basisschool 't Prisma

Nieuwe Wetering 251 3194 TB Hoogvliet Rotterdam

  • groepen 1 t/m 4
  • groepen 5 t/m 8

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Enkele jaren geleden zijn we als school begonnen met het lesgeven volgens het directe instructiemodel. Doel hiervan was om de opbrengsten van ons onderwijs te verbeteren. Elk jaar analyseren we de opbrengsten van onze leerlingen. Naar aanleiding van de analyses maken we keuzes. Dit jaar gaan we met het team onder andere aan de slag met het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van coöperatieve werkvormen , positieve groepsbeïnvloeding en effectief lesgeven.

In schooljaar 20-21 hebben wij ondanks Corona de CITO eindtoets afgenomen. Wij wilden graag weten waar onze leerlingen stonden in hun ontwikkeling. Op de locatie Heersdijk scoorden onze kinderen 539,7. Dat is boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op ’t Prisma vinden we de zorg voor de leerlingen erg belangrijk. We vinden dat we als school en als team daar een belangrijke taak in hebben en we doen dat in nauwe samenspraak met ouders.   

De zorg voor de leerlingen begint op onze school in de klas, bij de organisatie van het onderwijs volgens het directe instructiemodel. Leerlingen krijgen per vak eerst een korte klassikale instructie. Voor leerlingen die daarna extra instructie nodig hebben, volgt extra uitleg in een kleine groep aan de instructietafel. Leerlingen die weinig oefening nodig hebben, krijgen extra verdiepingsmateriaal aangeboden.

Het bijhouden van de vorderingen van de leerlingen gebeurt in de eerste plaats door de leerkrachten.  

Naast dit systeem hebben we op ’t Prisma nog een systeem van toetsen, dat bedoeld is om de vorderingen van de leerlingen te vergelijken met alle leerlingen in Nederland. Dit zijn de Citotoetsen, die op vaste momenten in het jaar worden afgenomen.  De toets resultaten geven ons inzicht in de resultaten en leerwinsten van de leerlingen. Op grond van de resultaten en observaties maken we groepsplannen en plannen van aanpak(didactische werkplannen). We delen hierbij de leerlingen in naar onderwijsbehoeften.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen die de kinderen op obs 't Prisma krijgen zijn gebaseerd op het Leerlingvolgsysteem en de observaties van de leerkrachten.
De combinatie van deze twee maakt het mogelijk een gedegen advies te formuleren. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau zitten. Het is belangrijk om te kijken of de kinderen na 3 jaren op het voortgezet onderwijs nog op het juiste niveau zitten.

Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.
Door onze contacten met het VO weten wij dat dit inderdaad zo is. Zo kunnen wij nagaan of onze adviezen de juiste kwaliteit hebben

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven