per 1-8-2020 It Bûtenplak

Aise Bruggenswei 2 8412 SW Hoornsterzwaag

  • De school heeft naast het kleuterlokaal een apart (afgesloten) plein waar groep 1-2 en de peuters kunnen spelen!
  • Schoolfoto van per 1-8-2020 It Bûtenplak
  • "Ik ben goed zoals ik ben!"
  • Klaar voor de uitleg van de leerkracht

In het kort

Toelichting van de school

Scholen op de kaart biedt u informatie over obs It Bûtenplak en geeft u inzicht in het onderwijsconcept, de kwaliteit en resultaten van de school. De gegevens die hier getoond worden, zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Scholen op de kaart geeft u hiermee objectieve en betrouwbare informatie die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind(eren).

It Bûtenplak is een openbare school, wat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Op deze manier willen wij een brede basis leggen voor de toekomstige rol van de kinderen in onze samenleving.

Onze school maakt onderdeel uit van Ambion, ontstaan door een fusie per 1-8-2020 tussen Onderwijsgroep Primus (Joure) en Stichting openbaar primair onderwijs De Basis (Heerenveen). Door krachten te bundelen is een professionele onderwijsorganisatie ontstaan waar vertrouwen, verbinding en ontwikkeling centraal staan. Op het gebied van onderwijs en werkgeverschap heeft Ambion duidelijke ambities. Ambion doet hierbij een beroep op enthousiaste en betrokken medewerkers (circa 375) die dagelijks bijdragen aan de toekomst van onze leerlingen (circa 3200). 
Met 25 scholen verspreid over Zuidoost-Fryslan is Ambion sterk vertegenwoordigd in de regio. Onze scholen voelen zich verbonden met elkaar en versterken elkaar waar mogelijk. Samenwerking is voor ons vanzelfsprekend om onze ambities te verwezenlijken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Binnen en Buiten leren
  • Peuter en kleuterintegratie
  • Persoonlijke groei
  • Partnerschap ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op teldatum 1-10-2019 stonden er op onze school (obs. Op 'e Grins) 64 leerlingen ingeschreven. Door de fusie met de Mr. J.B. Kanschool op 1 augustus 2020 verwachten we op teldatum 1-10-2020 dat er 79 leerlingen staan ingeschreven op de nieuwe school It Bûtenplak.

Binnen ons schoolbestuur is gezamenlijk een procedure afgesproken rond de aanmelding, inschrijving en toelating van de leerlingen*.
Zodra een kind 3 jaar is kan hij/zij worden aangemeld op onze school. Na inlevering van het aanmeldformulier, ontvangt u enkele maanden voor de vierde verjaardag het inschrijfformulier en het intakeformulier. Na inlevering van deze formulieren en een mondeling gesprek met de directie is uw kind in beginsel toegelaten. De school heeft zes tot acht weken de tijd om te onderzoeken of uw kind bij ons op de juiste plaats is.  Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen vanaf de eerste schooldag een goede start kunnen maken. Daarom hechten wij eraan dat we zowel van de ouders – via het intakeformulier - maar ook van andere instellingen, zoals de peuterspeelzaal, het consultatiebureau, kinderopvang of een eerder bezochte school informatie ontvangen over uw kind. Alleen zo zijn wij in staat om goed aan te sluiten bij dat wat uw kind nodig heeft. Bij inschrijving geeft u toestemming voor het opvragen van deze informatie.
We gaan er vanuit dat in beginsel alle kinderen bij ons op school kunnen worden toegelaten. Toch kan het voor komen dat op basis van de verkregen informatie over de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling in relatie tot ons eigen schoolondersteuningsprofiel er twijfels rijzen of wij wel op een voldoende verantwoorde wijze goed onderwijs kunnen bieden. In een dergelijk geval treden wij in overleg met u. Samen zullen we vervolgens zoeken naar oplossingen, eventueel met externe ondersteuning en hulp.

*Het volledige Protocol aanmelding en toelating van Ambion is als bijlage bijgevoegd op Scholen op de kaart.


Belangrijke factoren in de afweging opgenomen in het schoolondersteuningsprofiel zijn:

* het aantal kinderen met specifieke onderwijsbehoeften al aanwezig in de groep
* de beïnvloeding van de rust en de veiligheid in de groep en de school;
* de beïnvloeding van het leerproces van andere kinderen; 
* evenwicht in vraag naar verzorging, behandeling en onderwijs;
* de deskundigheid en ervaring van het personeel;
* de continuïteit binnen het team;

* de organisatie / differentiatiecapaciteit van de groep en de school;
* het gebouw- en de materiële situatie van de school.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voor komen dat wij gezien ons schoolondersteuningsprofiel een leerling begeleiden naar onderwijs op een andere school bij voorkeur binnen ons netwerk. Als gezien het schoolondersteuningsprofiel er aantoonbaar een te groot gat is tussen dat wat het kind nodig heeft en wat wij bieden (ook met eventuele externe hulp en ondersteuning) aan goede begeleiding en ondersteuning, kan de leerling niet worden toegelaten. De BOU van Ambion, waar onze school deel van uitmaakt, zal u samen met school vervolgens ondersteunen bij het zoeken naar goed passend onderwijs voor uw kind. Dit kan zijn op een andere basisschool van het netwerk, dan wel een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs (De Skelp bv.) Voor plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Het schoolbestuur van de school waar de leerling staat ingeschreven, vraagt deze aan. De Commissie van Advies (CvA) brengt hierover advies uit. Voor meer informatie  verwijzen we naar de website van Ambion: www.ambion.nl of het Ondersteuningsplan 2018-2022 van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland op de website: passendonderwijsinfryslan.nl

Weergave

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Het belang van een goed schoolklimaat waar de (sociale)veiligheid en een goed pedagogisch klimaat gewaarborgd is onderschrijven we van harte.
Om dit kracht bij te zetten hebben we een schoolborgingsdocument Sociaal klimaat (2.4) gemaakt. In dit borgingsdocument staat voor twee onderdelen (de veiligheid van de leerlingen en het pedagogisch klimaat) beschreven wat onze doelen/ambities zijn, welke instrumenten we gebruiken, wat we doen met de uitkomsten en hoe we ons verantwoorden over de uitkomsten.  

Terug naar boven