Openbare basisschool de Plevier

Plevier 97-99 3191 GA Hoogvliet Rotterdam

  • Schoolfoto van Openbare basisschool de Plevier
  • Schoolfoto van Openbare basisschool de Plevier

In het kort

Toelichting van de school

OBS de Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling!

De Plevier is een openbare basisschool, centraal gelegen in de kindvriendelijke wijk Boomgaardshoek in Hoogvliet. Wij streven naar een veilige en vertrouwde school voor alle leerlingen. Veel waarde wordt door de school dan ook gehecht aan een klimaat met veel structuur en rust. OBS De Plevier staat voor een veilig pedagogisch klimaat waarin iedereen, ongeacht cultuur, overtuiging of achtergrond welkom is. De school besteedt dan ook veel aandacht aan gedrag. Elkaar helpen en respect hebben voor een ander zijn wezenlijke onderdelen tijdens de lessen en dat begint al bij de start van de dag waarbij de leerlingen hun leerkracht groeten met een hand.

Op OBS de Plevier werken wij vanuit vier pijlers:

1. Sportieve basisschool

2. Persoonlijke ontwikkeling

3. Basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen en schrijven)

4. Samenwerken (met leerlingen, ouders en de wijk)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sportief (gedrag)
  • Kwalitatief sterk onderwijs
  • Aandacht
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
436
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven