De Adelaar

Burg Heymansstraat 2 1718 AN Hoogwoud

Schoolfoto van De Adelaar

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het komt soms voor dat een leerkracht door ziekte of om een andere reden, niet voor de klas kan staan. Op die momenten proberen we een beroep te doen op een invalkracht vanuit de vervangingspool. De actuele situatie is echter zo dat er maar weinig invalkrachten beschikbaar zijn. Dat maakt het vervangen er niet makkelijker op, maar we doen telkens als zo'n situatie zich voordoet ons uiterste best om te zorgen voor bezetting. Indien er een invaller beschikbaar is, zal deze de leerkracht vervangen. Wanneer dat niet het geval is, bedenken we, als dat mogelijk is, een interne oplossing. Wanneer ook dit niet lukt, worden de kinderen van een groep over de andere groepen verdeeld of wordt gevraagd of je je zoon of dochter thuis kunt houden. Wij doen er alles aan om dat laatste te voorkomen. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, zullen we je hierover berichten via Parro. Er wordt altijd gecheckt of er thuis een opvangmogelijkheid is en als dat niet het geval is kan je kind gewoon naar school komen en wordt hij/zij ondergebracht in een andere klas. Wanneer er sprake is van een langdurig probleem waarbij voor langere tijd geen vervanging is, zullen we de ‘pijn’ zoveel mogelijk over de school verdelen. Door intern met leerkrachten te schuiven zal in dat geval steeds een andere groep een vrije dag hebben. Mocht het dus noodzakelijk zijn om een groep vrijaf te geven, dan weet je dat wij alle mogelijke moeite hebben gedaan om dit te voorkomen. Hoewel het voor ouders vervelend kan zijn, hopen we wel op je begrip en medewerking.

Wanneer een leerkracht door verlof of ziekte niet aanwezig kan zijn, doen wij ons uiterste best om vervanging te regelen. Dit proberen wij in het team onderling geregeld worden, door een beroep te doen op onze vaste invalkracht of door de flexpool van Allure te benaderen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikt van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs. Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school heeft regelmatig contact met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf Berend Botje in de buurt. Bij de plaatsing op de basisschool is er altijd sprake van een (warme) overdracht.

Terug naar boven