Christelijke basisschool De Triangel Houten

Jukveld 2 3993 GA Houten

  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Triangel Houten
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Triangel Houten
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Triangel Houten
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool De Triangel Houten

In het kort

Toelichting van de school

De Triangel is een voluit christelijke basisschool, waarin de liefde voor God en de naaste centraal staat. Als je bij ons op school komt vertellen wij je dat je een kind van God bent. Omdat je een kind van God bent willen we je graag verder helpen om de wereld te begrijpen en dat je vaardigheden aanleert om in de wereld te kunnen leven.

Het onderwijs op De Triangel is er op gericht om het individuele kind zoveel mogelijk te helpen hun unieke talenten en gaven te ontwikkelen. We zetten werkvormen in die aansluiten bij de leerstijl van kinderen en hebben aandacht voor beweging en ontwikkeling. We zijn een kleinschalige school waar de betrokkenheid op elkaar en het team met ouders onderling erg groot is, er zijn korte lijnen in de communicatie.

Wilt u een kijkje nemen in de school? Bekijk dan alvast onze promotiefilm via YouTube! Onder contactgegevens, rechts op deze pagina, staan de logo's van Facebook, YouTube en Instagram met de linkjes voor meer beeldmateriaal.

De Triangel maakt deel uit van de scholengroep LEV-WN, de afkorting staat voor Liefde en Vertrouwen. De 26 scholen van deze scholengroep zijn verspreid over heel West Nederland.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde
  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Triangel is een kleinschalige, gezellige school van circa 90 leerlingen. Er bestaat een grote betrokkenheid op de leerlingen, er zijn korte lijnen in de communicatie met ouders. Onze school staat open voor ouders die bewust kiezen voor christelijk onderwijs en dit van harte onderschrijven.

We werken op De Triangel in drie bouwen. In de onderbouw onderzoeken de leerlingen binnen thema's de wereld en zetten ze de eerste stappen in het reken- en taalonderwijs. Leerlingen zitten in leerjaar 0, 1, 2 of 3, maar er kan eenvoudig versneld of vertraagd worden als dit goed is voor de leerling en het leerproces. In de middenbouw, leerjaar 4 en 5, ligt de focus op instructie, rust en regelmaat en het ontwikkelen van taakgerichtheid. In de bovenbouw krijgen de leerlingen binnen het leerjaar 6, 7 of 8 instructie voor de basisvakken en werken ze zelfstandig aan taken mbv een weektaak. Planning van taken en leren leren krijgen hier veel aandacht in het programma.

Bij het aanmelden van nieuwe leerlingen doorloopt de school met ouders de volgende stappen:

1.       Ouders melden hun kind(eren) aan bij de school per mail of telefoon. Directie neemt contact op voor een kennismakingsgesprek. Hier wordt gesproken over de verwachtingen die ouders hebben ten opzichte van de school, de motivatie van ouders inzake de identiteit van de school en de onderwijsbehoefte van de leerling.

2.       Ouders krijgen een terugkoppeling van de directie of de school passend onderwijs kan bieden en/of er overeenstemming is op het gebied van identiteit.

3.       Ouders vullen een inschrijfformulier in en geven daarbij ook wel/geen toestemming voor het verstrekken van medicatie en/of uitvoeren van medische handelingen en wel/geen toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal voor interne en externe communicatie. Deze formulieren ontvangen ouders van directie of op aanvraag.

4.      Leerkracht van de onderbouw nodigt ouders uit voor een verdiepend kennismakingsgesprek, waarin de onderwijsbehoeften en medische behoeften van het kind verder worden besproken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Passend onderwijs:

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.

Als leerlingen ondersteuning nodig hebben, wordt dat georganiseerd, als het even kan op de reguliere basisschool. Bijvoorbeeld extra begeleiding of aangepast lesmateriaal. Als onderwijs op een speciale (basis) school nodig is, is dat ook mogelijk. Hiervoor werkt de school samen met specialisten in de regio en het samenwerkingsverband Profi Pendi.

In schooljaar 2023-2024 zijn de intern vertrouwenspersonen Miriam Versteeg (leerkracht) en Anna Saleem (ouder). De externe vertrouwenspersoon van LEV-WN is voor De Triangel Guus Meuleman. Hij is bereikbaar op g.meulemanvp@levwn.nl of 06-40700071

Terug naar boven