Openbare Basisschool Kamperfoelie

Delta 37 -39 1273 LC Huizen

  • Wij streven naar zichtbaar lerende kinderen rekening houdend met zijn/haar niveau en mogelijkheden.
  • Op De Kamperfoelieschool worden leerlingen mediawijs en leren programmeren mbv Bomberbot.
  • Elke dag aandacht voor wie jij bent: Kanjertraining op De Kamperfoelieschool
  • De school is zowel binnen als buiten een rustige plek om te leren, spelen en ontwikkelen.
  • Handvaardigheid, tekenen en muziek zijn belangrijke vakken in ons lesprogramma. Zo kunnen kinderen andere talenten inzetten.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de Kamperfoelieschool! In deze schoolgids nemen wij u mee voor een uniek kijkje achter de schermen van onze geweldige school. Wij leggen u graag uit hoe wij onze visie op onderwijs en opvoeding vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Hoe we daar de ouders bij betrekken en welke resultaten dat oplevert. De drie speerpunten die u overal in de school zult herken - nen en de basis van ons onderwijs vormen zijn: Rust, Ruimte en Resultaat’. De Kamperfoelieschool staat als openbare school midden in de samenleving. Wij leggen op allerlei niveaus relaties met de wereld om ons heen. Door in ons onderwijsprogramma gedurende bepaalde periodes met thema’s te werken, die uit het leven gegrepen zijn. Door kinderen na te laten denken en te laten praten over allerlei maatschappelijke onderwerpen. En door de hand uit te steken naar ouders en er samen voor te zorgen dat kinderen opgroeien tot kritische en sociaalvaardige burgers. De Kamperfoelieschool is in haar opdracht geslaagd, als kinderen met trots terugkijken op hun basisschooltijd waarin zij geleerd hebben dat zij ertoe doen en in staat zijn om zich tot anderen te verhouden. Zelfbewustzijn en verbinding met de omgeving helpen hen om hun eigen, waardevolle plek te vinden in de samenleving van de 21 eeuw.

In een logische opbouw van groep 1 tot en met 8 verzorgen wij vakken als (begrijpend) lezen, taal, woordenschat, rekenen en wiskunde, spelling, schrijven, Engels, wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs, verkeersonderwijs, ICT-vaardigheden en creatieve vakken zoals muziek en handvaardigheid. Onze school heeft een bijzonder taalprofiel dat aansluit op de veelzijdigheid van onze leerlingen. Zo wordt er vanaf groep één intensief gewerkt aan het woordenschatonderwijs aan de hand van de bewezen succesvolle methode LOGO 3000 en bieden we een doorgaande lijn Engels vanaf peuterschool Poppins’ tot en met groep 8. Hiervoor maken we gebruik van de methode ‘Take it easy’.

Bij De Kamperfoelieschool kent elke groep een indeling in niveaus: minimum, basis en hoger. Het streven is dat alle leerlingen van een groep meedoen aan de groepsinstructie. Maar sommige leerlingen zijn verder of juist minder ver in hun ontwikkeling dan andere leerlingen. Bij de verwerking van de lesstof heeft de leerkracht de tijd om de leerlingen die dat nodig hebben verlengde instructie te geven dan wel te begeleiden bij een verdiepingsslag. Leerlingen hebben recht op een fijne omgeving waarin zij zich maximaal kunnen ontplooien. Onze leerkrachten maken zich daar elke dag hard voor, maar soms moet er iets meer gebeuren. De Kamperfoelieschool heeft intern begeleiders en remedial teachers. Deze specialisten coördineren de extra zorg voor leerlingen en begeleiden de professionalise - ring van het team op het gebied van de leerlingenzorg. Zo krijgt passend onderwijs in de praktijk vorm.

Chromebooks zijn van groep 3 tot en met 8 onderdeel van het onderwijsprogramma, in groep 1-2 gebruiken we Ipads. Zij worden in de beginjaren met name ingezet voor extra oefenstof. Vanaf groep 5 helpen zij onze leerlingen om informatie te verwerken en zich nog beter voor te bereiden op (methodegebonden) toetsen. Natuurlijk leren wij de leerlingen ook om ‘mediawijs’ te zijn en bewust met de moderne media om te gaan.

Ouderbetrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het schoolsucces van kinderen en staat bij ons hoog in het vaandel. Naast rapportgesprekken en informatieve ouderavonden, organiseren we ouders-inde-klas ochtenden/middagen en is er om de week inloop voor ouders met bepaalde (opvoedkundige) vragen. Hiervoor werken we nauw samen met de GGD Jeugd&Gezin. Daarnaast doen wij soms ook een beroep op ouderhulp voor bijvoorbeeld de bibliotheek, kerstdiner, schoolreisje etc. De Kamperfoelieschool maakt onderdeel uit van stichting Talent Primair en is onderdeel van cluster Huizen, waaronder naast onze school de Dr. Maria Montessorischool, De Tweede Montessorischool en Montessorischool de Gouden Kraal vallen. Deze vier scholen worden aangestuurd door Bart van der Vlist, meerscholendirecteur. Op de Kamperfoelieschool is de dagelijkse leiding in handen van Chantal van Heusden, locatiedirecteur en intern. Als u na het inzien van de schoolgids nieuwsgierig bent geworden, dan kunt u een afspraak maken voor een persoonlijke rondleiding en kennismakingsgesprek.

U kunt direct bellen met de school: 035 5252561.

Tot ziens op onze school!

Bart van der Vlist & Mariska van der Woude, directie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leerplek voor de toekomst!
  • Rust, Ruimte en Resultaat
  • Doorgaande lijn 2 t/m 12 jaar
  • Engels van 2 t/m 12 jaar
  • Taalprofiel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft dankzij het taalprofiel een diverse populatie. De school gespecialiseerd in de eerste opvang van nieuwkomers en de school biedt het tweetalig onderwijs (Engels) voor ouders die het belangrijk vinden dat hun kind(eren) ook in het Engels wordt onderwezen. De Kamperfoelieschool kenmerkt zich door het talent in iedere leerling te erkennen en daarop in te spelen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
108
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven