Mariaschool

Eikstraat 3 1623 LP Hoorn

  • Bovenbouwlocatie: groep 6 t/m 8
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Groep 1 tot en met 5

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten van de leerlingen worden gebruikt om het onderwijsproces te verbeteren zodat de leerlingprestaties vergroten. Het team van de Mariaschool analyseert de opbrengsten op leerling-, groeps- en schoolniveau. Leidinggevenden en intern begeleiders hebben samen voor de school streefwaarden vastgesteld. Deze worden gebruikt bij de analyse.
* Opbrengsten op groepsniveau worden geanalyseerd door de leerkracht en intern begeleider en besproken in de groepsbesprekingen. Deze analyse geeft input voor het groepsplan dat voor het komende half jaar opgesteld wordt.
* Opbrengsten op schoolniveau worden door de intern begeleider geanalyseerd en besproken in het team.

De analyses geven richting aan onder andere: het meerjarenplan van de school, het onderwijsaanbod en de nascholing op individueel en teamniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Tijdens een speciale ouderavond wordt u, als uw kind in leerjaar 7 zit, geïnformeerd over het schoolkeuzetrajecten de mogelijkheden van het vervolgonderwijs.
-In oktober en januari in leerjaar 8 krijgt u een voorlopig schooladvies voor uw kind m.b.t. het voortgezetonderwijs. Dit is gebaseerd op de bevindingen van de school zoals: de vorderingen, de indruk van de betrokken leerkrachten, de diverse toetsuitslagen en sociaal-emotionele factoren. We bedoelen hier onder andere: motivatie, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Dit advies wordt met u en uw kind besproken.
-In maart volgt het definitief schooladvies. Dit advies is geformuleerd na de uitslag van de z.g. doorstroomtoets. Met ingang van schooljaar 2023-2024 stelt het Ministerie van OCW de afname van de doorstroomtoets voorleerlingen in leerjaar 8 verplicht. Wij maken gebruik van de IEP-doorstroomtoets. Deze zal begin februari in leerjaar 8 worden afgenomen. Naar aanleiding van de uitslag van deze toets wordt het definitief schooladvies opgesteld.
-Als een leerling de doorstroomtoets beter maakt dan de school gezien het voorlopig schooladvies verwachtte, dan is het uitgangspunt dat de basisschool het schooladvies in principe aan zal passen. Wanneer dit niet in het belang van de leerling is, zal de basisschool dit niet doen en dit besluit motiveren. Soms is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval past de school het schooladvies niet aan. U en uw kind worden door de Mariaschool geïnformeerd over de open dagen van verschillende scholengemeenschappen. Als bekend is welke school u en uw kind hebben gekozen, geeft u dat aan school door en kunt u uw kind aanmelden bij de betreffende school voor voortgezetonderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De optimale situatie om te leren, is als een kind zich veilig voelt en op een positieve manier benaderd wordt. Pas dan kan een kind nieuwe uitdagingen aangaan die zijn of haar kennis doen toenemen. De sfeer in de groep en de dynamiek tussen de kinderen zijn daarom continu onder onze aandacht.
Leidraad voor een veilig schoolklimaat is voor de Mariaschool de Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn geschoold om deze training te geven. Zij spreken daarom allemaal dezelfde Kanjertaal, in ieder lokaal hangen posters die verwijzen naar de Kanjerafspraken. 
De start van ieder nieuw leerjaar vraagt extra aandacht. De ervaring leert dat dit een moment is waarop groepen zich opnieuw vormen en er veel in een klas kan veranderen. Met groepsvormende activiteiten zorgt de leerkracht aan het begin van ieder leerjaar voor een positieve start waarbij ieder kind opnieuw zijn of haar eigen plek krijgt. De activiteiten zijn gebaseerd op ‘Grip op de groep’ een methode om groepsprocessen positief te stimuleren.

De opdracht voor het onderwijs op de Mariaschool ligt op 3 domeinen: kwalificatie, socialisatie, subjectivering.
De missie van de Mariaschool is onderwijs te bieden op deze drie domeinen zodat onze leerlingen zeggen:
“Ik beschik over kennis en ik kan iets!” 
“Ik leef samen met anderen en mijn omgeving!” 
“Ik weet wie ik ben en wat ik kan!”

De Mariaschool hanteert een pestprotocol en op de school zijn meerdere gedragsspecialisten werkzaam.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Authentiek
  • Samen
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs kijkt jaarlijks naar elke school. Op basis van deze jaarlijkse prestatieanalyse en eventueel verder onderzoek wordt bepaald of er nader toezicht nodig is. De Inspectie heeft de Mariaschool beoordeeld met de waardering: voldoende.

In januari 2020 heeft het team van de Mariaschool bezoek gehad van een inspecteur van het onderwijs. Het thema van het bezoek was 'Ruimte in meesterschap'. De inspecteur wilde in kaart brengen hoe de professionele ruimte op de Mariaschool zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Met professionele ruimte bedoelen we de vrijheid en de ruimte die je als medewerker op de Mariaschool krijgt om invulling te geven aan het onderwijs. Op de Mariaschool gaan wij ervan uit dat het voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs én voor het werkplezier van belang is dat medewerkers initiatief mogen en kunnen nemen. Dat zij van invloed zijn bij processen in de schoolorganisatie. Bovendien helpt het om op basis van expertise en affiniteit de perspectieven van meerdere medewerkers bij elkaar te laten komen. 
Op de vraag: 'Is de Mariaschool een inspirerend voorbeeld voor andere scholen?' kon de inspecteur volmondig ‘Ja!’ zeggen.

Terug naar boven