PCBS Beatrixschool

Jacob van Wassenaerstraat 5 1272 BP Huizen

  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het resultaat van de eindtoets groep 8 komt overeen met het beeld dat wij hebben van de groep na het volgen van acht jaar basisonderwijs.

Van 2018-2019 tot 2022-2023 werkten alle Ichthusscholen met de eindtoets AMN. Dit in combinatie met het traject 'aansluiting PO-VO' van AMN (www.amn.nl). Vanaf schooljaar 2023-2024 werken we met de Doorstroomtoets van IEP.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengstgericht werken
We vinden het op De Beatrixschool belangrijk om doelgericht te werken en hoge verwachtingen te hebben van onze leerlingen. Opbrengstgerichtheid wil zeggen: het bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de hoogst mogelijke en realistische opbrengst. Om de opbrengsten te verhogen is bewustwording een vereiste. Die opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties, op de sociaal-emotionele resultaten en de tevredenheid van ouders, leerlingen en het vervolgonderwijs.

Twee keer per jaar worden de leerresultaten gemeten. Hierbij maken wij met ingang van schooljaar 2023-2024 gebruik van IEP, een leerlingvolgsysteem van Bureau Ice (IEP staat voor ICE Evaluatie Primair onderwijs). Deze resultaten worden schoolbreed geanalyseerd. Deze analyse bestaat uit zicht krijgen op de vaardigheidsgroei, waarbij realistische conclusies getrokken worden passend bij de groep en individuele leerlingen. Hierbij worden de resultaten vergeleken met de methodegebonden toetsresultaten. De effecten van eerder genomen interventies worden op deze wijze in kaart gebracht. Leerkrachten evalueren de periode, reflecteren op hun eigen handelen en plegen nieuwe interventies daar waar nodig. De Beatrixschool stelt per vakgebied een eigen norm vast. Hierbij is de wegingsfactor uitgangspunt en wordt daarbij per vakgebied bepaald wat voor desbetreffend schooljaar realistische verwachtingen zijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Beatrixschool staat voor een kwalitatief goede overgang naar het voortgezet onderwijs. Dat houdt concreet in dat overleg met VO-scholen in de omgeving plaatsvindt. Ieder jaar wordt een ‘warme’ overdracht georganiseerd, waarbij alle leerlingen van groep 8 besproken worden met de VO-school waar zij ingeschreven staan.

Ichthus heeft een partnerschap met het Erfgooiers College. Leerlingen uit groep 8 die uitstromen naar het VWO, krijgen gedurende acht weken een dag in de week les op het Erfgooiers College met als doel de overgang nog vloeiender te laten verlopen.

Ieder jaar organiseren wij een voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen uit groep 7 en 8. Er wordt verteld hoe het voorlopig en definitieve advies tot stand komt en hoe de aanmeldingsprocedure verloopt. Ouders krijgen een compleet overzicht van de VO-scholen in de omgeving, waarbij we verwijzen naar de Gooise Gids, een uitgave van de kring van scholen voor VO in ’t Gooi.
www.gooisegids.nl

Schooladviesgesprekken
De leerlingen van groep 7 krijgen aan het eind van groep 7 het 'voorlopig' schooladvies. Dit wordt bij voorkeur gedaan in gesprek met ouders en leerling. In dit gesprek wordt uitgebreid toegelicht hoe het advies tot stand is gekomen en waarom de school het gegeven advies passend vindt voor de desbetreffende leerling. Vanaf dat moment kunnen ouders en leerlingen zich gerichter oriënteren op de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. In groep 8 vindt begin januari het 'definitieve' advies plaats. Op basis van dit advies wordt de schoolkeuze bepaald en kan de leerling worden ingeschreven.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vertrouwen hebben in de relatie tussen leerlingen en leerkracht is uitgangspunt voor al ons handelen en dient als basis voor een goed en veilig pedagogisch klimaat. Wij vinden het vanzelfsprekend voor ieder kind dat je mag zijn wie je bent, omdat je goed bent zoals je bent. Er is sprake van wederzijds respect en kinderen leren vertrouwen te hebben in zichzelf en in de ander. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen, betrokken zijn, goede resultaten behalen én dat niemand wordt buitengesloten. Dit gezamenlijke belang zorgt voor een gezamenlijke opdracht en komt terug in onze normen. Alle medewerkers van De Beatrixschool beschikken over een pedagogisch repertoire om te zorgen voor een veilig, ondersteunend en uitnodigend klimaat in de klas en in de school. Dit doen zij door proactief te handelen vanuit een beredeneerd aanbod voor de sociaal- emotionele ontwikkeling.
De gedragslessen vanuit de methodiek PBS en de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling van het programma De Vreedzame School bieden hiervoor een eenduidige basis. Het pedagogisch klimaat is niet direct meetbaar, het is een voorwaardelijke sfeer en is onder andere af te lezen uit het gedrag van de leerlingen en de teamleden. Plezier hebben in het leren, zelfvertrouwen, een positieve werkhouding, hulpvaardigheid, concentratie, creativiteit en saamhorigheid zijn onze graadmeters voor een goed pedagogisch klimaat. Om dit beoogde klimaat te realiseren is het van groot belang dat school en ouders goed samenwerken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Liefde en Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Aan de Beatrixschool is het basisarrangement toegekend. Dat betekent dat de school voldoet aan alle criteria die de inspectie aan goed onderwijs stelt. In het in 2020 uitgevoerde themaonderzoek naar 'kwaliteitsverbetering en leerlingenpopulatie' heeft de onderwijsinspecteur aangegeven dat de school trots mag zijn op de goede (uitstroom)resultaten. 

Terug naar boven