Basisschool Hulsberg

Schoolstraat 17 6336 AN Hulsberg

  • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg
  • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg
  • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg
  • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg
  • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De opbrengsten van de eindtoets zijn goed. Op grond van de vergelijking met de gemiddelde scores, kan geconcludeerd worden dat de eindopbrengsten ruim op het niveau zijn dat wij van onze leerlingen verwachten. De schoolscore is boven het landelijk gemiddelde. Een prima resultaat, waar we ook naar blijven streven.

Waarom we toetsen LOVS (leerling ontwikkeling volgsysteem) bij onze kinderen afnemen? Gesprekjes met kinderen, de werkjes die ze maken, de manier waarop ze samen werken, leren en spelen; al deze dagelijkse observaties leveren de leerkrachten een schat aan informatie op. Waarom zou je dan nog toetsen afnemen? Er zijn twee goede redenen om dit te doen:

De LOVS-toetsen bieden ons de mogelijkheid om de ontwikkeling van een kind te vergelijken met die van een gemiddelde leerling en het volgen van zijn/haar ontwikkeling in de tijd. De dagelijkse observaties, informatie van ouders én de resultaten en analyses van gestandaardiseerde toetsen: samen geven ze een compleet beeld van de vaardigheden en de ontwikkeling van een kind. En op dat complete beeld zal een leerkracht zijn onderwijs en afstemming op de leerling baseren.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerjaren 1 en 2 maken gebruik van het leerlingvolgsysteem van Pravoo. De ijkpunten worden door de leerkrachten digitaal verwerkt in het Pravoo-programma. Tijdens de oudergesprekken wordt de informatie besproken met de ouders.

Vanaf leerjaar 1 wordt gebruik gemaakt van het CITO-LOVS. De toetsresultaten worden tijdens een voortgangcontrolebespreking (VCB) met de intern begeleider besproken en daar waar nodig volgt een interventie voor een groepje leerlingen of een individuele leerling.

Op basis van de tussenresultaten van CITO en de methodegebondentoetsen wordt gekeken voor welke leerstof de leerling nog extra instructie en aandacht nodig heeft. Dit wordt verwerkt in het groepsformulier, waarbij de leerkracht weet wanneer welke leerling welke leerstof, leertijd en instructie nodig heeft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op BS Hulsberg hebben wij de procedure voor het schooladvies beschreven in een protocol.

Het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs is niet alleen een zaak van de leerkracht van groep 8 maar van alle betrokkenen op school. Met name de laatste drie schooljaren zijn hierbij van belang. De procedure wordt bij aanvang van het schooljaar aan de leerlingen en ouders van groep 8 uitgereikt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven