Openbare Basisschool Kamperfoelie

Delta 37 -39 1273 LC Huizen

 • Wij streven naar zichtbaar lerende kinderen rekening houdend met zijn/haar niveau en mogelijkheden.
 • Op De Kamperfoelieschool worden leerlingen mediawijs en leren programmeren mbv Bomberbot.
 • Elke dag aandacht voor wie jij bent: Kanjertraining op De Kamperfoelieschool
 • De school is zowel binnen als buiten een rustige plek om te leren, spelen en ontwikkelen.
 • Handvaardigheid, tekenen en muziek zijn belangrijke vakken in ons lesprogramma. Zo kunnen kinderen andere talenten inzetten.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De ADIT-test wordt aan het begin van groep 8 (eind oktober/ begin november) afgenomen door de eigen leerkracht obv een extern bureau. De ADIT-test meet niet alleen schoolse vaardigheden, maar geeft een indicatie van de intelligentie van de leerling. De school krijgt op deze manier een zo breed mogelijk beeld van de capaciteiten van een leerling. De onderzoeksresultaten worden eerst teruggekoppeld aan de ouders door middel van een rapportage en na toestemming ook gedeeld met school. Het uiteindelijke schooladvies wordt door de directeur, in nauw overleg met het zorgteam en de leerkracht, schriftelijk vastgelegd op het formele en bindende adviesformulier. In januari wordt tijdens het officiële adviesgesprek het advies door de leerkracht met de ouders gedeeld. Vanaf januari kunnen de ouders samen met hun kind gericht de open dagen van de verschillende VO scholen bezoeken, dit kan overigens al vanaf het moment dat uw kind in groep 7 zit. De ouders bepalen uiteindelijk voor welke school ze hun kind opgeven en zijn verantwoordelijk voor de aanmelding. Met ingang van schooljaar ‘15- ‘16 nemen alle leerlingen in groep 8 deel aan de verplichte Eindtoets. Deze toets wordt rond half april afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ieder kind werkt op zijn eigen tempo en niveau. De leerkracht observeert de werkhouding van het kind, registreert wat het gedaan heeft en of de aangeboden leerstof wordt beheerst. De leerkracht stelt dit laatste vast aan de hand van de volgende gegevens:

 • Observatie van het kind tijdens en na een les.
 • Antwoorden van het kind naar aanleiding van vragen van de leerkracht.
 • Het dagelijkse schriftelijk werk van het kind.
 • De toetstaken uit de gebruikte methode die regelmatig worden gemaakt.
 • De halfjaarlijkse toetsen van het IEP leerlingvolgsysteem(LVS) en overige methode -afhankelijke toetsen.
 • Het gedrag en de werkhouding van de leerlingen wordt tweemaal per jaar beoordeeld aan de hand van het Kanjervolgsysteem dat onderdeel uitmaakt van de Kanjertraining.

De uitkomsten van de IEP toetsen worden in een talentenkaart geplaatst. Op deze manier weten leerlingen, ouders en leerkrachten welke doelen behaald zijn en welke nog niet. De leergroei op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau wordt in beeld gebracht zodat tijdig beoordeeld kan worden of er aanpassingen aan het gevoerde beleid gedaan moeten worden. Het belangrijkste is echter dat er vooruitgang zit in de ontwikkeling van het kind. Als de ontwikkeling stagneert, wordt het kind besproken in de leerlingbespreking met de intern begeleider en eventueel aangemeld in de leerlingenzorg op school. Er wordt dan voor een leerling een plan opgesteld, waarin het probleem wordt geanalyseerd en waarin wordt vastgelegd voor welke periode er welke materialen worden ingezet om het probleem te remediëren. Als het probleem na het evaluatiemoment onvoldoende is verbeterd, dan wordt aan ouders soms externe specialistische hulp aangeraden. Vanzelfsprekend worden de ouders vooraf van deze stappen op de hoogte gesteld. Uitkomsten van toetsen zijn altijd voor ouders ter inzage in het persoonlijk digitaal dossier in ParnasSys, waarin de uitslagen van toetsen, eventuele handelingsplannen en gespreksverslagen worden verzameld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In Huizen en omliggende gemeenten is een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs. Een aantal van onze uitgangspunten, zoals zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid zijn de laatste jaren ook het uitgangspunt in het voortgezet onderwijs. Het onderwijs op onze school sluit dan ook goed aan op het voortgezet onderwijs. Tijdens de mondelinge overdracht tussen de brugklascoördinator en onze bovenbouwleerkrachten horen wij regelmatig hoe goed onze school aansluit op de werkwijze binnen het voortgezet onderwijs. Onze school geeft de leerlingen in groep 7 een preadvies en in groep 8 een schooladvies voor het voortgezet onderwijs dat is gebaseerd op de werkhouding van de leerlingen in de klas en de resultaten van de toetsen van het IEP leerlingvolgsysteem, de ADIT-toets en de verplichte Eindtoets.

De meeste scholen voor voortgezet onderwijs houden in de maanden januari en februari een open dag. De leerlingen kunnen hier op eigen gelegenheid heen gaan. De school kan dan van binnen worden bekeken, de sfeer kan worden geproefd en er worden proeflessen gegeven. Ook voor ouders worden open dagen georganiseerd om, eventueel met hun kind, kennis te maken met de scholen en de docenten. Begin maart zult u uw kind op een middelbare school moeten aanmelden. De ouders zijn verantwoordelijk voor het opgeven van hun kind bij de school van hun keuze. Er is een Centrale ToelatingsCommissie (CTC) voor de scholen in het Gooi, die de toelatingseisen vaststelt voor de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio ‘t Gooi. Bart van der Vlist is namens alle scholen van Talent primair afgevaardigde in deze commissie.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Kamperfoelieschool wordt gewerkt met de Kanjermethode.

Deze methode werkt vanuit 5 basisregels:

 1. We vertrouwen op elkaar
 2. We helpen elkaar
 3. Niemand speelt de baas
 4. Niemand blijft zielig
 5. Niemand speelt de baas

Door elke dag aandacht te geven aan de Kanjermethode, creëren we een veilige en positieve sfeer van vertrouwen. De Kanjermethode fungeert ook als onze anti-pest methode. Ook houden we met het Kanjervolgsysteem de sociale ontwikkeling bij. Op deze manier kunnen we snel handelen als er vragen of problemen ontstaan. 

Wij combineren de Kanjermethode met de belangrijkste uitgangspunten van Positive Behaviour Support (PBS). Hiermee benaderen we de kinderen op een positieve manier. Door te werken met gedragsverwachtingen en snelle interventies als dit nodig is, versterken we het prettige klimaat voor alle kinderen op onze school. Wij noemen dit 'Project Plingk'. Plingk staat voor 'Preventief Leerling INterventieprogramma Kamperfoelieschool. Positief onderwijs door belonen en oefenen van positief gedrag. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect voor verschillen
 • Samenwerken vanuit vertrouwen
 • Help elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven