per 1-8-2020 It Bûtenplak

Aise Bruggenswei 2 8412 SW Hoornsterzwaag

  • Peuters en kleuters spelen samen op het afgeschermde schoolplein
  • Achter de school een prachtig groot (sport)veld waar gespeeld kan worden
  • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; "Ik ben goed zoals ik ben!"
  • Klaar voor de uitleg van juf Johanna

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In 2017 zijn de beide fusiescholen Op 'e Grins en de Mr.J.B. Kanschool beide bewust overgestapt van de Cito Eindtoets naar de IEP-Eindtoets. 
De IEP-Eindtoets is kindvriendelijk. De vormgeving is aantrekkelijk, eigentijds, uitnodigend en overzichtelijk. Naast meerkeuze vragen zijn er ook open vragen in de toets opgenomen om zo zuiver mogelijk de vaardigheden te meten die de IEP beoogt te meten. In beginsel doen alle leerlingen mee aan de Eindtoets. Mede hierdoor kunnen de gemiddelde scores per schooljaar nog wel eens verschillen. Naast de samenstelling van de groep heeft ook de grootte van de groep grote invloed op de gemiddelde scores. Obs. It Bûtenplak is een kleine school met vaak weinig leerlingen in groep 8. De scores die in deze schoolgids getoond worden, zijn scores van de voormalige school Op 'e Grins.
De 9 leerlingen van groep 8 scoorden in 2019 passend bij het niveau en ze hebben naar verwachting gepresteerd. In het domein lezen en rekenen hebben 100% van onze leerlingen het 1F niveau behaald. In het domein taalverzorging 89%. In het domein lezen heeft 89% het 2F niveau behaald. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde. In het domein rekenen en taalverzorging heeft 56% het 1S/2F niveau behaald. Dit ligt rond het landelijk gemiddelde.
De laatste drie jaar zijn onze resultaten op de IEP-Eindtoets voldoende! 

NB. In april 2020 is er door de coronacrisis geen landelijke Eindtoets afgenomen voor groep 8. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Opbrengstgericht werken en monitoring
Beide fusiescholen Op 'e Grins en Mr. J.B. Kanschool werken al een aantal jaren opbrengst- en handelingsgericht en maken gebruik van het CITO Leerlingvolgsysteem (CITO-LOVS). Het is de bedoeling om dit schooljaar met It Bûtenplak over te stappen op een ander leerlingvolgsysteem IEP-LVS. Dit systeem met toetsen sluit beter aan bij onze leerlingpopulatie, doordat de toetsen naast het hoofd, ook oog hebben voor hart en handen.
Twee keer per jaar worden er toetsen afgenomen: januari en mei/juni. Per vakgebied bij de basisvaardigheden zijn streefdoelen vastgesteld voor de verschillende groepen. De gemiddelde resultaten worden uitgedrukt in een vaardigheidsscore en zijn te vinden in het schooljaarverslag op het ouderportaal. 
Vanwege onze kleine groepen is het op schoolniveau lastig alleen naar de gemiddelde vaardigheidsscore per groep te kijken, omdat een of twee leerlingen met een lage of hoge score het gemiddelde resultaat enorm kunnen beïnvloeden. Daarom kijken we vooral naar de vaardigheidsgroei van individuele leerlingen. (Voor een uitgebreide (trend)analyse is een specifiek document gemaakt: CITO-LOVS monitoring tussen- en eindresultaten 2017, 2018, 2019 en 2020. Dit document is indien wenselijk voor externe partners beschikbaar)

De leerkrachten kijken in hun groep naar de vaardigheidsgroei van individuele leerlingen en bepalen van daaruit vooral wat de leerlingen nodig hebben m.b.t. aanbod, instructie, verwerking en tijd. Leerkrachten organiseren en realiseren dit zo optimaal mogelijk en dit wordt beschreven in het groepsplan.

