Openbare Basisschool Ridderspoor

Horigenland 50 3994 TK Houten

  • Een groot aanbod van buitenspelmateriaal naast een zandbak en schommel; van tennis en hockey tot touwtrekken en muziek op het buitenpodium.
  • Wij bieden 2x p/w gymles en spelen minstens 45 min per dag buiten. Ridderspoor heeft een vakleerkracht muziek en een sterk cultureel aanbod
  • Alle leerlingen doen mee (niet alleen de leerling die de vinger opsteekt) dankzij wisbordjes en EDI (expliciete directe instructie)
  • We doen het samen; kinderen, ouders en leerkrachten werken samen aan een geweldige basisschoolperiode!
  • Voor ieder kind vinden wij een plekje op Ridderspoor. Samenwerkplekken, stilteruimte of lekker in de klas; dat wat bij jou past

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn er trots op dat we alle leerlingen laten meedoen aan de eindtoets. Bij de doorverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs beperken we ons niet tot het getal van de cito maar kijken we breed naar het kind. We letten naast toetsresultaten ook op werkhouding en motivatie. Als we alles zorgvuldig hebben afgewogen, bepalen we ons advies. Leerlingen en ouders worden betrokken in het proces.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Of het onderwijs de resultaten bereikt die we beogen, wordt regelmatig getoetst. Hiervoor gebruiken we

- reguliere methodetoetsen, na ieder blok of hoofdstuk.

- LIB (voorheen Cito)leerlingvolgsysteem-toetsen in. In februari en eind schooljaar vindt de tweejaarlijkse teambrede schoolbespreking van de LIB-gegevens plaats, waarbij de leerkrachten eerst als school en daarna in de bouwen/ groep hun onderwijs weer opnieuw afstemmen op de groep. 

Onze Kwaliteitscoördinator (voorheen Intern Begeleider) is verantwoordelijk voor het toetsrooster en de begeleiding van leerkrachten bij afname en helpt de leerkrachten de data analyseren van de leeropbrengsten. De Kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor analyse van de data op schoolniveau. Hiervoor gebruiken we FocusPO en Ultimview ParnasSys. Het experttrio Onderwijskwaliteit en Curriculum buigt zich over het verbeteren van data-analyse.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de uitstroomgegevens van onze school ten opzichte van het landelijk gemiddelde heeft u eigenlijk de gegevens over meerdere jaren nodig. Geïnteresseerd? Raadpleeg onze schoolgids op de website (www.obs-ridderspoor.nl) of neem contact met ons op. We staan u graag te woord!
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Naast leeropbrengsten, meten we ook de sociale opbrengsten van onze leerlingen. We hanteren hiervoor ons leerlingvolgsysteem 'ZIEN!'. Dit digitale systeem levert ons bruikbare informatie op m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling en biedt handvatten om hiermee aan het werk te gaan. Ook krijgt de groepsdynamiek uitgebreide aandacht via ZIEN.

Door in de eerste weken van het schooljaar het accent te leggen op groepsvorming en sociale interactie, leggen we een sterke basis voor het groepsfunctioneren in het gehele schooljaar. Dit noemen we de Gouden Weken. Na de kerstvakantie is er wederom aandacht voor het groepsproces. Dit noemen we de Zilveren Weken. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Oktober 2019: themaonderzoek onderwijsinspectie. Hierbij is het didactisch handelen onder de loep genomen. De inspectie was tevreden over de kwaliteit van het didactisch handelen. 

Maart 2019: interne audit.

In maart 2017 heeft de inspectie vastgesteld dat onze stichting voldoende voldoet aan de kwaliteitseisen die de overheid stelt. 

Terug naar boven