RK Bernardus van Bockxmeerschool

Tweeboomlaan 104 1624 EH Hoorn

Schoolfoto van RK Bernardus van Bockxmeerschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de leerlingen middels methodetoetsen die na ieder blok worden afgenomen.

In februari en juni volgen we de leerlingen via methodeonafhankelijke toetsen van IEP.

Drie keer per jaar worden er groepsbesprekingen gehouden met de groepsleerkrachten, kwaliteitscoördinator en de schoolleider waarbij de schoolanalyse wordt aangevuld en besproken.

We bespreken met de leerlingen de doelen 4 x per jaar, waarna dit via het rapportfolio ook met ouders wordt gedeeld.

Zie ook de schoolgids

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De (aanmeld)procedure is vanaf 2023-2024 verandert en versterkt waar mogelijk.

Dit zijn de grootste veranderingen op een rij:

-Er is sprake van 4 “adviezen” die leiden tot het schooladvies: een oriënterend advies (groep 7), een voorlopig schooladvies (januari groep 8), een toetsadvies (maart groep 8), schooladvies (maart, groep 8)

-Het OKR wordt gedeeld via Digidoor. Het “overdrachtsformulier” komt hiermee te vervallen.

-Aanmelden vindt plaats in de aanmeldweek en nadat het schooladvies gegeven is. Ouders kunnen hun kind wel al na het voorlopig advies in januari aanmelden op het vo.

-Ouders melden hun kind digitaal aan bij de vo-school naar keuze via Digidoor.

-Vo-scholen geven, indien nodig, een “warme terugkoppeling” naar het po

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Zie de schoolgids.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • welbevinden
  • betrokkenheid
  • eigenaarschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Stichting Penta is met een pilot ingestapt in het vernieuwde toezichtskader van de inspectie van onderwijs.

Op 21 maart 2017 heeft de inspectie onze school voor het laatst bezocht.  De conclusie van het concept-inspectierapport laat een “voldoende” zien op de beoordeelde aspecten voor onze school met een goed voor kwaliteitscultuur. Het rapport is in te zien zijn op de site van de inspectie.  

Op 19 januari 2021 heeft er een online consult paatsgevonden in het kader van het reguliere kwaliteitstoezicht. Er is geen oordeel gegeven. De inspectie kreeg wel een consistente indruk van de school. 

Terug naar boven