Katholieke Daltonschool De Zevensprong

Scherpencamp 2 3992 RD Houten

  • Schoolfoto van Katholieke Daltonschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Katholieke Daltonschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Katholieke Daltonschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Katholieke Daltonschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van Katholieke Daltonschool De Zevensprong

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Katholieke Daltonschool De Zevensprong. Wij vertellen u graag wie we zijn en waar we voor staan.

De Dalton kernwaarden van onze school zijn zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, efficiëntie, reflecteren en samenwerken. 

Voor ons is Dalton geen doel op zich. De kern van Dalton richt zich erop dat we kinderen op willen laten groeien tot moedige burgers. Kinderen die weten wie ze zijn en alle bagage meenemen in groep 8 die ze nodig hebben om stevig gefundeerd in het leven te staan.

De Zevensprong staat niet alleen voor dalton en katholiek. Wij hebben ook een positief sociaal klimaat en duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

We gaan samen een intensief partnerschap van acht jaar aan. Dit partnerschap richt zich op drie elementen:  didactisch (onderwijs),  pedagogische (opvoedkundige) en de identiteit (wie we zijn). We staan samen rondom uw kind.

Op KDS De Zevensprong is elk kind welkom en hoort elk kind zich welkom te voelen. Wij geloven in de kracht van ieder kind.

Wilt u meer weten over onze school? Kijk dan op onze website www.7spronghouten.nl of maak een afspraak om langs te komen (030-6374563). Tot ziens op De Zevensprong!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • dalton
  • Kanjerschool
  • duurzaam: eco-school
  • katholiek
  • kleinschalig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de vergrijzing in de wijk is het aantal leerlingen gedaald. Daar lijkt nu een eind aan te komen. Er komen steeds meer jonge gezinnen in de buurt wonen en zij weten de weg te vinden naar De Zevensprong.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
118
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op vrije dagen en tijdens vakanties kunnen ouders gebruik maken van de buitenschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij gebruiken de incidentenregistratie die gekoppeld is aan ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Twee keer per jaar analyseren de veiligheidscoördinator en de directeur de gegevens in dit model en stellen op basis daarvan een plan van aanpak op. Daarnaast monitoren wij het welbevinden via een digitale vragenlijst die bij onze methode Kanjer hoort; dit gebeurt twee keer per jaar. Ook gebruiken we eens per twee jaar een vragenlijst van van Beekveld & Terpstra. Alle scholen binnen onze Stichting KS Fectio gebruiken deze vragenlijst, zodat we intern kunnen vergelijken en van elkaar kunnen leren.

Het is voor scholen en instellingen verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. Wij doorlopen het stappenplan van de meldcode en houden ons aan de meldplicht. Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 

Terug naar boven