Openbare Montessorischool Hoorn Kersenboogerd

Gording 123 1628 JG Hoorn

Schoolfoto van Openbare Montessorischool Hoorn Kersenboogerd

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school werkt met de IEP als eindtoets.

De IEP Eindtoets bestaat sinds schooljaar 2014-2015, vanaf toen werd de eindtoets voor groep 8 verplicht. Jaarlijks kiezen scholen uit één van de goedgekeurde eindtoetsen. Inmiddels wordt de IEP al op ruim 30% van de basisscholen in Nederland gebruikt. De IEP Eindtoets is een papieren toets die de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen meet en wordt afgenomen in twee dagdelen van twee uur

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten gemeten met de halfjaarlijkse toetsen van CITO zijn belangrijk voor de analyse van de opbrengsten en het te behalen eindresultaat die wij hebben gesteld voor het einde van het schooljaar. De zogenaamde M-toetsen worden geanalyseerd op zowel school-, groeps- als leerlingniveau. Op groepsniveau wordt gekeken welk leerstofaanbod/vervolg er gegeven kan worden om het resultaat te gaan behalen. 

Specifiek per leerling wordt er gekeken om te bepalen op welk niveau de leerling zal worden ingedeeld binnen het groepsplan. 

Op schoolniveau wordt gekeken naar mogelijke aanpassingen en schoolafspraken. De analyse wordt door het team gemaakt. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de opbrengsten/resultaten.

De intern begeleiders voeren gesprekken over het aanbod en eventuele aanpassingen op groepsniveau. Tevens kunnen individuele leerlingen besproken worden. Dit staat ook beschreven in ons eigen ondersteuningsplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Procedure voortgezet onderwijs

Hoe komt het advies tot stand?
In de loop van de laatste jaren in de bovenbouw verzamelt de leerkracht gegevens over uw zoon of dochter; niet alleen met betrekking tot vorderingen, maar ook met betrekking tot werkhouding en gedrag. Eind groep 7 vult de leerkracht met behulp van deze gegevens een verslag in. U als ouder heeft uw zoon of dochter zijn/haar hele leven gevolgd en vult op basis van deze kennis, ervaring en wensen een formulier in met gegevens over uw kind. Deze brief krijgt u van de leerkracht en levert u ook weer bij hem of haar in. De school neemt aan het einde van groep 7 de IEP toets af. Deze toets meet de schoolvorderingen van de leerling. Op basis van alle verzamelde gegevens (resultaten van de IEP toets, de resultaten van het leerlingvolgsysteem en de informatie van de ouders en de leerkracht) stelt de school een voorlopig advies op. Dit advies wordt met ouders en leerling besproken. Deze gesprekken vinden tijdens de laatste gespreksronde in juli plaats (dus nog voor de zomervakantie). In groep 8 kan dan extra aandacht worden besteed aan bepaalde schoolse vaardigheden.

In groep 8 nemen wij in december de IEP af. Tevens in januari de middentoets van IEP LVS. In februari ontvangt uw kind dan het definitieve advies. Aan het einde van groep 8 wordt de eindtoets afgenomen. Deze toets meet de leeropbrengst van de gehele basisschoolperiode. Mocht het resultaat van de eindtoets afwijken van het definitieve advies, dan wordt het advies heroverwogen en in een enkel geval aangepast. Met dien verstande dat er alleen naar boven wordt aangepast.

Het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs
In de maanden januari/februari bezoeken de ouders en de kinderen diverse scholen voor voortgezet onderwijs. Deze bezoeken vormen de belangrijkste informatiebron voor het kiezen van een school. De data voor de open dagen worden te zijner tijd bekend gemaakt en staan op de website van de VO-scholen vermeld. Daarnaast krijgen de kinderen op beide locaties informatie over de scholen voor voortgezet onderwijs. 

Loting
Mochten zich voor een bepaalde school te veel leerlingen hebben aangemeld, dan volgt er een lotingsprocedure. Hoe deze procedure werkt, staat vermeld op de website van de VO-scholen.

De inschrijfprocedure 
Als ouder moet u het inschrijfformulier voor de VO-school van uw keuze geheel invullen en dit op tijd bij de VO-school inleveren (deze is bij ons te verkrijgen of via de website van de VO-school te downloaden). Dit geldt ook voor de overige documenten die op het inschrijfformulier vermeld staan, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het bevolkingsregister. U levert als ouder alle benodigde papieren in op de VO-school van uw keuze.

Nazorg
De school voor voortgezet onderwijs stuurt in het eerste jaar van de brugklas de rapportuitslagen van de leerlingen naar de basisschool. Als een school voor voortgezet onderwijs het nodig vindt, neemt deze contact op met de basisschool.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven