obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)

Ark 1 1625 CE Hoorn

  • Schoolfoto van obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)
  • Schoolfoto van obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)
  • Schoolfoto van obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)
  • Schoolfoto van obs Daltonschool De Tweemaster (De Windvaan)

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs Daltonschool De Tweemaster. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie
  • Samenwerken
  • Kennis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het verwachte leerlingaantal van de Tweemaster is stabiel, met een lichte toename door een groeiende instroom. 

Het gebouw is in gebruik genomen op 29 augustus 1975 en staat in de wijk Risdam Zuid in de gemeente Hoorn. Er wonen ongeveer 8.720 mensen (2022). Risdam is een gebied waar ooit koeien graasden en fruitbomen groeiden. Er zijn 4.214 woningen in de wijk. De bebouwing is afwisselend en voornamelijk laag. Er is volop speelruimte voor kinderen. Het hart van het gebied is de Huesmolen, een groot wijk- en winkelcentrum met bibliotheek, sportzaal en op woensdag de markt. De meeste inwoners hebben de leeftijd van 65+. De groep 45-65 jaar is als tweede leeftijdsgroep het meest vertegenwoordigd. De leeftijdsgroep 15-25 jaar is het minst vertegenwoordigd (895 inwoners). De bevolking is verdeeld in 76 % autochtoon, 9 % westerse migratieachtergrond en 14 % niet-westerse migratieachtergrond. Van de bewoners heeft 45% een middelbaar opleidingsniveau en 28 % een hoog opleidingsniveau. Het gemiddeld bruto jaarinkomen in de wijk Risdam Zuid bedraagt € 26.400. De leerlingen op De Tweemaster komen grotendeels uit de wijk, een klein percentage komt van daarbuiten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
245
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode moet worden gebruikt in diverse beroepsgroepen waaronder ook het (basis)onderwijs. De verplichting voor de basisschool om een meldcode te hanteren heeft tot doel medewerkers te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode omvat een stappenplan die de medewerker stap voor stap door het proces leidt vanaf het moment dat signalen worden opgevangen tot het moment dat een beslissing over een eventuele melding moet worden genomen. De stappen die worden omschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt, maar deze volgorde is niet dwingend. Het gaat er om dat in het proces alle stappen worden doorlopen. De omschreven stappen worden in de praktijk al op scholen gehanteerd. Het vastleggen van de stappen geven dit proces een formele basis en zorgt ervoor dat geen stappen worden overgeslagen. De meldcode fungeert ook als toetssteen voor de school en de medewerkers. De inspectie van het onderwijs kan de school aanspreken op het beschikken van de meldcode en op het scheppen van de randvoorwaarden waarbinnen de medewerkers de code kunnen hanteren. Onze meldcode is te lezen op de website. 

>> Ga naar meldcode op de website

Terug naar boven