De Tuimelaar

Lengweg 146 3192 BM Hoogvliet Rotterdam

  • Schoolfoto van De Tuimelaar
  • Schoolfoto van De Tuimelaar
  • Schoolfoto van De Tuimelaar
  • Schoolfoto van De Tuimelaar
  • Schoolfoto van De Tuimelaar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Tuimelaar hebben maken we gebruik van de IEP Eindtoets. Alle scholen zijn verplicht om een eindtoets af te nemen, maar zijn vrij in de keuze die ze daarin maken. De Tuimelaar heeft gekozen voor IEP eindtoets, omdat deze het beste aansluit bij onze visie. Het materiaal ziet er aantrekkelijk uit een mooi stevig boekje zonder losse bladzijden. De vragen lopen op in moeilijkheidsgraad en kinderen dus eerst succeservaringen opdoen. Daarnaast staan teksten, opgaven en vraagstellingen altijd op één bladzijde, zodoende hoeven de leerlingen nooit heen en terug te bladeren en kunnen ze hun focus goed houden.

De afgelopen schooljaren hebben we met uitzondering van schooljaar 2016-2017 de eindtoets ieder jaar boven de inspectie ondergrens van de scholenvergelijksgroep gehaald. Dit is een groepsgemiddelde, we kijken ook naar of de kinderen conform hun advies hebben gescoord en dus naar verwachting.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten a.d.h.v methodegebonden toetsen, niet- methodegebonden toetsen en observatie-instrumenten van het  IEP-Leerlingvolgsysteem. 

In de groepen 1 en 2 worden de reken- en taalvoorwaarden geobserveerd met behulp van het IEP-LVS

De IEP-gegevens van de leerlingen worden vanaf groep 3 naast de methode-gebonden toetsen gelegd. Er wordt een analyse gemaakt en bepaald of de leerling binnen zijn of haar eigen ontwikkelingslijn voldoende leergroei heeft laten zien. We bekijken hierbij of de tussendoelen wel of niet behaald zijn, naar de vaardigheidsscore en het leerrendement. Op basis van deze gegevens zorgen we voor de juiste aanpak gericht op de onderwijsbehoefte van de leerling.

De leerkrachten maken dagelijks een evaluatie van de leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Dit zowel voor de leerlingen die verrijking nodig hebben, als de leerlingen die verdieping nodig hebben. N.a.v. deze observatie past de leerkracht het onderwijsaanbod met de gewenste actie aan en past dit direct de volgende les toe.  Na een blok of thema analyseren de leerkrachten de gemaakte toetsen en bieden herhaling of verrijking aan op de kerndoelen die aan de orde zijn geweest. Door het cyclisch evalueren en acties uit te voeren na een gegeven les en/of toets, kunnen de leerkrachten bij de tussenresultaten een inschatting maken of de leerling op zijn of haar eigen ontwikkelniveau gepresteerd heeft.

De leerkrachten reflecteren op hun eigen handelen en op de resultaten van de leerlingen binnen de lessen en na toetsmomenten. Deze reflecties wordt binnen LeerUNIEK beschreven per groep, subgroep en per leerling (als het gewenste leerrendement niet is behaald)

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Overstaproute

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Tuimelaar wil een leergemeenschap zijn, voor de leerlingen, voor de leerkrachten maar ook voor de ouders. Dat heeft gevolgen voor de manier van omgaan met elkaar. De leden van de gemeenschap zijn gelijkwaardig. Maar ze zijn niet gelijk: de leerkracht heeft een andere positie en functie dan de leerling of de ouder. Die gelijkwaardigheid is een voorwaarde om met elkaar te kunnen bespreken wat besproken moet worden. Respect voor elkaar en tolerantie zijn belangrijke waarden.

De pedagogische grondhouding in onze school is ‘vertrouwen’, en een belangrijk pedagogische middel is het gesprek. Er zijn veel ontmoetingen van leerkracht en leerling om een goede balans te vinden tussen welbevinden en betrokkenheid. Het gaat er om belangstelling te hebben voor elkaars doelen. Er is zorg en aandacht voor elkaar, want hoewel het gaat om jouw ontwikkeling weten we dat je die ontwikkeling niet alleen zult realiseren. We hebben elkaar nodig. Daarom is de groep óók een belangrijk pedagogisch middel. De school en de klas worden gezien (en ervaren) als een gemeenschap om te leren en te leven. De sociale kant van het schoolleven is van groot belang. Het is dus vanzelfsprekend dat leerlingen invloed hebben op het reilen en zeilen in de klas. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • kijken/luisteren naar elkaar
  • geinteresseerd zijn in ander
  • het goede gesprek

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven