Basisschool Hulsberg

Schoolstraat 17 6336 AN Hulsberg

 • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg
 • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg
 • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg
 • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg
 • Schoolfoto van Basisschool Hulsberg

Het team

Toelichting van de school

Wij hebben een hardwerkend en gemotiveerd team. Het merendeel van onze leraren heeft aanvullend op hun PABO diploma een masteropleiding gevolgd. Wij hebben daardoor veel expertise in huis op het gebied van taal/lezen, rekenen, gedrag en hoogbegaafdheid.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of rechtspositioneel verlof (bijv. begrafenis) wordt gekeken naar de mogelijkheid een externe vervanger te plaatsen.

Als er onverhoopt geen leerkracht beschikbaar is, hebben we de volgende maatregelen:

 • een andere vaste leerkracht neemt de groep tijdelijk over;
 • groepen samenvoegen met aangepast lesprogramma;
 • in samenwerking met een andere school leerkrachten verdelen;
 • In het uiterste geval wordt ouders verzocht om hun kind(eren) thuis op te vangen.

Voor onze school betekent dit:

Aan het eind van de eerste ziektedag krijgen de leerlingen van de betrokken groep een vooraankondiging mee naar huis, waarin wordt vermeld dat er geen vervanger is gevonden en er op school nog één dag geïmproviseerd zal worden (ouder: regel alvast kinderopvang).

Aan het eind van de tweede dag zonder vervanger krijgen de leerlingen van de betrokken groep een bericht mee, dat ze een dag later (de derde dag zonder vervanger) niet naar school komen, maar dat we ze de dag daarna wel weer verwachten. De inspectie, het bestuur en de leerplichtambtenaar worden op de hoogte gesteld.

Leerlingen worden niet langer dan één dag naar huis gestuurd. Volgens een roulatiesysteem worden er steeds andere groepen naar huis gestuurd. Ouders van de betrokken leerlingen worden steeds een dag van tevoren geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Nagenoeg  alle kinderen doen mee aan de klassikale instructie en inoefening. Hierna gaan de meeste kinderen de leerstof zelfstandig verwerken. De leerkracht geeft een kleine groep verlengde instructie en aan de leerlingen die dit nodig hebben, wordt nogmaals verlengde instructie gegeven.

Ons team is positief ingesteld. Wij staan voor hetgeen wij zeggen en doen wat wij zeggen. Wij werken vanuit de gedeelde visie om onze kinderen op te leiden tot bewuste, positieve, kritische, daadkrachtige, zelfverzekerde (wereld)burgers. Iedere dag opnieuw streven wij dit na, iedere dag opnieuw leren en ontwikkelen wij.

Een aantal van onze leerkrachten heeft zich gespecialiseerd. Zo kennen wij de volgende specialisten:

Specialist gedrag: juffrouw Suzanne, juffrouw Anniek, juffrouw Ceciel

Specialist taal/lezen: juffrouw Linda, juffrouw Kelly

Specialist jonge kind: juffrouw Nicole, juffrouw Loes

Specialist coaching en begeleiding: juffrouw Maud

Specialist rekenen:  juffrouw Judith

Specialist hoogbegaafdheid: juffrouw Thea, meester Rik

Specialist begeleiden: juffrouw Xanne

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De informatie over de onderwijstijd is een richtlijn. De werkelijke leertijd wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de groep / leerling. We baseren ons op analysegegevens en informatie verkregen uit ervaring en observatie. Zo kan een groep met zwakke rekenresultaten extra leertijd rekenen krijgen. Wij zijn van mening dat een richtlijn fijn is, maar wanneer deze niet passend is, wijken wij ervan af.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs: profiel hoogbegaafdheid en lezen/dyslexie

Onze leerkrachten zijn geschoold om gericht met meer/hoogbegaafde leerlingen te werken. Inmiddels beschikken wij over drie leerkrachten/specialisten met een masteropleiding hoogbegaafdheid. Hierdoor is onze school in staat de meer- en hoogbegaafde leerlingen een geschikte leeromgeving te bieden, zowel wat betreft de signalering van deze leerlingen en de instructie en verwerking van de aangepaste leerstof als op afstemming op sociaal-emotioneel vlak.  

Naast de leerkrachten/specialisten hoogbegaafdheid beschikt de school bovendien over veel expertise op het gebied van leesproblemem. Wij hebben twee leerkrachten met een masteropleiding lezen/dyslexie en een specialist leesbevordering. Wij kunnen hiermee leerlingen met onderwijsvragen op het gebied van lezen en dyslexie door een goede signalering, gerichte aanpak en ondersteuning, optimaal begeleiden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven