Openbare basisschool de Plevier

Plevier 97-99 3191 GA Hoogvliet Rotterdam

  • Schoolfoto van Openbare basisschool de Plevier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool de Plevier

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om een goed beeld te hebben van waar onze leerlingen staan in hun ontwikkeling maken wij gebruik van verschillende meetinstrumenten en -momenten:

  • Groepen 1 & 2: wij volgen de kinderen in hun ontwikkeling met de BOSOS. Dit houdt in dat de kleuterleerkrachten de kinderen observeren waar zij op verschillende gebieden staan in hun ontwikkeling om het het kind uit te dagen en verder te laten groeien. 

  • Groepen 3 t/m 8: wij volgen de kinderen op sociaal emotioneel gebied aan de hand van vragenlijsten om zo te kijken hoe de groep zich heeft gevormd, maar ook het individuele kind. Op cognitief gebied maken wij gebruik van de methodegebonden toetsen die na iedere kern wordt afgenomen. Hierdoor weet de leerkracht (en leerling) wat nog extra aandacht verdient in de aankomende periode. 

  • Groepen 3 t/m 5: ook maken wij voor deze groepen gebruik van de niet-methodegebonden toetsen van CITO. Deze nemen wij twee keer per jaar af. De leerkracht analyseert de uitkomsten van de groep en de leerlingen om zo te kijken of wij onze doelen behaald hebben en om nieuwe doelen met de leerlingen te kunnen stellen.

  • Groepen 6 t/m 8: voor deze groepen maken wij gebruik van het IEP-leerlingvolgsysteem. Net als CITO zijn dit niet-methodegebonden toetsen die twee keer per jaar worden afgenomen. Deze toetsen zijn criteriumgericht en geven de leerling een goed beeld waar zij in hun ontwikkeling staan ten opzichte van hun eerdere toetsmoment. Tevens sluit het goed aan op de IEP-eindtoets in groep 8.

Als team hebben wij schoolambities geformuleerd per vakgebied en halfjaarlijks evalueren wij met het team voor iedere groep waar wij staan ten opzichte hiervan. Daarbij bespreken wij wat we met elkaar kunnen doen om onze ambities te halen, versterken en borgen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Plevier streven wij naar een veilige en vertrouwde omgeving voor alle leerlingen. Veel waarde wordt door ons dan ook gehecht aan een klimaat met veel structuur en rust, waarbij er tevens ruimte geboden wordt aan de individuele ontplooiing. Wij streven naar wederzijds respect, vrijheid van meningsuiting, acceptatie van onderlinge verschillen, gelijkwaardigheid en onderling vertrouwen. De Plevier staat voor een veilig pedagogisch klimaat waarin iedereen, ongeacht cultuur, overtuiging of achtergrond zich welkom voelt. Dit alles noemen wij de sociale veiligheid.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Sportief gedrag
  • Talentontwikkeling
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven