Rooms Katholieke Basisschool De Octopus

Octopusstraat 2 6631 CA Horssen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Octopus

Het team

Toelichting van de school

Team de Octopus schooljaar 2023-2024:

 • Directeur: Helma de Haardt
 • Intern begeleider: Trudy van Ooijen
 • Leerkrachten unit 3: Anke Jansen, Mia Romijnders, Joris 't Jong
 • Leerkrachten unit 2: David Hessels, Angela van Beuningen, Dianne van Oijen
 • Leerkrachten unit 1 Mirjam vd Hurk, Manon Janssen
 • Onderwijsassistenten: Sanne vd Berg, Marian Hutting


Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken in eerste instantie gebruik van de inzet van het 16e team (flexibele schil Stichting SPOM).

Daarnaast hebben we binnen ons eigen personeelsbestand ook mogelijkheden om personeel extra in te zetten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Jongste en oudste kleuters zitten op de Octopus gemengd in dezelfde groep. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor het dagritme. De kinderen leren al spelend. Dit gaat bij de oudste kleuters door, maar hier hebben de leerkrachten een meer sturende rol. De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. 

De schooldag begint met een inloop. Er wordt gewerkt vanuit de kring en voor meer persoonlijke aandacht wordt in de ‘kleine kring’ gewerkt. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein. In de kleutergroepen werken we doelgericht aan een beredeneerd aanbod. Om de doelen te bereiken maken we gebruik van Digikeuzebord en de leerlijnen ervan zodat we de kinderen goed kunnen begeleiden en het aanbod en de begeleiding er op af kunnen stemmen. Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor veel ander leren. Gemiddeld zitten kinderen anderhalf tot twee jaar in een kleutergroep. Dat is afhankelijk van hun leeftijd en ontwikkeling.

In groep 1-2 wordt regelmatig gericht geobserveerd om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. Eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling kunnen zodoende vroegtijdig worden gesignaleerd.Voor kinderen die instromen in de maanden augustus tot en met december geldt dat zij in principe doorgaan naar groep 3 aan het einde van het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarin zij starten.

Als school volgen wij uiteraard de ontwikkeling uw kind. Door middel van observaties en (toets)gegevens zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind. Mochten wij van mening zijn dat de stap naar groep 3 voor uw kind te vroeg komt, dan zullen wij u hierover tijdig informeren. Uw kind krijgt dan nog een jaar verlenging in groep 2. In tegenstelling tot een doublure komt dan niet dezelfde stof aan bod als het schooljaar daarvoor. Bij kleuterverlenging wordt het aanbod meer specifiek afgestemd op de ontwikkeling en behoefte van het kind. Zoals gezegd wordt u als ouders hierover tijdig geïnformeerd door de leerkrachten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Octopus zijn we het afgelopen jaar op zoek gegaan naar hoe we op een kleine school goed, eigentijds onderwijs kunnen geven. Daarbij is de visie voor ons leidend. Wat hebben onze kinderen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving.  Wat vragen de maatschappij en de arbeidsmarkt van onze kinderen en hoe bereiden we ze daar het beste op voor? We willen dat kinderen zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan.

We werken in verticale units waarbij jaargroepen gecombineerd zijn. Daarbij willen we uitgaan van de talenten van de kinderen en leerkrachten en staat leren van en met elkaar centraal. We werken in drie units, waarbij leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor de kinderen. Iedere leerkracht heeft daarbij ook de verantwoordelijkheid voor een eigen basisgroep waarvoor hij de ontwikkelingen in beeld brengt en voor wie hij/zij zowel voor kinderen als ouders aanspreekpunt is.

Unitonderwijs

Door te werken in units willen we ons onderwijs op een kwalitatief hoog niveau hebben en behouden. De kern van onze aanpak is dat ieder kind instructie (uitleg) op niveau krijgt. Binnen de vakgebieden rekenen, taal, spelling, begrijpend en technisch lezen wordt gewerkt met instructiegroepen. Onze leerkrachten begeleiden het kind intensief en sturen bij als dat nodig is.We werken in units waarbij de jaargroepen gecombineerd zijn.

Elke unit bestaat uit enkele basisgroepen.

 • Unit 1 bestaat uit een basisgroepen groep 1-2
 • Unit 2 bestaat uit twee basisgroepen 3-4-5
 • Unit 3 bestaat uit twee basisgroepen: 6-7-8

Iedere basisgroep heeft één of twee vaste leerkrachten. Elke basisgroep beschikt over een eigen lokaal. Hier krijgen de kinderen instructie op niveau/per leerjaar zodat we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Dit gebeurt bij de vakgebieden rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Onze kinderen werken met weektaken. Na de instructie verwerken ze de stof zelfstandig in het klaslokaal of op het gezamenlijke leerplein. De leerkrachten binnen de units werken nauw samen, stemmen lessen af, wisselen ervaringen uit en maken gebruik van elkaars expertise. Bij deze vorm van werken is gedeelde verantwoordelijkheid van de leerkrachten voor alle kinderen het uitgangspunt. We geloven in 'samenwerken' en 'samen leren'.

Wat zijn de voordelen van het unitonderwijs?   

 • We kunnen beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen.
 • Eigenaarschap en planvaardigheid van kinderen neemt toe.
 • Kinderen met verschillende talenten en leeftijden ontmoeten elkaar en werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren.
 • Het bevordert samenwerken en samen leren van kinderen en leerkrachten.
 • Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen kinderen en verschillende onderwijsbehoeften.
 • Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meer begaafde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Het sluit aan bij de ontwikkeling van de 21ste eeuw vaardigheden. Kinderen leren zelfstandig werken én samenwerken.
 • Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor de kinderen en het onderwijs. De kinderen kunnen na de uitleg en instructie zelf aan de slag gaan op de leerpleinen, stiltewerkplekken, computers, enz. De leerkrachten overleggen en werken veel samen wat betreft voorbereiding, het kijken naar kinderen en maken zo gebruik van elkaars kwaliteiten. De roosters van de verschillende groepen zijn op elkaar afgestemd.
 • ‘Meerdere ogen’ volgen dagelijks onze kinderen. In één unit werken een aantal medewerkers nauw samen en volgen ze de ontwikkeling van de kinderen.
 • Optimaal inzetten van middelen en personeel om ons onderwijs zo effectief mogelijk te laten zijn. 

De leerkracht voert regelmatig een ontwikkelgesprek met de kinderen. We hebben oog voor de individuele ontwikkeling in de breedste zin en het welbevinden van kinderen. Kinderen worden betrokken bij hun ontwikkeling door het stellen en bespreken van persoonlijke leerdoelen tijdens de kindgesprekken met de basisgroepleerkracht en tijdens de ontwikkelgesprekken tussen kind-ouder-leraar. Het is van belang dat kinderen enthousiast zijn en blijven voor leren, omdat het een levenslang proces behoort te zijn. De taak van de school is deze passie voor leren te ontwikkelen. Passie en betrokkenheid bij kinderen, leerkrachten en ouders. De school is een plek waar kinderen de basisvaardigheden leren die ze nodig hebben in hun leven. We laten kinderen groeien door het ontwikkelen van een eigen identiteit: ontdekken wie je bent met je eigen unieke mogelijkheden en talenten. 

De leerkracht voert regelmatig een ontwikkelgesprek met de kinderen. Het doel van een ontwikkelgesprek is om met het kind zelf te spreken over het leergedrag. We betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces, waardoor zij meer gemotiveerd raken om te leren. De kinderen stellen zelf leerdoelen op. Ook bij kinderen blijkt dat het mee laten denken over persoonlijke leerdoelen positief werkt, doordat zij meer ’eigenaar’ worden en zo ook hun talenten en hun belemmeringen kunnen aangeven. Daarnaast vinden wij de mening van de kinderen belangrijk, dit is onder andere terug te zien in de leerlingenraad. Hierin zitten kinderen van groep 4 t/m 8 (uit ieder leerjaar 2 kinderen) die samen met een leerkracht vergaderen. 

Werken met Snappet

Snappet is een digitaal adaptief onderwijsplatform (voor kinderen van groep 4 t/m 8) dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken aan leerdoelen van kernvakken (rekenen, spelling en taal) die aansluiten bij hun eigen niveau. Het gebruik van Chromebooks is een logisch gevolg van onze onderwijsvisie: Als school zijn we bezig om de autonomie bij kinderen te ontwikkelen. Een kind dat zelfstandig kan handelen leert het meest. De traditionele manier van lesgeven en de materialen, begrensde ons echter om daarin door te groeien. Dankzij het gebruik van Chromebooks kunnen kinderen aan hun persoonlijke doelen werken, en worden ze voortdurend uitgedaagd. Daarnaast vinden we het handelend verwerken ook belangrijk. Een goede aanvulling hierop is het werken in de hoeken in groep 1-2-3 middels digikeuzebord en voor de groepen 4 t/m 8 het taallab en rekenlab. Ze kunnen hierdoor efficiënter leren, wat een positieve invloed heeft op de motivatie en concentratie van de kinderen. Bovendien sluit deze manier van onderwijs meer aan bij de belevingswereld van de basisschoolkinderen van nu. Niet alleen voor de kinderen pakt Snappet onderwijs positief uit, ook voor leerkracht heeft het veel voordelen. Afgezien van het feit dat je de lesstof écht op elk niveau kunt aanbieden, kun je ook gerichte instructie geven aan kinderen die dat nodig hebben. De leerkracht ziet, op de eigen computer, 'real-time' wanneer kinderen tegen problemen aanlopen en kan direct ingrijpen.

We maken daarnaast gebruik van de volgende methodes/methodieken:

 • Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen (Kim versie)
 • Technisch lezen: Estafette lezen
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL
 • Taal: Snappet Taal
 • Spelling: Snappet spelling
 • Rekenen: Snappet rekenen(gr 4 t/m 8) en Semsom (groep 3)
 • Engels: Take it easy (leerjaar 5-8)
 • Wereldoriëntatie/ burgerschap/ techniek/ creatief: Blink

We besteden een deel van onze onderwijstijd aan kindgesprekken: reflectiegesprekken (individueel en in groepjes), rekengesprekken, ontwikkelgesprekken (samen met kind, ouder, leerkracht). De leerkracht is hier vooral de coach. In deze gesprekken kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen: leren leren, plannen, welbevinden, voortgang persoonlijke doelen etc. Tijdens de ontwikkelgesprekken (samen met kind, ouder, leerkracht) die 3x per jaar plaats vinden komt dit ook weer terug.

Rapportfolio

Wij werken in groep 1 t/m 8 met Rapportfolio. Rapportfolio vervangt het oude traditionele rapport en is een digitaal instrument waarbij kind, leerkracht en ouders altijd zicht hebben op de brede ontwikkeling van het kind. Het geeft kinderen, leerkrachten en ouders inzicht in de ontwikkeling die het kind doormaakt. Het is bovendien een mooi instrument om kinderen te laten reflecteren op hun eigen ontwikkeling. De ontwikkeling van het kind is een proces.

We voeren drie keer per jaar een ontwikkelgesprek (groep 3 t/m 8 met het kind erbij en groep 1-2 zonder het kind), ouder en de leerkracht over het welbevinden en het rapport. In dit proces stelt het kind samen met de leerkracht doelen waaraan gewerkt wordt. We vinden het belangrijk dat uw kind zich verantwoordelijk voelt voor zijn leerproces en dat u als ouder betrokken bent bij dit proces dat op school plaats vindt. Rapportfolio is een middel dat dit alles inzichtelijk en mogelijk maakt. 

Burgerschap

Burgerschapsvorming wordt niet gezien als een alleenstaand vak maar is een onderdeel van meerdere vakken. Kinderen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om de kinderen op een goede manier hierop voor te bereiden. Kinderen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omkijken. In de school leren wij kinderen daarom goed samen te leven en samen te werken. Wij willen kinderen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. We begeleiden de kinderen bij het proces om fatsoenlijke evenwichtige mensen te worden die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving. We begeleiden de kinderen bij het proces om personen te worden die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. De kinderen komen hiermee in aanraking door bijvoorbeeld de leerlingenraad en acties van de gemeente Druten. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden. We begeleiden de kinderen bij het proces om mensen te worden die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn bij de samenleving en die gericht zijn op samenwerking. We begeleiden de kinderen bij het proces om personen te worden die kennis hebben van, en respect hebben voor andere opvattingen, overtuigingen, religies en seksuele geaardheid. Om dit te bereiken doen we bijvoorbeeld mee met ‘’De week van de Lentekriebels’’. 

Op onze school vinden wij het belangrijk dat we de kinderen goed wegwijs maken in de digitale samenleving waarin we ons nu bevinden. We leren kinderen kritisch, actief en bewust om te gaan met alle informatie die op het internet te vinden is. Dit doen wij onder andere via de lessen mediawijsheid. Wij werken met de methode Klasse(n)kracht waarbij tijdens de klassenvergaderingen de omgangsnormen met elkaar worden afgesproken. De kinderen ervaren dat iedereen een eigen inbreng heeft in hun groep. Met de hele klas maken we een gezamenlijke groepsmissie. Wij leren de kinderen duurzame keuzes te herkennen en zelf te maken. Dit doen wij door mee te doen met de Nationale Schoonmaakdag. Daarnaast komen verschillende duurzaamheidsprojecten terug in Blink.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschrijven wij: hoe kinderen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft, hoe kinderen met een extra ondersteuningsvraag i.v.m. een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft, het contact met de ouders hierover.

Door het unitonderwijs (een vernieuwende manier van werken), kunnen wij op de Octopus steeds beter kinderen met een brede ondersteuningsvraag begeleiden. Kinderen hoeven zich niet op het tempo van de gemiddelde leerling in een leerjaar te ontwikkelen. Er is juist ruimte voor een eigen leerlijn volgens het tempo en de mogelijkheden van elk kind. Om er voor te zorgen dat we ondersteuning op maat kunnen bieden voeren he helder beleid op het gebied van ondersteuning. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat en werken handeling/opbrengstgericht. We monitoren de ontwikkeling van kinderen continu en stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen kinderen. We werken constructief samen met kinderen en ouders. We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en opgroeien en werken samen met ketenpartners.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samenwerking

Bij de peutergroepen en kinderdagverblijven waar ze met VVE werken, is veel aandacht voor de afstemming en samenwerking met onze basisschool. Zo hebben we in Horssen contact met elkaar om onze werkwijzen goed op elkaar aan te laten sluiten zodat de overgang naar de basisschool voor de kinderen soepel verloopt.

Terug naar boven