De Fontein Houten

Bronmos 2 3994 KA Houten

 • Op De Fontein word je de beste versie van jezelf.
 • Schoolfoto van De Fontein Houten
 • We vinden het erg belangrijk dat kinderen eigenaarschap tonen bij hun eigen leerproces. Dit krijgt onder andere vorm door het contractwerk.
 • 'The Leader in Me' is de basis van ons onderwijsconcept. De 7 gewoonten van Covey zijn overal terug te zien in de school.
 • Het bewegend leren is een onderdeel van ons onderwijsaanbod.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de kinderen door ze in de klas te observeren, met ze in gesprek te gaan en formatieve toetsen af te nemen. Naast de formatieve evaluatiemomenten maken wij ook gebruik van methode en CITO toetsen.

Vanuit het principe handelingsgericht werken evalueert het team het gehele jaar door wat de kinderen ons laten zien in hun ontwikkeling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Fontein word je de beste versie van jezelf!

Je “goed in je vel voelen” is een voorwaarde om tot betrokkenheid en ontwikkeling te komen. Welbevinden ontstaat wanneer kinderen geholpen worden bij het verwerken van hun ervaringen, zodat ze hun eigen situatie beter leren begrijpen. Het welbevinden van kinderen die het gevoel hebben weinig te kunnen of iets niet te durven, is niet optimaal. Zij komen hierdoor meestal moeilijk of niet tot een betrokken activiteit. Wij creëren een positief pedagogisch klimaat in onze school, waar elk kind zich veilig en thuis voelt. Dit doen we door veel met de kinderen te praten (kindgesprekken) en hen te observeren. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in de dagelijkse schoolpraktijk. Het welbevinden bespreken we regelmatig met de kinderen en hun ouders.

In ons schoollied wordt beschreven wat wij belangrijk vinden:

Op het plein van De Fontein daar staat een hoge boom
die is niet als de anderen zo heel gewoon
want 7 gewoonten, die geven je vertrouwen
Die geven je vertrouwen in jezelf

Wees proactief en kijk naar het doel.
Denk win-win dat geeft een goed gevoel
Denk win-win, dan win je allebei
Eerst begrijp ik jou, dan begrijp jij mij

Op het plein van De Fontein daar staat een hoge boom
die is niet als de anderen zo heel gewoon
Want 7 gewoonten, laten je groeien
laten je groeien als een boom

De planning wordt door jou beheerst
belangrijke zaken doe je eerst
werken, spelen en niet omgekeerd
Zó krijg je al je werk geleerd

Op het plein van De Fontein daar staat een hoge boom
die is niet als de anderen zo heel gewoon
Want 7 gewoonten, laten je stralen
die laten je stralen als een ster

Samen zorgen voor synergie
Met elkaar meer energie
Houd je zaag scherp elke dag
Zorg voor jezelf, met een lach

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Denk win-win
 • Empathische communicatie
 • Creatieve samenwerking

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Fontein is gewaardeerd met een GOED door de Inspectie van Onderwijs.

Drie inspecteurs bezochten De Fontein op 6 november 2018.

De school wordt o.a. geroemd om:

 • het pedagogisch klimaat;
 • de samenwerking met ouders en externe partners;
 • de professionele cultuur binnen het team;
 • het onderwijsaanbod;
 • de kwaliteitszorg.

In de bijlage vindt u het inspectierapport van De Fontein.
Dit is een onderdeel uit het inspectierapport van Stichting Fluenta, het bestuur waaronder De Fontein valt.

Terug naar boven