PCBS Beatrixschool

Jacob van Wassenaerstraat 5 1272 BP Huizen

  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het resultaat van de eindtoets groep 8 komt overeen met het beeld dat wij hebben van de groep na het volgen van acht jaar basisonderwijs.

Met ingang van 2018-2019 werken alle Ichthusscholen met de eindtoets AMN. Dit in combinatie met het traject 'aansluiting PO-VO' van AMN (www.amn.nl).


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengstgericht werken
We vinden het op De Beatrixschool belangrijk om doelgericht te werken en hoge verwachtingen te hebben van onze leerlingen. Opbrengstgerichtheid wil zeggen: het bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de hoogst mogelijke opbrengst. Om de opbrengsten te verhogen is bewustwording een vereiste. Die opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties, de sociaal-emotionele resultaten en de tevredenheid van ouders, leerlingen en het vervolgonderwijs.

Twee keer per jaar worden de leerresultaten gemeten. Hierbij maken wij gebruik van LVS-Cito. Deze resultaten worden schoolbreed geanalyseerd. Deze analyse bestaat uit zicht krijgen op de vaardigheidsgroei, waarbij realistisch conclusies getrokken worden passend bij de groep en individuele leerlingen. Hierbij worden de resultaten vergeleken met de methodegebonden toetsresultaten. De effecten van eerder genomen interventies worden op deze wijze in kaart gebracht. Leerkrachten evalueren de periode, reflecteren op hun eigen handelen en plegen nieuwe interventies daar waar nodig. De Beatrixschool stelt per vakgebied een eigen norm vast. Hierbij is de wegingsfactor uitgangspunt en wordt daarbij per vakgebied bepaald wat voor desbetreffend schooljaar realistische verwachtingen zijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Beatrixschool staat voor een kwalitatief goede overgang naar het voortgezet onderwijs. Dat houdt concreet in dat overleg met VO-scholen in de omgeving plaatsvindt. Ieder jaar wordt een ‘warme’ overdracht georganiseerd, waarbij alle leerlingen van groep 8 besproken worden met de VO-school waar zij ingeschreven staan. Verreweg de meeste leerlingen van De Beatrixschool stromen uit naar het Erfgooiers College.

Ichthus heeft een partnerschap met het Erfgooiers College. Leerlingen uit groep 8 die uitstromen naar het VWO, krijgen gedurende acht weken een dag in de week les op het Erfgooiers College met als doel de overgang nog vloeiender te laten verlopen.

Ieder jaar organiseren wij een voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen uit groep 7 en 8. Er wordt verteld hoe het voorlopig en definitieve advies tot stand komt en hoe de aanmeldingsprocedure verloopt. Ouders krijgen een compleet overzicht van de VO-scholen in de omgeving, waarbij we verwijzen naar de Gooise Gids, een uitgave van de kring van scholen voor VO in ’t Gooi.
www.gooisegids.nl

Schooladviesgesprekken
De leerlingen van groep 7 krijgen aan het einde van groep 7 het 'voorlopig' schooladvies. Dit wordt bij voorkeur gedaan in gesprek met ouders en leerling. In dit gesprek wordt uitgebreid toegelicht hoe het advies tot stand is gekomen en waarom de school het passend vindt voor de desbetreffende leerling. Vanaf dat moment kunnen ouders en leerlingen zich gerichter oriënteren op de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. In groep 8 vindt in november het 'definitieve' advies plaats. Op basis van dit advies wordt de schoolkeuze bepaald en kan de leerling worden ingeschreven.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Aan de Beatrixschool is het basisarrangement toegekend. Dat betekent dat de school voldoet aan alle criteria die de inspectie aan goed onderwijs stelt. In het in 2020 uitgevoerde themaonderzoek naar 'kwaliteitsverbetering en leerlingenpopulatie' heeft de onderwijsinspecteur aangegeven dat de school trots mag zijn op de goede (uitstroom)resultaten. 

Terug naar boven