basisschool 't Prisma

Nieuwe Wetering 251 3194 TB Hoogvliet Rotterdam

 • groepen 1 t/m 4
 • groepen 5 t/m 8

Het team

Toelichting van de school

Naast een aantal jongere leerkrachten mogen wij ons verheugen van zeer ervaren, wat oudere, leerkrachten. Deze mix zorgt voor een goede leersituatie voor de kinderen. De oudere leerkrachten begeleiden hun jongere collega's en brengen hen de kneepjes van het vak bij. De leeftijd verdeling van het personeel laat zien dat het team van 't Prisma evenwichtig is opgebouwd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof van personeel vindt in principe plaats tijdens de schoolvakanties. Leerkrachten die recht hebben op studieverlof of extra verlof (leeftijd, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof) worden zoveel mogelijk door een vaste leerkracht vervangen.

In geval van ziekte of calamiteiten proberen we collega's zoveel mogelijk met eigen personeel te vervangen. Als vervanging niet mogelijk is, wordt een groep incidenteel opgevangen door een andere collega, verdeeld over andere groepen of als het echt niet anders kan,wordt aan  ouders gevraagd hun kind thuis op te vangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen worden ingedeeld in jaargroepen, dit houdt in dat leerlingen op basis van leeftijd bij elkaar geplaatst worden. De onderbouw wordt gevormd door groepen waarbij  1 en 2 bij elkaar geformeerd zijn.De groepsgrootte is momenteel ongeveer 25 leerlingen.

OBS ’t Prisma geeft onderwijs met het directe instructiemodel. Voor de groepsleerkracht betekent dit dat de lestijd zo effectief mogelijk ingezet wordt. Voor leerlingen betekent het instructie en hulp op maat, iedere leerling krijgt de (verwerkings)stof aangeboden op zijn eigen niveau. Er vindt voor iedere leerling afstemming plaats naar behoefte, in uitleg, in tijd en leerstof. 

Op onze school zijn wij bezig met het opvoeden en onderwijs geven aan uw kind, onze leerling. We worden daarbij ondersteund door andere organisaties zoals: CJG, schoolmaatschappelijk werk, het wijkteam, de wijkagent, de gebiedscommissie Hoogvliet, SBO Hoogvliet en het netwerk van PPO.

Groepen en leraren 2021-2022 nog aanpassen 

Tussenwater 

Nieuwe Wetering 

groep 1-2 a Juf Elise en Juf Gerda 

groep 1-2 b Juf Petra

groep 1-2 c Juf Eveline en Juf Gerda

groep 1-2 d Juf Dominique en juf Kim

groep 1-2 e Juf Sandrine 

groep 3 a Juf Astrid en Juf Lyane

groep 3 b Juf Pascal en Juf Lyane 

groep 4 a Juf Lianne

groep 4 b Juf Andrea

Heersdijk:

groep 5 a Juf Asha

groep 5 b Meester Daniel en juf Carla

groep 6 a juf Emily

groep 6 b meester Riffian

groep 7 a Juf Jelena en juf Carla

groep 7 b Meester Corné

groep 8 a juf Corine

groep 8 b meester Patrick

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderbouw (groep 1 en groep 2)

Bij aanmelding op school komt de leerling in een groep 1/2. Er vindt een intake plaats met de (locatie) leiding gevolgd door een rondleiding. Er worden maximaal 3 momenten afgesproken waarop de toekomstige leerling kan wennen aan de school, de leerkracht en de kinderen in de groep.

In de groepen 1 en 2 wordt programmagericht gewerkt. De methoden die we daarbij gebruiken zijn Ik en Ko totaal en met sprongen vooruit. Alle taal- en rekenactiviteiten worden met behulp van deze methode aangeboden. De thema’s zijn afgestemd op de belevingswereld van jonge kinderen. Ter ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van Leefstijl.

Bewegingsonderwijs

De groepen maken gebruik van de speelzaal voor het bewegingsonderwijs. Activiteiten zijn dan onder andere gooien/vangen, balanceren, springen, klimmen en allerlei spelactiviteiten. Apart schoeisel hiervoor wordt door ons aangeraden. Naast de speelzaal wordt ook gebruik gemaakt van het schoolplein. Uiteraard is dit afhankelijk van het weer.

Expressie

Activiteiten zoals tekenen en handvaardigheid sluiten aan bij het thema dat op dat moment centraal staat. We zijn in het schooljaar ‘15/’16 begonnen met Stel je voor. Hier hebben de leerkrachten kunnen ervaren hoe bijvoorbeeld woordenschatlessen gekoppeld kunnen worden aan theaterlessen/ beeldende vorming/ dans. Komend schooljaar gaan we door met het programma van Stel je voor. Naast Stel je voor, hebben we ons ook opgegeven voor het Cultuurtraject Rotterdam van het KCR. Het Cultuurtraject Rotterdam is het basisaanbod cultuureducatie voor leerlingen uit het Rotterdamse onderwijs: Een inspirerende educatieve route langs de concertzalen, theaters en musea van Rotterdam. Zij maken tijdens hun schoolloopbaan kennis met alle kunstdisciplines: beeldende kunst, dans, media, theater, muziek, cultureel erfgoed en literatuur.

Kleine en grote kring

In de grote kring vinden activiteiten plaats:het vieren van een verjaardag, introductie van een thema of activiteit, eten en drinken. In de kleine- en grote kring vinden leeractiviteiten plaats. De leerkracht maakt gebruik van de kleine kring om de stof beter op de leerbehoeften van de leerlingen af te stemmen.

Zelfstandig werken

Met behulp van het planbord leren de kinderen hun activiteiten te plannen tijdens de werkles. Ze hangen hun naamkaartje bij het werkje dat ze graag willen gaan doen. De leerkracht stuurt deze keuze aan indien nodig. Ook kunnen de leerlingen zien wanneer ze een werkje samen met de leerkracht gaan doen.

Taalactiviteiten

Tijdens deze activiteiten besteden we aandacht aan het uitbreiden van de woordenschat, ontwikkelen van de mondelinge taalvaardigheid,taalbeschouwing en beginnende geletterdheid.

Rekenactiviteiten

Voor een kind kan gaan rekenen zijn er heel veel zaken die het moet leren. Rekenbegrippen zoals;

 • meer, minder en evenveel;
 • door- en terug tellen;
 • ordenen zoals op lengte, grootte, soort, maat en gewicht;
 • getal en hoeveelheid koppelen;
 • Ontdekken van de ruimte om zich heen;
 • analyseren van plaats en richting;
 • construeren en bouwen.

Werken met ontwikkelingsmaterialen

Met behulp van de verschillende materialen ondersteunen we alle reken- en taalactiviteiten. U kunt hierbij denken aan: taalspellen, rekenspellen, puzzels en constructiemateriaal.

Kind nog niet zindelijk

Is uw kind nog niet zindelijk? Dan mag een basisschool uw kind weigeren. In overleg met de huisarts en de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk zindelijk is, zodat het alsnog kan meedoen op school. (voor meer informatie zie: www.rijksoverheid.nl)

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 Middenbouw (groep 3, 4, 5) en bovenbouw ( groep 6, 7, 8)

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De leerkrachten op onze school dragen zorg voor een pedagogisch klimaat waarin iedere leerling zichzelf kan ontwikkelen, zowel op emotioneel, sociaal, lichamelijk en intellectueel gebied. Er wordt gewerkt met de methode Leefstijl. Met het programma Leefstijl sluit ’t Prisma aan op het Voortgezet Onderwijs waar in een aantal gevallen ook met Leefstijl gewerkt wordt. De school werkt met een leerlingvolgsysteem t.b.v. de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit loopt ook door alle vakken heen. Naast het methodisch werken, worden de leerlingen ook bij de dagelijkse gang van zaken in de klas en in vrije situaties geobserveerd en indien nodig gecorrigeerd.

Lezen

Het aanvankelijk technisch lezen vindt plaats in groep 3. Er kunnen, indien een kind daar aan toe is, leesactiviteiten plaatsvinden in groep 1/2. De methode waarmee het leesproces plaatsvindt heet Veilig leren lezen. In de opvolgende jaren wordt gewerkt met Estafette lezen. Naast de ontwikkeling van het technisch lezen wordt aandacht besteed aan het begrijpen van de woorden en de tekst.

Dit vindt plaats door middel van:

 • de methode begrijpend lezen. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Een methode, die werkt met actuele lesbrieven met nieuwsitems uit de afgelopen weken.
 • klassikaal technisch lezen
 • lezen in de bibliotheekboeken van de school
 • Het lezen van boeken (ook in de thuissituatie) is van groot belang voor de ontwikkeling van de kinderen. In de openbare bibliotheek is het lenen van boeken voor de kinderen gratis. Maak hier dus gebruik van!

Taal

Op 't Prisma wordt gewerkt met de taalmethode Taalverhaal.nu . Er wordt op school veel tijd besteed aan het taalonderwijs. Ook de komende jaren zal er veel aandacht besteed worden aan de doorgaande lijn binnen de taalmethode. De taalmethode voldoet aan de eisen, die gesteld worden. Hiervoor zijn kerndoelen opgesteld. Een overzicht hiervan kunt u lezen in het Schoolplan(op de website).

Rekenen

’t Prisma is in het schooljaar 2020-2021 gestart met de nieuwe versie van Wereld in Getallen. WIG is de meest gebruikte rekenmethode in het basisonderwijs. En niet voor niets. Ook in de nieuwe versie zijn de oefenvormen speels en gevarieerd en is de vorm-geving leuk en eigentijds. Dat inspireert en motiveert kinderen. Maar tegelijkertijd neemt WIG kinderen aan de hand via een heel zorgvuldige, stapsgewijze opbouw van de lesstof. WIG maakt rekenen leuk... én duidelijk! Het werken met 3 niveaus binnen de klas (directe instructiemodel) is een uitgangspunt bij de nieuwe versie. Het is een methode waarbij veel overleg tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling plaatsvindt. Leerlingen oefenen in het ontwikkelen van eigen manieren om te komen tot het oplossen van rekenproblemen. Dit houdt in dat oplossingsstrategieën aangeboden worden. Aandacht verdient het automatiseren (inoefenen van bijv. tafels). De methode "Met sprongen vooruit" wordt naast WIG gebruikt. Kinderen leren vanaf groep 1 op speelse wijze omgaan met rekenspellen.

Vanaf schooljaar 2021-2022 gaan de bovenbouw groepen werken met de nieuwe methode voor rekenen: Wereld in Getallen. 

Wereldoriënterende vakken en techniek

Onder wereldoriënterende vakken verstaan we de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Sinds het schooljaar 17/18 werken we met de nieuwe methode Naut, Meander en Brandaan. In de nieuwe methode wereldoriëntatie zal het vakgebied techniek gekoppeld worden aan natuuronderwijs (natuur en techniek). Naut, Meander en Brandaan zijn methodes voor natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. Deze methode gaat verder dan leren en verwerken. De kinderen gaan de kennis ook toepassen met behulp van de 21e eeuwse vaardigheden (zoals ontwerpend en onderzoekend leren) die de methode hen leert.

Verkeer

Voor verkeer wordt gewerkt met de Blokboeken voor Verkeer vanaf groep 3 en Jeugdverkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland (dit zijn leskranten waarmee gewerkt wordt). In de groep 7 doen de leerlingen mee aan het verkeersexamen (theorie).

EHBO

In groep 8 krijgen de kinderen les in de basisbeginselen van de EHBO. Dit wordt ook afgesloten met een examen en diploma. Wij vinden de zorg voor elkaar heel belangrijk. ( Burgerschap)

Engels

In de groepen 6, 7 en 8 wordt Engelse les gegeven. De methode waarmee gewerkt wordt is: Backpack. De kinderen werken met heel veel plezier uit deze methode. Alle gesprekken vinden zoveel mogelijk in het Engels plaats.

Expressie/kunst en cultuur

Expressie vindt in de klas plaats en wordt door de eigen leerkrachten gegeven. De onderwerpen waaraan gewerkt wordt, sluiten aan bij de thema’s waar de groep op dat moment mee bezig is. We zijn in het schooljaar ‘15/’16 begonnen met Stel je voor; een programma van Villa Zebra, MAAS theater en dans en Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam. Samen met hen werken we aan de verankering van cultuuronderwijs op onze school. Naast Stel je voor, hebben we ons ook opgegeven voor het Cultuurtraject Rotterdam van het KCR. Het Cultuurtraject Rotterdam is het basisaanbod cultuureducatie voor leerlingen uit het Rotterdamse onderwijs: Een inspirerende educatieve route langs de concertzalen, theaters en musea van Rotterdam. Zij maken tijdens hun schoolloopbaan kennis met alle kunstdisciplines: beeldende kunst, dans, media, theater, muziek, cultureel erfgoed en literatuur.

Bewegingslessen

De gymnastieklessen worden het komend schooljaar verzorgd door de vakleerkracht gymnastiek. Op een aantal dagen hebben we de beschikking over de hele sporthal en gaan 2 groepen gelijktijdig naar de sporthal. De kinderen sporten in de sporthal van het MFC (Multi Functioneel Centrum) aan de Akkerwinde te Hoogvliet. De kinderen worden daar met de bus naar toegebracht en gehaald. De leerlingen van de groepen 5 en 6 hebben zwemles waarbij de verdeling als volgt is: Groepen 6 hebben de eerste helft van het schooljaar 1 uur zwemles op de maandag. De groepen 5 hebben vanaf januari/februari tot aan de zomervakantie 1 uur zwemles op de maandag. Halverwege het schooljaar wordt er gewisseld.

ICT

Op school wordt gewerkt met computers. Ook wordt door de kinderen gewerkt op internet, voor veilig werken op de computer is een protocol opgesteld. Wij werken met chromebooks. De kinderen krijgen in de klas een chromebook waarop zij voornamelijk taal- en rekenlessen verwerken. Tevens leren zij presentaties te maken. Leerlingen op 't Prisma  gaan naar het VO met voldoende kennis wat betreft digitale geletterdheid.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

O.b.s. ’t Prisma is een school die altijd het maximale uit kinderen wil halen. Kinderen met verschillende onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school. Om goede zorg te kunnen bieden, beperken we het aantal geïndiceerde zorgleerlingen tot 3 per groep, waarvan 1 met gedragsprobleem.

Hieronder beschrijven we welke specifieke onderwijsbehoefte (omschrijving van het probleem, de stoornis en/of handicap) we kunnen bedienen. We hebben dit, als team van ’t Prisma, vastgesteld tijdens de studiedagen van Kind op de Gang. 

Wel bedienen( waar staan we nu):

                                
 • slechtziendheid/slechthorendheid
 • dyslexie
 • dyscalculie
 • lees- en taalproblemen
 • meerbegaafdheid
 • onrust- en concentratieproblemen
 • ADHD

schoolondersteuningsprofiel

Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden. Het uitgebreide schoolondersteuningsprofiel is in te zien op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school. (www.obsprisma.nl)  Wanneer een kind wordt afgewezen op de school die de eerste keus is van de ouder(s)/verzorger(s), worden zij schriftelijk op de hoogte gesteld van deze afwijzing, voorzien van de argumentatie. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met de beslissing van de school, zal er overleg plaatsvinden tussen hen en de school. De school kan in zo’n overleg aangeven welke andere school voor het kind is gevonden, die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) niet akkoord gaan met de andere school die wordt voorgesteld, kunnen zij de afwijzing voor de school van hun voorkeur laten toetsen door een geschillencommissie. Het laten toetsen door de geschillencommissie kan echter alleen als er overleg is geweest tussen ouder(s)/ verzorger(s) en school én nadat er een andere school is gevonden voor het kind.  Aanvullend voor onze school is geregeld dat we altijd rekening houden met de gevolgen voor de groepsdruk. Indien een nieuwe leerling kan zorgen voor een verhoging van de groepsdruk (bijv vanwege een stoornis of omdat het leerlingaantal in een groep te hoog wordt) is dit reden voor afwijzing. Of een leerling kan zorgen voor een verhoging van de groepsdruk wordt bepaald door school middels een overleg tussen groepsleerkracht, intern begeleider en directie (zie ook schoolondersteuningsprofiel o.b.s.’t Prisma). Voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs verloopt het aanmeldingstraject via het samenwerkingsverband waar de school toe behoort. Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam) geeft vanaf 1 augustus 2014 zogenaamde toelaatbaarheidsverklaringen af voor het sbo en so (cluster 3 en 4). Zonder deze verklaring kan een sbo- of so-school een leerling niet aannemen. Basisscholen of zorginstellingen kunnen een kind aanmelden bij de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zelf geen toelaatbaarheidsverklaring aanvragen, maar kunnen voor vragen natuurlijk wel terecht bij het samenwerkingsverband (www.pporotterdam.nl). Samenwerkingsverband PPO Rotterdam hoopt met haar brede aanbod aan onderwijsvoorzieningen alle kinderen in Rotterdam passend onderwijs te kunnen bieden.  Mochten ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met een beslissing van een school, dan kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de (eerste) school. Als er samen met school geen passende oplossing gevonden kan worden, kan het samenwerkingsverband ingeschakeld worden of kan aan de landelijke geschillencommissie toelating en verwijdering een oordeel gevraagd worden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn natuurlijk altijd vrij om hun kind bij een andere school aan te melden, als ze niet tevreden zijn over de eerste school. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) hun kind op een andere school aanmelden, krijgt die school de zorgplicht.  Ongeacht de afspraken die er over de uitvoering van de zorgplicht binnen een samenwerkingsverband worden gemaakt, is voor individuele schoolbesturen in alle sectoren de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische ziekte (WGBH/CZ) van kracht. Artikel 2 van deze wet bepaalt dat individuele schoolbesturen ertoe verplicht zijn doeltreffende aanpassingen te verrichten voor een leerling met een beperking (zoals bedoeld in de WGBH/CZ), tenzij deze een onevenredige belasting vormen voor de school. De WGBH/CZ is volgens het College voor de Rechten van de Mens niet van toepassing op de toelating en deelname aan het (v)so.

Wanneer geldt de zorgplicht niet? De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of de groep waar het kind voor wordt aangemeld vol is. Voorwaarde is wel dat een school een duidelijke en consistent aannamebeleid heeft en in haar schoolondersteuningsprofiel (SOP) aangeeft wanneer de school daadwerkelijk vol is. Voor ‘t Prisma staat dit in het SOP beschreven. Het SOP is op te vragen bij de directie. In deze gevallen verdient het de voorkeur als de school bij haar schoolbestuur en/of bij het samenwerkingsverband meldt dat zij geen onderwijsplek aan een kind kan bieden en dat er - zo nodig - toch ondersteuning aan ouders geboden wordt om een passende onderwijsplek voor hun kind te vinden. Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) de grondslag van de school weigeren te onderschrijven. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag. Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.  

Onderwijsconsulenten Met de inwerkingtreding van de wetswijziging Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kan ook een beroep worden gedaan op de onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl) wanneer er sprake is van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte in PO of VO of wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of school problemen ervaren met betrekking tot het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP).    

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)   

Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam de (onderwijs)zorg  voor kinderen zo goed mogelijk. Ouders en verzorgers worden hier nauw bij betrokken.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt bijvoorbeeld voor rekenen in het boek van groep 5. 

Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld:

* binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of

* vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning.

In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een 'op overeenstemmingsgericht overleg' om het plan te evalueren en bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau ( het niveau van van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Ook de jaarlijkse bijstelling wordt door ouders ondertekend.

Voor meer informatie kunt u kijken op : www.pporotterdam.nl

Contactgegevens PPO Rotterdam

Bezoekadres: Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam                                 

Postadres: Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam             

E-mail: info@pporotterdam.nl  Internet: www.pporotterdam.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school biedt voor kinderen van 2 en 3 jaar Vroeg- en Voorschoolse Educatie in samenwerking met Kinderdam kinderopvang. Wilt u hier meer informatie over? Kijk dan op de website van KindeRdam bij Ukkepuk of neem contact op met de afdeling klantadvies: klantadvies@kinderdam.nl / (010) 4430036. Direct ( vrijblijvend) aanmelden kan ook via het inschrijfportaal. Wilt u eerst een keertje bij de peuterspeelzaal komen kijken ? Bel dan even met (010)4430036.

Terug naar boven