Openbare Basisschool Kamperfoelie

Delta 37 -39 1273 LC Huizen

  • Wij streven naar zichtbaar lerende kinderen rekening houdend met zijn/haar niveau en mogelijkheden.
  • Op De Kamperfoelieschool worden leerlingen mediawijs en leren programmeren mbv Bomberbot.
  • Elke dag aandacht voor wie jij bent: Kanjertraining op De Kamperfoelieschool
  • De school is zowel binnen als buiten een rustige plek om te leren, spelen en ontwikkelen.
  • Handvaardigheid, tekenen en muziek zijn belangrijke vakken in ons lesprogramma. Zo kunnen kinderen andere talenten inzetten.

Het team

Toelichting van de school

De belangrijkste kenmerken van het lerarenteam op De Kamperfoelieschool zijn:

  • Bevlogen
  • Ervaren
  • Betrokken

Doordat teamleden hun vakliteratuur bijhouden en hun bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling, houden we ons onderwijs actueel en fris. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte proberen wij de vervanging in eerste instantie te regelen met interne leerkrachten en voor de leerlingen vertrouwde gezichten. Als dit niet lukt, heeft onze stichting vier FTE bovenschools voor ziektevervanging aangesteld. Daarnaast is de stichting aangehaakt bij PIO Transvita; een organisatie die de vervanging van leerkrachten organiseert in geval de interne vervangingspool niet toereikend is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Door in ons onderwijsprogramma gedurende bepaalde periodes met thema’s te werken, die uit het leven gegrepen zijn. Door kinderen na te laten denken en te laten praten over allerlei maatschappelijke onderwerpen. En door de hand uit te steken naar ouders en er samen voor te zorgen dat kinderen opgroeien tot kritische en sociaalvaardige burgers. De Kamperfoelieschool is in haar opdracht geslaagd, als kinderen met trots terugkijken op hun basisschooltijd waarin zij geleerd hebben dat zij ertoe doen en in staat zijn om zich tot anderen te verhouden. Zelfbewustzijn en verbinding met de omgeving helpen hen om hun eigen, waardevolle plek te vinden in de samenleving van de 21 eeuw .In een logische opbouw van groep 1 tot en met 8 verzorgen wij vakken als (begrijpend) lezen, taal, woordenschat, rekenen en wiskunde, spelling, schrijven, Engels, wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, verkeersonderwijs, ICT-vaardigheden en creatieve vakken zoals muziek en handvaardigheid. Onze school heeft een bijzonder taalprofiel dat aansluit op de veelzijdigheid van onze leerlingen. Zo wordt er vanaf groep één intensief gewerkt aan het woordenschatonderwijs aan de hand van de bewezen succesvolle methode LOGO 3000 en bieden we een doorgaande lijn Engels vanaf peuterschool Poppins’ tot en met groep 8. Hiervoor maken we gebruik van de methode ‘Take it easy’. Bij De Kamperfoelieschool kent elke groep een indeling in niveaus: minimum, basis en hoger. Het streven is dat alle leerlingen van een groep meedoen aan de groepsinstructie. Maar sommige leerlingen zijn verder of juist minder ver in hun ontwikkeling dan andere leerlingen. Bij de verwerking van de lesstof heeft de leerkracht de tijd om de leerlingen die dat nodig hebben verlengde instructie te geven dan wel te begeleiden bij een verdiepingsslag. Leerlingen hebben recht op een fijne omgeving waarin zij zich maximaal kunnen ontplooien. Onze leerkrachten maken zich daar elke dag hard voor, maar soms moet er iets meer gebeuren. De Kamperfoelieschool heeft intern begeleiders en remedial teachers. Deze specialisten coördineren de extra zorg voor leerlingen en begeleiden de professionalisering van het team op het gebied van de leerlingenzorg. Zo krijgt passend onderwijs in de praktijk vorm. Chromebooks zijn van groep 3 tot en met 8 onderdeel van het onderwijsprogramma, in groep 1-2 gebruiken we Ipads. Zij worden in de beginjaren met name ingezet voor extra oefenstof. Vanaf groep 5 helpen zij onze leerlingen om informatie te verwerken en zich nog beter voor te bereiden op (methodegebonden) toetsen. Natuurlijk leren wij de leerlingen ook om ‘mediawijs’ te zijn en bewust met de moderne media om te gaan.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1/2 wordt aandacht besteed aan voorbereidend rekenen en taalonderwijs aan de hand van de methode 'Onderbouwd'. Er is een aparte leerlijn voor woordenschat aan de hand van de methode Logo3000. Alle leerlingen krijgen hiervoor een licentie waarmee ze ook thuis kunnen werken. Er is veel aandacht voor spel en er wordt veel aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling met de Kanjermethode. Er zijn vakleerkrachten voor gymnastiek, muziek en buitenspelen / buurtsportcoach. De leerkrachten zijn bevoegd om Engels te geven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Kamperfoelieschool werken we met gerenomeerde methodes. Deze methodes geven indicaties voor de duur van elke les. Onze leerkrachten zijn opgeleid om hier onderbouwde en verantwoorde keuzes in de maken. Alle lesstof wordt aangeboden door middel van korte instructies, verwerking en waar nodig verlengde instructie. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zelfstandig aan de aangeboden lesdoelen werken en zelfstandig leren. Met een weektaak oefenen de leerlingen dagelijks met zelfstandig werken en leren. Op onze school leren we niet alleen lezen, rekenen en schrijven, maar is er veel aandacht en lestijd voor creatieve vakken en bewegingsonderwijs. Wij hebben dagelijks een buurtsportcoach tijdens de pauze. Deze begeleidt dagelijks sport en spel op het schoolplein. Wij maken gebruik van een vakdocent voor gym en wekelijks staat er muziek op het programma. Dit wordt gegeven door een muziekdocent van de Gooise Muziekschool. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Kamperfoelieschool heeft een taalprofiel. Wij verzorgen in de taalklas Nederlandse les voor anderstalige leerlingen. Engels wordt vanaf groep 1 tot en met groep 8 aangeboden aan alle leerlingen van onze school. Woordenschat is een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. Wij maken gebruik van LOGO 3000. In iedere groep worden woorden aangeboden, geoefend en geconsolideerd. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanaf schooljaar 2022-2023 is er 2 dagen per week een remedial teacher. Deze specialist gaat individueel of met een klein groep werken aan leerdoelen die leerlingen in de klas nog niet behaald hebben. De remedial teacher oefent deze leerdoelen maximaal 2 periodes van 10 weken met de leerlingen. De remedial teacher stelt hiervoor een plan op en evalueert dit plan na een periode van 10 weken. De remedial teacher geeft samen met de intern begeleider advies aan de leerkracht over het behalen van de leerdoelen. De remedial teacher onderhoudt contact met ouders over de voorgang van de RT. 

Vanaf schooljaar 2021-2022 is er een taalklas voor anderstalige leerlingen. Twee dagen per week krijgen deze leerlingen een 'taalbad' Nederlands. In de taalklas worden hiervoor gerenomeerde methodes gebruikt voor het aanleren van de Nederlandse taal. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuters van twee tot vier jaar zijn welkom bij Poppins’. In een gloednieuwe setting kunnen de peuters heerlijk spelen en ontwikkelen. Speciaal aan deze peuteropvang is dat er activiteiten in het beginnend Engels worden aangeboden. Hiermee sluit de speelzaal aan bij de aandacht voor taalontwikkeling op De Kamperfoelieschool. Er wordt gebruik gemaakt van boekjes, woordplaatsjes en liedjes in het Engels. Recent onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die al op jonge leeftijd Engelse woorden en zinnen leren, hoger scoren op Nederlandse taaltoetsen dan de landelijke norm. De naam Poppins’is geïnspireerd op de magische en excentrieke kinderjuf Mary Poppins. Een passende naam omdat deze staat voor een warme sfeer met veel aandacht voor de kinderen, maar ook met duidelijke regels en regelmaat. Voor meer informatie: www.kinderopvanghuizen.nl

Terug naar boven