De Tuimelaar

Lengweg 146 3192 BM Hoogvliet Rotterdam

  • Schoolfoto van De Tuimelaar
  • Schoolfoto van De Tuimelaar
  • Schoolfoto van De Tuimelaar
  • Schoolfoto van De Tuimelaar
  • Schoolfoto van De Tuimelaar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Tuimelaar hebben voor het vierde achtereenvolgende schooljaar gebruik gemaakt van de IEP Eindtoets. Alle scholen zijn verplicht om een eindtoets af te nemen, maar zijn vrij in de keuze die ze daarin maken. De Tuimelaar heeft gekozen voor IEP eindtoets, omdat deze het beste aansluit bij onze visie. Naast dat het feit dat het materiaal er aantrekkelijk uitziet, een mooi stevig boekje zonder losse bladzijden, is het ook een adaptieve toets. Dat houdt in dat de vragen oplopen in moeilijkheidsgraad en kinderen dus eerst succeservaringen opdoen. Daarnaast staan teksten, opgaven en vraagstellingen altijd op één bladzijde, zodoende hoeven de leerlingen nooit heen en terug te bladeren en kunnen ze hun focus goed houden.
Als de kinderen van groep 8 de eindtoets gaan maken hebben zij hun schooladvies al ontvangen. Als de kinderen de eindtoets beter maken dan het al gegeven schooladvies, kunnen we in overleg met ouders het schooladvies naar boven bijstellen.
De afgelopen schooljaren hebben we met uitzondering van schooljaar 2016-2017 de eindtoets ieder jaar boven de inspectie ondergrens van de scholenvergelijksgroep gehaald. Dit is een groepsgemiddelde, we kijken ook naar of de kinderen conform hun advies hebben gescoord en dus naar verwachting.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten a.d.h.v methodegebonden toetsen, niet- methodegebonden toetsen van IEP-LVS en bij de kleutergroepen mbv het BOSOS-leerlingvolgsysteem

De IEP-gegevens van de leerlingen worden vanaf groep 3 naast de methode-gebonden toetsen gelegd. Er wordt een analyse gemaakt en bepaald of de leerling binnen zijn of haar eigen ontwikkelingslijn voldoende leergroei heeft laten zien. We bekijken hierbij of de tussendoelen wel of niet behaald zijn, naar de vaardigheidsscore en het leerrendement. Op basis van deze gegevens zorgen we voor de juiste aanpak gericht op de onderwijsbehoefte van de leerling.

De leerkrachten maken dagelijks een evaluatie van de leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Dit zowel voor de leerlingen die verrijking nodig hebben, als de leerlingen die verdieping nodig hebben. N.a.v. deze observatie past de leerkracht het onderwijsaanbod met de gewenste actie aan en past dit direct de volgende les toe.  Na een blok of thema analyseren de leerkrachten de gemaakte toetsen en bieden herhaling of verrijking aan op de kerndoelen die aan de orde zijn geweest. Door het cyclisch evalueren en acties uit te voeren na een gegeven les en/of toets, kunnen de leerkrachten bij de tussenresultaten een inschatting maken of de leerling op zijn of haar eigen ontwikkelniveau gepresteerd heeft.

De leerkrachten reflecteren op hun eigen handelen en op de resultaten van de leerlingen binnen de lessen en na toetsmomenten. Deze reflecties wordt binnen LeerUNIEK beschreven per groep, subgroep en per leerling (als het gewenste leerrendement niet is behaald)

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Overstaproute

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven