder toestemming van ouders.
 3. Bovenschoolse zorg: ouders geven op dit niveau toestemming voor inbreng in het preventie overleg. Nobelhorst maakt deel uit van Samenwerkingsverband Passend Primair onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. Binnen dit samenwerkingsverband heeft iedere school een ondersteuningsprofiel opgesteld. U kunt dit vinden op onze website. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.  

Op Nobelhorst streven wij naar een leef- en leerklimaat waarin iedereen zich veilig en fijn voelt. Een positieve sociale binding met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor onze leerlingen. We geloven dat lekker in je vel zitten een belangrijke voorwaarde is om ook goed tot leren te komen. We werken actief aan onze visie op sociale opbrengsten door:

- Het schooljaar te starten met de werkwijze van 'Goed van Start' met aandacht voor een positieve groepsvorming.

- Duidelijke regels en afspraken in en om de school  die zichtbaar aanwezig zijn in het gebouw en waarbij ons personeel een voorbeeldfunctie heeft.

- De verantwoordelijk voor samen een veilig leef- en leerklimaat te behouden ook bij onze kinderen te leggen. Zo maken zij samen per groep gedragsregels die positief geformuleerd worden.

- Het werken met de methode KWINK waarbij normen en waarden centraal staan.

- Een open en duidelijke communicatie met ouders die wij zien als samenwerkingspartners. 

- Hanteren van ons protocol tegen pesten en het mediawijsheidprotocol om een preventieve en actieve aanpak van het (digitaal) pesten.

           

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • veiligheid
 • regels en regelmaat
 • samenwerking en communicatie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven