Openbare Basisschool Klim-op

Dirk IV-plein 35 4223 NJ Hoornaar

  • Voorzijde brede school, rechterzijde is OBS Klim-op
  • Via deze trap komt u bij onze bovenbouw groepen: groep 7-8 en SUMMAklas 7-8.
  • Onze keuken wordt gebruikt door en voor onze leerlingen en team.
  • Ons leesplein is gesitueerd in het centrum van onze school.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Klim-op

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Graag geven wij hier een korte toelichting op de eindtoetsscores zoals deze hier vermeld staan. In dit gemiddelde zijn de uitslagen van alle leerlingen meegenomen die hebben deelgenomen. Scholen mogen een herberekening doen. Zij laten die leerlingen uit het gemiddelde die doorstromen naar praktijkonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs, leerlingen die later op de school zijn ingestroomd of leerlingen die nog heel kort in Nederland wonen en daardoor de Nederlandse taal minder goed beheersen. Op onze school betrof dit twee leerlingen.

Gezien het zeer kleine aantal leerlingen (4) die de eindtoets hebben gedaan, kunnen geen conclusies getrokken worden over deze eindresultaten. Wel zien we dat de resultaten conform de verwachtingen en de VO-adviezen zijn. Hiermee bevestigt de eindtoets wat we van de leerlingen vooraf hebben verwacht. Dit is voor het vervolg in het VO erg belangrijk. 

We zijn ons terdege bewust, dat elke eindtoets uitslag een momentopname is. Mede daarom volgen wij ook de ontwikkelingen van onze leerlingen in het VO. Daar kunnen wij zeker van leren. Het is van belang als school voor primair onderwijs, onze leerlingen op het juiste niveau door te laten stromen. Mede daarom is het voor ons van belang hoe onze leerlingen na 1 en 3 jaar VO zich nog verhouden tot het gegeven schooladvies. We willen kansrijk adviseren, om te zorgen dat onze leerlingen in het VO kansen krijgen en keuzes kunnen maken. Hoe beter ons advies is, des te beter presteren onze leerlingen in het VO. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen werken we met toetsen in een leerlingvolgsysteem. Om leerlingen goed te blijven volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Het systeem laat de ontwikkeling van een kind gedurende zijn gehele basisschoolloopbaan zien. Door landelijk genormeerde toetsen te gebruiken (CITO en IEP) is het mogelijk de vorderingen te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land. Het leerlingvolgsysteem biedt ons tevens een overzicht van leerlingen die extra begeleiding, hulp of uitdaging nodig hebben. Twee keer per jaar worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen, naast de toetsen die bij de methodes horen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij uitstroom van minder dan 10 leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs kan men deze niet meer vergelijken met landelijk gemiddelden. Op onze school stromen regelmatig minder dan 10 leerlingen uit. Dit betekent dat wij vooral individueel kijken of de leerlingen hun streefdoelen hebben behaald.

De afgelopen jaren presteren onze leerlingen naar verwachting. Ook na drie jaar zien we, dat onze leerlingen grotendeels nog conform het schooladvies deelnemen aan het Voortgezet Onderwijs. 

In 2023 hebben meer dan 10 leerlingen de IEP eindtoets gemaakt. Deze is door onze leerlingen goed gemaakt en OBS Klim-op scoort daarmee ruimschoots boven het landelijk gemiddelde. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociaal en emotionele opbrengsten:

Wij helpen de kinderen bij hun ontwikkeling tot verantwoordelijke burgers in een democratische samenleving. Door samenwerken en groepswerk leren kinderen rekening houden met elkaar. De emotionele ontwikkeling wordt mede gestimuleerd door muzikale- en dramatische vorming. We willen bereiken dat de leerlingen respectvol met elkaar omgaan. Daarbij brengen we kinderen bij dat ze rekening moeten houden met gevoelens en wensen van anderen, dat ze een afwijkend standpunt durven in te nemen en dat ze verantwoordelijkheid voelen voor de taken die aan hen worden toegewezen. Via Taakspel leren de kinderen op een positieve manier elkaar te stimuleren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor elkaar
  • Verdraagzaamheid
  • Verantwoordelijk voelen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven