obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)

Ark 1 1625 CE Hoorn

 • Schoolfoto van obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)
 • Schoolfoto van obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)
 • Schoolfoto van obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)
 • Schoolfoto van obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)

Het team

Toelichting van de school

De Tweemaster heeft zeventien leraren, twee vakleerkrachten, een leraarondersteuner, vier onderwijsassistenten, twee kwaliteitscoördinatoren,  een schoolassistent (administratief en onderwijsondersteunend), een schoolondersteuner (facilitair), een schoolleider en een directeur Kindcentrum. In totaal zijn er 26 medewerkers werkzaam. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van verlof proberen wij intern een vervanger te regelen. Als dit niet intern lukt wordt er een aanvraag gedaan via de vervangingspool. 

In geval van ziekte of afwezigheid van de leerkracht spant de school zich in om een vervangende leerkracht in te schakelen, of een interne oplossing te zoeken voor de opvang van de leerlingen. Al enige tijd is er een tekort aan leerkrachten en met name het aantal vervangers is onvoldoende voor het aantal aanvragen. Wij kunnen niet garanderen dat er in alle gevallen een invaller beschikbaar is. Om de onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen zullen er geen leerlingen over andere groepen worden verdeeld en zal de groep niet worden overgenomen door een interne begeleider of directeur. Dit betekent dat aan ouders gevraagd zal worden om hun kind thuis te laten. Mocht het zo zijn dat er meerdere dagen geen vervanger is voor een groep, dan zal er volgens een roulatiesysteem om beurten een groep thuis blijven. De directie bepaalt welke groep dit zal zijn. Hierover informeert de directie u zo snel mogelijk via het ouderportaal. Indien u geen opvang voor uw kind kan regelen dan zal de school voor opvang zorgen. Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat een dergelijke situatie (zoveel mogelijk) voorkomen wordt. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen van de groepen 1 en 2 zitten gecombineerd in vier groepen 1-2.
De groepen 3 t/m 8 zijn leerstofjaarklassen. Er zijn twee combinatiegroepen (groep 3-4 en groep 5-7).

Het onderwijs dat op onze school wordt gegeven richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden:

 • cognitieve ontwikkeling;
 • creativiteitsontwikkeling;
 • lichamelijke ontwikkeling;
 • persoonlijkheidsontwikkeling;
 • sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onze leerkrachten geven effectief les met grote betrokkenheid, succeservaringen en betere leerprestaties. Dat doen wij door les te geven volgens het EDI-model. EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de risicoleerlingen. Vanaf groep 5 werkt elke leerling met een eigen Chromebook (die krijgen ze van school te leen). ICT wordt gebruikt voor registratie, monitoring, herhaalde instructie en (herhaalde) inoefening. Dit wordt geïntegreerd aangeboden in ons onderwijsaanbod.

We werken met methoden die voldoen aan de volgende criteria:

 • leerlingen moeten er goede leerresultaten mee kunnen halen;
 • het materiaal moet de kinderen aanspreken;
 • voldoende oefenstof voor alle leerlingen;
 • de methoden bevatten niveauverschillen in de te verwerken stof;
 • de methoden zijn geschikt voor het werken met combinatiegroepen.

Verschillende onderdelen lenen zich prima voor groepsoverstijgende activiteiten, waardoor kinderen ook de gelegenheid krijgen om samen te werken of samen te spelen met kinderen uit de andere groepen. Het is ook mogelijk dat er op bouw- of schoolniveau samengewerkt wordt. Wij zijn een daltonschool en werken volgens de principes van daltononderwijs. 

Afspraken vanuit Dalton algemeen:

 • In elke groep wordt een symbool gehanteerd voor uitgestelde aandacht.
 • In elke groep gaan we uit van de Dalton kleuren; de kleuren symboliseren de verschillende dagen.
 • In elke groep is een overzicht aanwezig voor verschillende taken binnen de groep.

Planbord en taakblad:

 • Kleuren komen terug in het planbord of taakblad;
 • Het taakblad wordt per dag of per week door de leerling ingevuld;
 • Taken die af zijn, worden afgetekend door de leerling;
 • Taken worden uitgebreid naar dagtaken, dagtaken naar weektaken; van leerkracht-gestuurd naar steeds meer leerling-gestuurd.
 • Kleuters houden gekozen activiteiten bij op takenbord.

Samenwerken:

 • Elke groep maakt afspraken over de mogelijkheden van het samenwerken.
 • Elke groep maakt afspraken over de rollen binnen het samenwerken.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen de kringactiviteiten, kleine groepsactiviteiten en spel en werk vallen de volgende activiteiten:

 • Taal (3:00 uur)
 • Lezen en woordenschatontwikkeling (3:45 uur)
 • Voorbereidend rekenen (2:15 uur)
 • Wereldoriëntatie (0:30 uur)
 • Vreedzame school (0:30 uur)
 • Bevordering gezond gedrag (0:30 uur)
 • Kunstzinnige vorming (1:45 uur)
 • Overige activiteiten (4:30 uur)

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De pauzetijden waarbij de leerlingen naar buiten gaan (twee keer een kwartier) worden niet gerekend als onderwijstijd. 

Lunchtijd wordt wel als onderwijstijd gerekend. 

Onder sociale redzaamheid en bevordering gezond gedrag wordt o.a.verstaan lessen vreedzame school en verkeer.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Werken volgens 5-fasen model
Op De Tweemaster werken wij volgens het vijf-fasenmodel. De eerste fase is het werken in de groep. De leerkracht biedt onderwijs aan op drie niveaus: uitdaging-, basis- en ondersteuningsniveau. De leerkracht heeft zicht op het welbevinden van de leerling. Twee keer per jaar vindt er een groepsbespreking met KC plaats, waarop gereflecteerd wordt op de leerontwikkeling en welbevinden van de leerlingen op groepsniveau. De KC-'er stelt vragen over de aandachtspunten, de aanpak en het gewenste resultaat. Wanneer de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert en de ontwikkeling vertraagt/stagneert en/of er sociaal emotionele problemen zijn, bespreekt de leerkracht de hulpvragen in het leerteam. Dit noemen we fase 2. In het leerteam zitten leerkrachten van de andere groepen. Binnen het leerteam geven teamleden feedback en bespreken hulpvragen van individuele leerkrachten. Hierin wordt ook het oudergesprek voorbereid. Als de ontwikkeling nog steeds stagneert gaan we over naar fase 3. In deze fase wordt de KC-'er uitgenodigd bij het leerteam (ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.) Tijdens dit overleg wordt de complexe ondersteuningsvraag behandeld. Als na fase 3 meer expertise nodig is, schakelen we over naar fase 4A (klein ondersteuningsteam) of fase 4B (groot ondersteuningsteam). In het ondersteuningsteam nodigt KC-'er ouders en externen uit, om met elkaar de ontwikkeling te bespreken. De leerkracht bereid dit overleg voor. Er wordt een zogenoemd groeidocument ingevuld. Bij klein ondersteuningsteam is het invullen van een groeidocument optioneel. De laatste fase is fase 5. Dit is als er extra ondersteuning binnen of buiten de school nodig is. In deze fase kan ook verwijzing plaatsvinden naar een andere school, naar het speciaal basisonderwijs of naar het speciaal onderwijs. Dit kan alleen als fase 1 t/m 4 goed doorlopen zijn. 

De Tweemaster geeft les aan alle leerlingen waarvan wij aan de ondersteuningsbehoeften kunnen voldoen. Als een kind bij KC de Tweemaster aangemeld wordt, bekijken wij of we het kind de nodige ondersteuning kunnen geven, binnen de groep waar hij/ zij terecht komt. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school.

Samenwerkingsverband
De Tweemaster maakt deel uit van een samenwerkingsverband. In een samenwerkingsverband passend onderwijs werken reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs in een regio samen. Zo maken zij afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en hoe de ondersteuningsmiddelen worden verdeeld. Vervolgens worden deze afspraken vastgelegd in het ondersteuningsplan. De Tweemaster valt onder samenwerkingsverband De Westfriese Knoop (knooppunt 6).

De Westfriese Knoop is bereikbaar via dit telefoonnummer 0229 - 57 26 33. Ook is het mogelijk een e-mail te sturen naar: secretariaat@passendonderwijswf.nl. Op de website vindt u alle informatie https://www.passendonderwijswf.nl.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het uitgangspunt van de school is: Iedereen kan alles leren. We zien het als onze taak om kinderen alles mee te geven wat haalbaar is. We stellen (zeer) hoge ambities vast voor onze leerlingen op basis van objectieve criteria. Om dit te realiseren staan de leerkrachten centraal, zij geven gedegen les in rekenen, taal en lezen. De leerkrachten hebben kennis van de leerlijnen door de school heen. De instructie van de leerkracht is wezenlijk voor het leerproces. Onze visie is dat alle leerlingen alles kunnen leren en dat wij alle leerlingen een zo gelijk mogelijke kans geven in het leerproces. Niet alle leerlingen komen met dezelfde voorkennis de school binnen, de school vindt het haar taak om de voorkennis van alle leerlingen te vergroten. Dit willen wij goed vormgeven. Wij werken methodisch volgens het 5 fasenmodel. Deze manier van werken bevat een aantal stappen: verzamelen van informatie, vaststellen van behoeften en problemen, vaststellen van doelen, vaststellen van en plannen van activiteiten, uitvoeren van de activiteiten volgens planning, evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning.
Ook willen wij onze leerkrachten opleiden tot specialisten op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotioneel, gedrag en taakaanpak. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Leerlingen hebben niet allemaal dezelfde voorkennis als ze bij ons de school binnenwandelen. In de dagelijkse praktijk blijkt ook dat de ontwikkeling van kinderen niet gelijkmatig is, maar vaak sprongsgewijs verloopt. Als leraar verkleinen wij de verschillen door goede directe instructie. Wij geven de leerlingen eerst een stevige kennisbasis, voordat wij overstappen op instructie met hogere cognitieve eisen. Wij laten de leerlingen eerst leren, dan begeleid oefenen, dan vrij oefenen en pas daarna zelf ontdekken. Door leerteamoverleg, scholing en extra aandacht van onze kwaliteitscoördinator wordt gestreefd de kwaliteit van vooral taal (beginnende geletterdheid), rekenen (beginnende gecijferdheid) en sociaal emotionele ontwikkeling te verbeteren. Om de kwaliteit van ons onderwijs beter te waarborgen is voor de kleuters het leerlingvolgsysteem 'mijnkleutergroep' ingevoerd en gebruikt. Door gerichte observatie weet de leerkracht wanneer ondersteuning moet worden gegeven. Daarbij dient altijd rekening te worden gehouden met de mogelijkheden van het kind.

Terug naar boven