Openbare Basisschool Ridderspoor

Horigenland 50 3994 TK Houten

  • Een groot aanbod van buitenspelmateriaal naast een zandbak en schommel; van tennis en hockey tot touwtrekken en muziek op het buitenpodium.
  • Wij bieden 2x p/w gymles en spelen minstens 45 min per dag buiten. Ridderspoor heeft een vakleerkracht muziek en een sterk cultureel aanbod
  • Alle leerlingen doen mee (niet alleen de leerling die de vinger opsteekt) dankzij wisbordjes en EDI (expliciete directe instructie)
  • We doen het samen; kinderen, ouders en leerkrachten werken samen aan een geweldige basisschoolperiode!
  • Voor ieder kind vinden wij een plekje op Ridderspoor. Samenwerkplekken, stilteruimte of lekker in de klas; dat wat bij jou past

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen OOH maken we gebruik van een eigen vervangingspoule. Hierin zitten talentvolle leerkrachten die het werk met liefde en passie doen. Daarnaast zijn deze invalleerkrachten bekend binnen de vier scholen van OOH. Voor kinderen spannen we ons in om wisselingen in de bemensing van de groepen zoveel mogelijk te beperken. 

Door het aanhoudende lerarentekort zijn we soms genoodzaakt ouders te vragen om kinderen thuis te houden. Dit gebeurt in uitzonderlijke gevallen en nooit op de eerste dag van afwezigheid van de leerkracht; de eerste ziektedag vangen we intern op. 

Als een leerling thuis niet opgevangen kan worden, doen we ons best een plekje in een andere groep te vinden. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

  • Voor alle domeinen/ vakgebieden hebben 2 leerkrachten de opdracht gekregen om de doorgaande lijn en de onderwijskwaliteit te waarborgen. 
  • In onze school is veel extra ondersteuning (onderwijsassistentie en leerkrachten) te vinden, doorgaans is er 4 dagen ondersteuning voor twee of drie klassen. 
  • Voor mbo (onderwijsassistent en sportcollege) en de pabo zijn we een populaire stageschool. Dit betekent dat we veel stagiaires in de school hebben, die ook veel lessen en ondersteuning verzorgen. Stagiair(e)s worden begeleid door een teamlid en onze schoolopleider.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleuterbouw (groep 1 en 2) wordt thematisch gewerkt. Dit houdt in dat er een themaplanning met leerdoelen wordt opgesteld waar vanuit de leerkracht het onderwijs aanbiedt. Het exacte aantal uur dat wordt besteed aan vakken is niet goed aan te geven.

Bewegingsonderwijs in de speelzaal minimaal 2x45 min per week

Buitenspel minimaal 5x per week 1 uur

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Een exact invulling van het aantal uren per vakgebied is niet te geven en wordt volledig afgestemd op de behoefte binnen de groep. Bovenstaande is daarom een grove indicatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij leggen de lat hoog voor alle leerlingen, omdat we weten dat onze verwachting van de leerling het verschil maakt (Pygmalion effect). In de klas krijgen de kinderen die dat nodig hebben, planmatig extra hulp/ ondersteuning, allemaal op weg naar het beheersen van het lesdoel. 

Kinderen die het lesdoel snel onder de knie hebben, krijgen verdiepende of verrijkende stof aangeboden. Er is een verrijkingsklas op OOH-niveau (leren schaken, Spaanse les, etc). Er is voor leerlingen die de lesdoelen snel bereiken een 'Thalys'-groepje waar de kinderen ingewikkelde opdrachten krijgen en onderzoeksmatig leren werken/ leren leren.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze school heeft de ambitie om de huidige ondersteuning voort te zetten en ons netwerk steeds verder uit te breiden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij peutergroep Ridderspoor kunnen kinderen lekker spelen leren met leeftijdsgenootjes en is er een leuk activiteitenaanbod. De activiteiten worden veelal aangeboden aan de hand van de methode Uk & Puk. De pop Puk maakt veel dingen mee die voor de kinderen herkenbaar zijn, zoals ziek zijn, het weer en eten en drinken. Tijdens iedere speelochtend begroeten we elkaar en Puk in de kring, daarna gaan we spelen en wordt er een speciale activiteit rond het thema aangeboden, denk hierbij aan voorlezen of knutselen. Met behulp van Uk & Puk stimuleren wij de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de taalontwikkeling, de sociaal communicatieve vaardigheden, de motorische vaardigheden en voorbereidend rekenen. Hierdoor wordt de overgang naar de basisschool gemakkelijker.

Terug naar boven