Twee keer per schooljaar vindt er een monitoring plaats en wordt gekeken of de streefdoelen zijn behaald (februari en /meijuni).
De resultaten in de groep kunnen aanleiding zijn om pedagogische en/of didactische aanpassingen vast te stellen en uit te voeren.
 Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Aan het einde van de basisschoolperiode geven we zowel aan de ouders als aan de school voor vervolgonderwijs een advies over welk type vervolgonderwijs het meest aansluit bij de capaciteiten en onderwijsbehoeften van de schoolverlater.

Schoolkeuzegids
In december ontvangen alle ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 de Schoolkeuzegids. Hierin staat algemene informatie over de eerste jaren op het voortgezet onderwijs, scholen uit de regio stellen zich voor en de data van open dagen en adresgegevens zijn in deze gids opgenomen.

De Plaatsingswijzer voor Voortgezet Onderwijs
Voor het bepalen van het advies voor het voortgezet onderwijs maakt de school gebruik van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer geeft op basis van de resultaten uit het Cito Leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8 een indicatie van het niveau dat een leerling in het voortgezet onderwijs zou kunnen volgen. Gecombineerd met de gegevens over methodegebonden toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling, bepalen de groepsleerkracht, intern begeleider en directeur het advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies wordt door de groepsleerkracht met leerling en ouders besproken.   Op basis van dit advies kunnen leerling en ouders op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. Om dit zo goed mogelijk te begeleiden organiseert de school een informatieavond over het voortgezet onderwijs, wordt er informatie over voorlichtingsbijeenkomsten verspreid en wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken.

Overgang in tijd uitgezet
In januari en februari organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio diverse open dagen, voorlichtingsbijeenkomsten en doe-dagen voor ouders en leerlingen. De school informeert de ouders tijdig hierover.
Voor 1 maart vindt het adviesgesprek plaats tussen de leerkracht, de leerling en zijn/haar ouders. De mogelijkheden worden dan besproken. Bijna altijd komt het advies van de school overeen met de verwachtingen van de ouders en de leerling zelf; het is immers ook niet de eerste keer dat we met de ouders en kinderen de vorderingen en mogelijkheden bespreken.

Uiteindelijk beslissen de ouders bij welke school en welk schooltype zij hun zoon of dochter aanmelden. Zij vullen het aanmeldformulier in en leveren dit op school in bij de leerkracht van groep 8. Deze meldt vóór 1 maart aan bij de school van voortgezet onderwijs van hun keuze.Bij deze aanmelding verstrekt de school informatie over de ontwikkeling van de leerling, in het bijzonder de gegevens van het leerlingvolgsysteem. Wanneer dat wenselijk is, vindt er ook nog een vorm van "warme" overdracht plaats, in de vorm van een gesprek tussen de leerkracht en de school voor voortgezet onderwijs.

Uitslag IEP Eind-toets groep 8
In april wordt de IEP-eindtoets groep 8 afgenomen. Deze toets meet welk referentieniveau de leerling gehaald heeft. Als de leerling deze eindtoets beter maakt dan verwacht op basis van het schooladvies, heroverweegt de school haar advies. Deze heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets. Soms is het resultaat van eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval zal het schooladvies niet worden aangepast.

Nb. Voor 2019-2020 zijn er voor onze school geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is in april 2020 vanwege de coronacrisis geen eindtoets afgenomen in groep 8.

Contact met het voortgezet onderwijs
Wanneer de leerlingen in het voortgezet onderwijs geplaatst zijn, vindt er in 1e leerjaar altijd overleg (nabespreking) plaats tussen de leerkracht groep 8 van onze school en de mentoren van het VO. Schoolkeuze is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de school, ook de capaciteiten van elk kind, zijn/haar geaardheid spelen een belangrijke rol. Nog belangrijker dan de uitstroomcijfers, is de vraag hoe de leerlingen het doen in het voortgezet onderwijs. Daarom volgen wij de schoolverlaters minimaal 3 jaar en stellen wij ons jaarlijks op de hoogte van de resultaten van de oud-leerlingen. Deze gegevens geven ons eveneens een indicatie van de kwaliteit van onze voorbereiding en advies.

 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven