IKC Het Fluitschip

Hogerbeetsstraat 14 1624 XJ Hoorn

 • We hebben een ruime, veilige speelplaats. We zijn een Beweegwijsschool. De speelplaats zal nog aangepast worden.
 • Sinds september 2019 zijn wij een Kindcentrum. We voorzien in een doorlopende lijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
 • Het Fluitschip is een Vreedzame school. We geven elkaar opstekers.
 • De peuters hebben een eigen veilige speelplek.
 • Het Fluitschip heeft een enthousiast en gedreven team.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van "Scholen op de kaart" over Integraal Kindcentrum Het Fluitschip (onderdeel van De Windvaan in Hoorn).

Zoekt u voor uw kind een school:

 • waar de Vreedzame school de huisstijl is
 • waar uw kind zich welkom voelt
 • waar naar de behoeften van je kind gekeken wordt
 • die klein en overzichtelijk is,
 • die rust uitstraalt
 • die een rustige leeromgeving biedt
 • waar goed onderwijs gegeven wordt
 • waar iedereen elkaar kent
 • waar een goede sfeer hangt
 • waar de leerlingen presteren passend bij of boven hun niveau
 • met een uitdagende leerlijn voor alle niveaus
 • met een plusklas
 • waar aandacht is voor leerlingen en ouders
 • waar aandacht is voor creatieve en culturele vaardigheden
 • met podiumoptredens en aandacht voor muziek

Kom dan aan boord van het Fluitschip!

Integraal Kindcentrum (IKC) Het Fluitschip is een Kindcentrum met een openbare school, een VVE-groep (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie), BSO en een Kinderdagverblijf in de wijk Hoorn-Noord.  Graag willen wij u kennis laten maken met Het Fluitschip. Mocht u nog meer willen weten, klik dan hier voor onze website. U bent altijd welkom om sfeer te proeven, maak een afspraak voor een rondleiding.

De gegevens die u in "Scholen op de kaart" aantreft, zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig is geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt "Scholen op de kaart" u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Goede school
 • Veilige school
 • Vreedzame school
 • Vijf gelijke dagen rooster
 • Goed pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van Het Fluitschip groeit. We werken met in het schooljaar 2022 2023 met 6 groepen. De meeste groepen zijn combinatiegroepen. Alleen groep 4 is een enkele groep. Bij het samenstellen van de groepen kijken we naar leerlingaantallen, maar ook naar samenstellingen van een groep. We proberen in iedere groep een zo werkzaam mogelijk werkklimaat te scheppen voor de leerlingen.

De  meeste leerlingen komen uit de wijk Hoorn-Noord. Ook komen er leerlingen uit de Risdam, de Grote Waal en de Kersenboogerd naar onze school. 

De populatie van de school is zeer divers wat betreft economische en sociale achtergrond. Dit is ook de reden dat we meedoen met het project van de gemeente Hoorn : Samen van start om alle leerlingen zoveel mogelijk kansen te geven in het onderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
174
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Algemene klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze op school te bespreken met de leerkracht of directie of de speciaal daarvoor aangewezen contactpersoon.

Indien het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de klacht worden besproken met de externe vertrouwenspersoon of uiteindelijk worden behandeld door de Klachtencommissie Onderwijs. Scholen dienen namelijk te beschikken over een klachtenregeling.

Onze school is aangesloten bij:

Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)

Postbus 85191

3508 AD  Utrecht

Tel: 030-2809590

info@onderwijsgeschillen.nl

www.onderwijsgeschillen.nl


Terug naar boven