Oecumenische basisschool de Ichthus

Grote Beer 1 1622 ES Hoorn

Het gebouw links is ons schoolgebouw. Op het schoolplein spelen we regelmatig de spellen van Beweegwijs.

Het team

Toelichting van de school

Op de Ichthus werken we met onderwijsteams. Dit betekent dat er zowel groepsleerkrachten als onderwijsassistenten aan de verschillende groepen verbonden zijn. De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht, ze werken nauw samen om voor de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen. De ondersteuning van de onderwijsassistent kan bestaan uit het geven van extra rekenen of lezen aan kleine groepjes. Aanspreekpunt voor ouders is de leerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid of ziekte van de leerkracht proberen wij in de eerste plaats intern een oplossing te zoeken. 

Wanneer er intern geen mogelijkheden zijn, dan wordt er een externe invalkracht aangevraagd. Indien er ook extern geen invalkracht beschikbaar is, dan verzoeken wij u uw kind thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Ichthus heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een school waar iedere leerling en medewerker betrokken en gelukkig is in zijn ontwikkeling en met trots een bijdrage kan leveren aan de omgeving van de school. Alle kansen (laten) pakken die er mogelijk zijn, zodat alles wat mogelijk is wordt benut.

Onze prioriteiten zijn:

  • Thematisch onderwijs wordt door ontwikkeld in ons onderwijs, we werken groeps doorbrekend en zullen schoolbreed met de leerlingen maatschappelijk georiënteerde thema's behandelen.
  • De taalspecialist coördineert de continuering van de woordenschat, begrijpend lezen en een goed taalaanbod.
  • Het portfolio wordt ingezet om de ontwikkeling van de leerlingen te presenteren aan de ouders.
  • Bewegend leren wordt in ons gehele onderwijsaanbod verweven.
  • Het onderwijsaanbod aan de meerbegaafden zal door een specialist passend in het onderwijs worden ontwikkeld.
  • Sinds schooljaar 2020/2021 zijn we vol trots gestart met een 9e groep; de Intermezzo groep. Dit is voor leerlingen die de aansluiting missen met het reguliere onderwijssysteem. Als leerlingen in grote lijnen klaar zijn met de doelen van de basisschool en tegelijkertijd nog niet klaar zijn voor de brugklas, dan is de Intermezzo groep een geschikte plek. Voor meer informatie zie www.intermezzogroep.nl

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij laten kleuters de wereld ontdekken door zowel binnen als buiten verschillende materialen aan te bieden.

Het spelend leren is bij ons een speerpunt. Wij werken vanuit thema's die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. Vanuit de thema's worden de vakgebieden aangeboden. Wij bieden een betekenisvolle omgeving aan in de verschillende speel-/werkhoeken.

We besteden veel aandacht aan voorbereidende oefeningen op het lezen, zodat de overgang naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leergebieden 'Nederlands' (lezen, spelling, schrijven) en 'Rekenen-wiskunde' worden vanaf groep 3 gegeven met behulp van leermethodes. Aan deze vakgebieden wordt de meeste tijd besteed. 

Voor de leergebieden 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' en 'Kunstzinnige Oriëntatie' worden thema's gehanteerd. De thema's worden aangeboden in een cyclus van 3 jaar waarin alle doelen vanuit deze leergebieden aan bod komen. Hierbij werken de leraren samen om een goede invulling te geven aan deze lessen.


Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt. Het samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School.

Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikt van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs. Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school. 

De scholen in het samenwerkingsverband hebben afgesproken hoe zij ondersteuning aanbieden. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Het afgesproken stappenplan staat in het ondersteuningsplan op de website van De Westfriese Knoop.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen ons gebouw is een peuterspeelzaal gevestigd. Door SKH wordt de peuterspeelzaal gefaciliteerd, dit is voor twee-en driejarigen van maandag- tot en met donderdag-ochtend.

Het doel van deze samenwerking is dat de overgang naar school makkelijker verloopt. De kinderen spelen buiten met de kleutergroepen, tijdens eten en drinken kunnen de kinderen van de peuterspeelzaal aansluiten bij de kleutergroepen. Op deze manier is het gebouw, de kinderen en de leerkracht al bekend voordat uw kind naar school gaat.

Voor meer informatie zie www.peuterspeelscholen.nl

Terug naar boven