PCBS Beatrixschool

Jacob van Wassenaerstraat 5 1272 BP Huizen

 • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
 • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
 • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
 • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool
 • Schoolfoto van PCBS Beatrixschool

Het team

Toelichting van de school

De Beatrixschool heeft een betrokken en enthousiast team. Samen doen we ons uiterste best om ieder kind te zien en het onderwijsaanbod af te stemmen op de behoefte van de leerling. Het team reflecteert op eigen handelen en is blijvend op zoek naar professionaliseringskansen om het onderwijs op onze school nóg mooier te maken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?


Op De Beatrixschool gaan we voor kwalitatief goed onderwijs. Dit houdt in dat we de kwaliteit van ons onderwijs zo goed als mogelijk waarborgen in geval van kort- of langdurig verlof/uitval van leerkrachten en concrete acties uitzetten om het thuishouden van leerlingen te voorkomen.

Om in alle lagen van de schoolorganisatie de kwaliteit te waarborgen is het van belang dat personeel met niet-lesgevende taken hun werkzaamheden continueren.

Het verdelen van een klas zorgt voor onrust in overige groepen. Dit proberen we, zoals beschreven in het noodplan, te voorkomen.

Er zal altijd eerst geprobeerd worden een leerkracht uit de eigen school voor de groep te plaatsen.

Ichthus investeert in onderwijsondersteuners. Dit personeel wordt opgeleid om les te geven en groepen over te nemen. In het geval dat er op schoolniveau geen invaller gevonden kan worden, wordt binnen Ichthus gepeild of er een onderwijsondersteuner beschikbaar is. De directeuren van de 5 Ichthusscholen hebben hier onderling contact over.

Wanneer er binnen de eigen school of vereniging geen personeel beschikbaar is om in te vallen zal een extern bureau ingeschakeld worden. Ichthus heeft hiervoor verscheidene samenwerkingsverbanden.

Indien geen van bovenstaande opties een oplossing kan bieden, zal de klas thuisgehouden worden. Wanneer 2 dagen achter elkaar geen oplossing gevonden kan worden, zal ervoor gekozen worden vanaf de derde dag een andere klas thuis te houden, zodat die leerkracht kan wisselen van groep. Op die manier creëren we een situatie waarin groepen nooit langer dan 2 opeenvolgende dagen thuis zijn.

Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, wordt altijd in samenspraak met het bestuur een oplossing gezocht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelend leren
In groep 1-2 worden alle ontwikkelgebieden door middel van thema's aangeboden. De leerlingen worden daarbij in een rijke speel- leeromgeving uitgenodigd om zich te ontwikkelen in de naaste-zone. Betekenisvolle activiteiten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. In deze groepen worden samen met de leerlingen spelsituaties gecreëerd en worden de leerlingen uitgedaagd om meer van elkaar te leren. 

Het onderwijs wordt vormgegeven aan de hand van Leerlijnen. De ontwikkeling van de leerlingen wordt in ons leerlingvolgsysteem bijgehouden aan de hand van doelgerichte observaties. De leerlingen worden zo uitgenodigd om in de naaste-zone hun kennis en vaardigheden uit te breiden. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 volgen we voor de vakgebieden verschillende methoden. Leidend hierin zijn de leerlijnen, waardoor eigenaarschap van de leerkracht bekrachtigd wordt en er ruimte is voor eigen initiatieven en leervragen vanuit de leerlingen.

Taal/spelling/grammatica
Voor taal en grammatica wordt in groep 3 t/m 8 gebruik gemaakt van de methode Taal Actief. Voor spelling wordt in deze groepen gebruik gemaakt van de methode Staal. Leerlingen bereiken optimale spellingresultaten door een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees.

In de lessen van Taal Actief wordt veel geoefend. Ook herhaling van de lesdoelen is een vast onderdeel van het basisprogramma. Aan het eind van week 1 en 2 worden de doelen van die week herhaald in een toepassingsles. De doelen worden voorafgaand aan de toets ook herhaald in een les samenwerkend leren. Na de toets werken de leerlingen opnieuw aan de doelen op hun eigen niveau. 

Lezen
Voor het aanvankelijk lezen maken wij in groep 3 gebruik van de methode Veilig Leren Lezen. Dankzij de automatiseerlijn gaan leerlingen vlotter lezen en maken ze sneller de stap naar het lezen van zinnen en teksten. Veilig Leren Lezen zet de klank en de letter centraal in verschillende woordcombinaties. De leerlingen leren letters door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen.

In de groepen 4 t/m 6 maken wij gebruik van de technisch leesmethode Estafette. De structuur van Estafette is helder en effectief. Ieder schooljaar worden twee AVI-niveaus, M en E behandeld. Per AVI-niveau zijn er twee leerstofpakketten, A en B. Een leerstofpakket biedt stof voor acht lesweken. Tussendoor biedt de methode verschillende toetsmomenten. De nadruk wordt gelegd op technisch lezen, waarbij leesbegrip, -beleving en -bevordering geïntegreerd zijn.

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Leeslink. Leeslink biedt geen lessen voor groep 3 en het eerste halfjaar van groep 4. Dit omdat de nadruk in deze leeftijdsfase gelegd wordt op het technisch leesniveau. In groep 3 wordt het tweede halfjaar begrijpend lezen aangeboden binnen Veilig Leren Lezen. 

Schooljaar 2023-2024 zijn wij van plan om, in samenwerking met Bibliotheek Gooi+ Huizen, een Bibliotheek op school (Dbos) te openen. Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

Rekenen
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met de nieuwste versie van de methode Wereld in Getallen. De ervaringen van leerkrachten, de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn in de methode verwerkt.

Op De Beatrixschool werken leerlingen vanaf groep 5 digitaal op een Chromebook. Hierdoor kunnen er sneller interventies gepleegd worden en krijgt ook de leerling inzicht in de leerlijn.

Wereldoriëntatie
Kinderen zijn van nature nieuwsgierige onderzoekers. Ze volgen hun interesse, spelen, proberen dingen uit en leren door te doen en zelf te ontdekken. Bij wereldoriëntatie draait het om de kennis en vaardigheden die kinderen een stevige basis geven om hun plek in de wereld in te nemen. Daarom maken we op De Beatrixschool gebruik van de methode Blink Wereld. 
Blink Wereld biedt uitdagende en uitnodigende thema's, waarin kinderen groepsdoorbroken werken aan eigen onderzoeken. In deze thema's werken de leerlingen cyclisch aan de leerlijnen van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, maar dan vanuit hun eigen leervragen en motivatie. 

Wetenschap & Techniek
Op onze school worden leerlingen gestimuleerd in creatief en probleemoplossend denken en geven we hen de ruimte om met elkaar te creëren. Dit doen we in ons wetenschap & techniek lab. Een speciaal ingerichte ruimte waar leerlingen graag naartoe gaan om les te krijgen van onze professor.

Engels                                                                                                                                                                                                  Op De Beatrixschool wordt in groep 1 t/m 8 wekelijks Engelse les gegeven met behulp van de methode Take it Easy. Take it easy biedt de Engelse taal aan met uitnodigende lesstof. Dit stimuleert de spontane taalverwerving. Door de concentrische opbouw beklijft de lesstof beter en breiden de leerlingen hun woordenschat snel uit. De lessen hebben een vaste structuur. De leerlingen maken eerst kennis met het thema via een filmpje of een lied. Daarna volgen luister- en spreekopdrachten in de vorm van een dialoog, een cartoon, een spel of een ‘total physical response-activiteit’.

Levensbeschouwelijk onderwijs                                                                                                                                                      Voor het levensbeschouwelijk-/godsdienstonderwijs maakt de Beatrixschool met ingang van schooljaar 2023-2034 voor een proefperiode gebruik van de methode 'Trefwoord'. De doelstelling van 'Trefwoord' is tweeledig: de leerlingen bekend maken met belangrijke verhalen uit de christelijke traditie en de culturele erfenis van die verhalen. Daarnaast met hen zoeken naar betekenissen in de verhalen die zij kunnen verbinden aan hun persoonlijke ervaringen, in dialoog met anderen, binnen de context van deze tijd.

Bewegingsonderwijs                                                                                                                                                        Het bewegingsonderwijs voor groep 1/2 verdelen we in: 

 • het buitenspel;
 • de speellessen in het speellokaal, dat wil zeggen dans-, zang- en tikspelen;
 • de kleutergymnastiek, dat wil zeggen oefeningen, spelen met hoepels, ballen, blokken en het lange touw, maar ook met het grote materiaal zoals de rekken met glijbaan en klimladders, de banken, de kast en de matten in het speellokaal.

De lessen in de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door de groepsleerkracht en/of vakleerkracht in de gymzaal aan de Bovenlangewijnseweg.

Zwemonderwijs
De leerlingen van de groepen 3 en 4 hebben om de week een uur zwemles in het zwembad 'De Meent'. Ze worden met de bus naar het zwembad en weer terug naar school gebracht. Het vervoer wordt door de gemeente geregeld.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In dit schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning wij bieden aan ouders en leerlingen. Ieder kind is uniek en het team ziet het als uitdaging ieder kind te helpen in optimale ontwikkeling door optimale afstemming. Op basis van de scan Basisondersteuning van SWV Unita nemen we de ontwikkelpunten mee in de ontwikkelagenda voor 2019-2023. Dit is opgenomen in het schoolplan. In het tweede kwartaal van 2023 wordt het nieuwe Ondersteuningsplan 2023-2027 van Unita ('Samenwerken aan een passende plek voor elk kind') uitgerold. Dit zal gekoppeld worden aan de ontwikkelpunten op schoolniveau.

Het traject rondom Handelingsgericht Werken (HGW) is een belangrijke factor en aanjager om vaardiger te worden in het omgaan met verschillen, te werken met groepsplannen en vaardigheden op het gebied van instructie en klassenmanagement, het voeren van kindgesprekken; in de bovenbouw met ouders en leerling. Deze ontwikkeling is in volle gang. 

Bij het vormgeven van het onderwijsproces werken wij van vanuit vertrouwen aan ons eigen leer- en werkproces. Wij zijn in staat om metacognitieve vaardigheden voor te leven en aan te leren om eigenaarschap te bevorderen. Dit betekent dat wij ieder vanuit onze eigen rol aan onderwijskwaliteit werken en daarbij verantwoordelijkheid nemen om leerlingen optimaal te laten leren. Op Ichthusniveau voeren wij de reflectieve dialoog, gericht op ontwikkeling, door te werken met een gezamenlijke Ichthus kijkwijzer.

We hanteren hierin de 9 indicatoren van 'goed onderwijs':

 1. Pedagogisch handelen
 2. Effectief benutten van onderwijstijd
 3. Taakgerichte werksfeer
 4. Activerende directe instructie
 5. Strategieën voor denken en leren
 6. Systematisch volgen van vorderingen
 7. Afstemming instructie en verwerking
 8. Leerlingen zijn actief betrokken
 9. Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Beatrixschool vindt het belangrijk zich blijvend te ontwikkelen om de afstemming op de onderwijsbehoefte en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De school stimuleert deskundigheidsbevordering bij de medewerkers. In 2022-2023 hebben twee medewerkers zich laten opleiden tot 'Leerspecialist' en 'Specialist het jonge kind'. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken onder andere samen met de peuteropvang/het kinderdagverblijf in de buurt van de school, Fantaziehuis, locatie Vijgenboom. We gebruiken daarbij een methode die aansluit aan de thema's in groep 1/2. Er is een persoonlijke overdracht tussen de peuteropvang en onze school. We versterken en vergroten de passieve en actieve woordenschat door themawoorden opnieuw aan te bieden in een kleine groep. Door interactie en aan te sluiten op taalniveau kan de taalontwikkeling positief beïnvloed worden. Pre-teachen en re-teachen staan centraal om de actieve betrokkenheid in de grote groep te vergroten (herkenning). Dit zorgt voor implementatie van de aangeboden begrippen en daardoor versterking van de woordenschat.

Terug naar boven