obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)

Ark 1 1625 CE Hoorn

 • Schoolfoto van obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)
 • Schoolfoto van obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)
 • Schoolfoto van obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)
 • Schoolfoto van obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zien dat niet alle leerlingen zich passend bij hun capaciteiten ontwikkelen en dat het noodzakelijk is het onderwijsaanbod aan te passen om blijvend boven de ondergrens (inspectienorm) te scoren. De resultaten verbeteren zichtbaar en de school heeft de ambitie deze continu te verbeteren.

De eindtoets wordt voldoende gemaakt ten opzichte van het landelijk gemiddelde van onze weging. We berekenen dit conform de regelgeving vanuit het ministerie van Onderwijs. De schoolweging (driejaarsgemiddelde) voor de Tweemaster is bepaald op 29,89. Deze schoolweging, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent, kijkt naar meer kenmerken dan het tot nu toe gebruikte leerlinggewicht. Zo wordt er beter rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingenpopulaties. 

Over de drie schooljaren hebben gemiddeld 26,7 leerlingen een eindtoets gemaakt. Hiervan hebben er gemiddeld 24,6 leerlingen het fundamentele niveau 1F behaald. Gemiddeld 12,6 leerlingen hebben ook het streefniveau 1S/2F behaald. Het percentage leerlingen dat fundamenteel niveau 1F heeft behaald komt neer op (24,6/26,7)*100%=92,1%. Het percentage leerlingen dat ook streefniveau streefniveau 1S/2F heeft behaald komt dan neer op (12,6/26,7)*100%=47,1%. Het percentage leerlingen dat 1S/2F behaald is te laag. De winst is te behalen door de tussendoelen (wat elke leerling aan het einde van een groep moet kunnen) cruciaal te maken. Daarvoor worden overzichten gemaakt, die leerkrachten kunnen gebruiken. Zo kunnen ze de methodedoelen vergelijken met de tussendoelen. En daar waar nodig aanpassingen maken. Door onze werkwijze (Professionele Leergemeenschap), onze scholing High Excellent Teaching en onze visie op leren,  hebben wij vertrouwen in de groei die we de komende jaren zullen moeten maken. Het is de leerkracht die centraal gezet zal worden, zodat deze in zijn kracht komt en daardoor betere instructies kan geven en leerlingen beter kan begeleiden en ondersteunen.

TAALVERZORGING
Lezen – Techniek en woordenschat scoort bij drie van de laatste vier eindtoetsen boven het landelijk gemiddelde.  De leestekens en werkwoordspelling en niet-werkwoordspelling scoren bij de laatste vier eindtoetsen onder het landelijk gemiddelde. De resultaten verbeteren wel en komen steeds meer in de richting van het landelijk gemiddelde. Het percentage leerlingen dat 2F Taalverzorging heeft behaald is de afgelopen drie jaren gestegen van 34% naar 47%. Deze groei verwachten wij door te zetten. Op één leerling na hebben alle leerlingen niveau 1F gehaald (97%). In de bovenbouw ligt veel nadruk op werkwoordspelling. Het afgelopen jaar is er meer aandacht besteed voor interpunctie (o.a. leestekens) en zijn we meer gaan werken met verhalen schrijven en eigen teksten publiceren. Ook besteden we meer aandacht aan het stimuleren van de ontwikkeling van het geheugen voor woordbeelden door inprenting. Het onthouden van hoe woorden geschreven worden is een vaardigheid die geleerd kan worden. Visuele inprenting dmv woorddictees. We stoppen met invuloefeningen waarbij leerlingen delen van woorden moeten invullen. Leerlingen moeten het hele woord produceren. Door de hele school doen we onderzoek of we allemaal dezelfde richtlijnen hanteren (met name op spellinggebied).

LEZEN

Met begrijpend lezen, interpreteren en samenvatten scoorden wij de afgelopen jaren boven het gemiddelde. We zetten tijdens de lessen in op hoge verwachtingen, feedback geven en bekijken, leren van en met medeleerlingen en samenwerkend leren. We gaan meer aandacht besteden aan leesmotivatie, hebben ons boekenaanbod aangepast (meer variatie , nog meer aangepast aan de belevingswereld en interesses van leerlingen, oude boeken uit de bibliotheek verwijderd), zetten in op meer tijd voor zwakke lezers (extra instructie en begeleide inoefening). Er wordt onderzoek gedaan of lezen, spreken, schrijven, woordenschat en spelling meer geïntegreerd aangeboden kan worden. Alle leerlingen hebben in 2023 niveau 1F gehaald (100%). Niveau 2F wordt gehaald door 71% van de leerlingen. In 2022 was dat 57%. Het ambitieniveau van de overheid 2F ligt op 65%.  

REKENEN

Tijdens de leerteams staat rekenen centraal. We zijn op zoek gegaan naar verbeteringen voor het rekenonderwijs. Wij hebben met elkaar gekeken wat er bij een goede rekenles en in een jaar aan bod moet komen (met gebruik maken van referentieniveaus, tussendoelen en methodedoelen).We zijn ook gaan werken met de tussendoelen en brengen focus aan op ons lesaanbod. Er vindt meer afstemming plaats tussen de groepen (wat krijgen ze dit jaar, wat hebben ze vorig jaar gehad en wat krijgen ze volgend jaar). Er is een kwaliteitskaart rekenen opgesteld. Vier leerlingen halen niveau 1F bij rekenen niet (12%). Een jaar terug was dat 20%. Slechts negen leerlingen (26%) behalen niveau 1S. Het ambitieniveau van de Tweemaster is hierbij 65%. Met de aanpak van bovenstaande verbeterpunten willen we hier naar toe werken. 

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ons onderwijs is er op gericht om al onze leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden. We houden veel rekening met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wij brengen de ontwikkeling van de leerlingen in beeld door middel van (methode)toetsen en observaties. Wij toetsen veelal formatief. Een toets met een formatieve functie heeft als doel de leerling (en leerkracht) inzicht te geven in zijn/haar voortgang en om de verdere ontwikkeling bij te sturen.

We meten de tussenresultaten met het CITO LOVS. We nemen de toetsen 2 x per schooljaar af. De Mediotoetsen in januari en de Eindtoetsen in juni.

De leerkrachten analyseren de toetsresultaten met behulp van analyseschema's. Daarbij stellen wij onszelf de vraag of het schooldoel èn het individuele doel is behaald? Zijn de kinderen in hun ontwikkeling gegroeid? De analyses leiden tot plannen van aanpak en nieuwe doelen. Op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau.

Resultaten schooljaar 2022-2023
In het schooljaar 2022-2023 worden de ambities voor technisch lezen gehaald op groep 7 na. (<25% niveau IV-V). De ambities voor begrijpend lezen worden nog niet gehaald, hier is een groei te zien ten opzichte van de andere jaren. Het percentage IV-V scores ligt gemiddeld rond de 32%. Bij rekenen en spelling worden de ambities niet gehaald. De percentages IV-V scores ligt bij rekenen in alle groepen boven de 41%. We zien bij spelling groei vergeleken met andere jaren. Het percentage IV-V scores ligt gemiddeld rond 31%. Het rekenen hebben wij als verbeterplan opgenomen in het schooljaar 2023-2024.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs bestaat uit een aantal fasen. De ouders van groep 6, 7 en 8 ontvangen schriftelijk een overzicht van de procedure.

De eindtoets vormt een belangrijk onderdeel in de overstap van de basisschool naar de middelbare school. De toets is van belang bij de totstandkoming van het schooladvies. Rond de eindtoets gaat er iets veranderen. Op 8 februari 2022 is de wet doorstroomtoetsen po aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet draagt bij aan een soepele overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Hierdoor functioneert de toets beter als instrument voor kansengelijkheid.

Vanaf schooljaar 2023/2024 wordt de eindtoets in groep 8 een ‘doorstroomtoets’. Deze naam past beter bij de positie van de toets: de toets markeert niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de doorstroom van het po naar het vo. Ook in het vo blijven leerlingen zich ontwikkelen. Er is één week (eind maart) waarin alle leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Door de invoering van een centraal aanmeldmoment (tussen 25 maart en 31 maart) maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur, passend bij het schooladvies. 

Met de invoering van de doorstroomtoets verandert het tijdpad van het schooladvies en de toets. Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets.

 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies;
 • In de eerste of tweede volle week van februari maken de leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets;
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets;
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies;
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school;

Leerkrachten verzamelen gedurende het schooljaar gegevens over uw zoon of dochter. Niet alleen voor wat betreft de leerresultaten, maar ook over werkhouding en gedrag. Op basis van alle verzamelde gegevens wordt er een voorlopig schooladvies opgesteld. Dit wordt gedaan door betrokken leerkrachten van groep 7 en 8, de kwaliteitscoördinator en de schoolleider. In de laatste drie weken voor de zomervakantie wordt het verwachte schooladvies door de leerkracht van groep 7 met ouders en leerlingen van groep 7 besproken. Bij dit gesprek is ook de leerkracht van groep 8 aanwezig. 

Voorlichting

Voor de ouders van groep 8 wordt er in november een informatieavond georganiseerd, waarbij een gastspreker de opbouw en structuur van het voortgezet onderwijs toelicht. Ook de ouders van leerlingen van groep 7 zijn op die avond welkom. In groep 8 wordt gedurende het schooljaar aandacht besteed aan de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Wij bespreken aan de hand van brochures de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende scholen. De brochures worden daarna mee naar huis gegeven. Soms worden oud-leerlingen van onze school uitgenodigd om in groep 8 iets te komen vertellen over hun ervaringen in het voortgezet onderwijs. De scholen voor voortgezet onderwijs verzorgen zelf informatiedagen in december en januari voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders. Meestal bezoeken we met de gehele groep acht in die periode nog een school voor openbaar voortgezet onderwijs.

Volgen van leerlingen na groep 8

Als de leerlingen eenmaal in het voortgezet onderwijs zitten, worden ze nog steeds door ons gevolgd.  De school voor voortgezet onderwijs stuurt in het eerste jaar van de brugklas de rapportuitslagen van de leerlingen naar de basisschool. Als een school voor voortgezet onderwijs het nodig vindt, neemt deze contact op met de basisschool. Wij gebruiken deze gegevens onder andere ook om onze adviezen ten aanzien van het voortgezet onderwijs jaarlijks te toetsen. 

De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Tweemaster geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht is met sociale en persoonlijke groei. De leerling haalt het beste uit zichzelf. Wij bieden een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen met lef met een kritische en democratische grondhouding.

De Tweemaster leert leerlingen functioneren in een complexe samenleving. De leerling is ondernemend en draagt verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. 

Om dit mogelijk te maken werken wij volgens de principes van het Daltononderwijs. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Vertrouwen
 • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven