RK Bernardus van Bockxmeerschool

Tweeboomlaan 104 1624 EH Hoorn

Schoolfoto van RK Bernardus van Bockxmeerschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 is de eindtoets van IEP afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de leerlingen middels methodetoetsen die na ieder blok worden afgenomen.

In februari en juni volgen we de leerlingen via methodeonafhankelijke toetsen van Cito.

Drie keer per jaar worden er groepsbesprekingen gehouden met de groepsleerkrachten, intern begeleider en de schoolleider waarbij de schoolanalyse wordt aangevuld en besproken.

We bespreken met de leerlingen de doelen 4 x per jaar, waarna dit via het rapportfolio ook met ouders wordt gedeeld.

Zie ook de schoolgids

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zie de schoolgids
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Stichting Penta is met een pilot ingestapt in het vernieuwde toezichtskader van de inspectie van onderwijs.

Op 21 maart 2017 heeft de inspectie onze school voor het laatst bezocht.  De conclusie van het concept-inspectierapport laat een “voldoende” zien op de beoordeelde aspecten voor onze school met een goed voor kwaliteitscultuur. Het rapport is in te zien zijn op de site van de inspectie.  

Op 19 januari 2021 heeft er een online consult paatsgevonden in het kader van het reguliere kwaliteitstoezicht. Er is geen oordeel gegeven. De inspectie kreeg wel een consistente indruk van de school. 

Terug naar boven