De Tuimelaar

Lengweg 146 3192 BM Hoogvliet Rotterdam

 • Schoolfoto van De Tuimelaar
 • Schoolfoto van De Tuimelaar
 • Schoolfoto van De Tuimelaar
 • Schoolfoto van De Tuimelaar
 • Schoolfoto van De Tuimelaar

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht kortdurend ziek is, zal afhankelijk van het tijdstip van de ziekmelding gekeken worden naar de best passende en haalbare oplossing. Er wordt dan een keuze gemaakt uit het de volgende opties:

 • een vervanger regelen door: een teamlid die die dag niet werkt te vragen in te vallen, of via de invalpool van Stichting BOOR een invalaanvraag uit te doen. Wegens het leerkrachtentekort, lukt het steeds minder goed een invaller op deze manier in te zetten
 • De groep verdelen over de andere groepen (groep 3 t/m 8); de kinderen krijgen eigen werk mee.
 • Een ambulante persoon, denk aan de intern-begeleider of de directeur voor een deel van de dag in te zetten
 • In uiterste gevallen, indien het via de drie bovenstaande punten niet lukt om een goede oplossing te vinden (er kunnen bijvoorbeeld niet twee groepen op een dag verdeeld worden), zullen ouders gebeld worden hun kind thuis te houden. Voor alleen die ouders, voor wie het  op die dag echt niet mogelijk is, zal een plekje in andere klas gezocht worden 

Bij langdurige ziekte of afwezigheid van een leerkracht wordt een structurele vervanger gezocht. Hierbij wordt mogelijk een sollicitatieprocedure aan gekoppeld. Denk aan de situatie bij zwangerschaps-, ouderschaps- en onbetaald verlof van een leerkracht of een een gepland medisch ingrijpen. Bij de plotselinge uitval van een leerkracht die langdurig zal zijn, kan het zijn dat aan het begin van de vervangingsperiode, de groep te maken krijgt met wisselende invallers, voordat er een structurele oplossing is gevonden

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Differentiatie binnen de leerlingengroepen wordt vooral gestuurd door de talenten, de mogelijkheden die we zien in elke leerling. De (niveau-) groepjes zijn daarom niet vast, en elk les wordt opnieuw (samen met de leerlingen) bepaald wie verlengde instructie krijgt voor verrijking en verdieping. Het gaat er om dat leerlingen uitdagingen aangaan, hun ‘zone van naaste ontwikkeling’ durven te betreden zodat ze boven zichzelf uitstijgen.
Leerlingen hebben een actieve rol in elkaars leerproces. Er zijn geen ‘sterke’ of ‘zwakke’ leerlingen want elke leerling heeft sterke en zwakke kanten. Leerlingen worden aangemoedigd hun sterke kanten in te zetten voor de andere kinderen, maar ook om hun zwakke kanten onder ogen te zien en daarvoor steun te vragen bij andere leerlingen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Als dit niet (meer) lukt op de eigen school, de helpt de school u om een andere passende onderwijsplek te vinden.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO).

Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam het onderwijs en eventueel de extra ondersteuning voor uw kind zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht

Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur (uiterlijk 10 weken voordat het kind vier jaar wordt). U mag uw kind pas aanmelden vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn.Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld bij ons, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor alle kinderen die zich bij ons aanmelden zorgdragen voor een passende onderwijsplek. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school.Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen door dit schriftelijk aan u kenbaar te maken. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/

Schoolondersteuningssprofiel

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning (hier te vinden). Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen de extra ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. 

Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt voor rekenen in het boek van groep 5.Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld:binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling ofvanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning.In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en eventueel bij te stellen.In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Indien het OPP bijgesteld wordt, wordt het opnieuw door ouders ondertekend.

De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit PPO: Marjoleine Engelmoer (0640696765, m.engelmoer@pporotterdam.nl)

De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is: Gwendolyn van Kaam (0645641478, g.vankaam@pporotterdam.nl)  

Heeft u als ouder vragen over passend onderwijs, dan kunt u deze altijd stellen aan de school. Kan de school uw vraag (nog) niet (volledig) beantwoorden, dan kunt u ook terecht bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt van PPO Rotterdam: https://pporotterdam.nl/ouder-jeugd-steunpunt/Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor ondersteuning van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften wordt extra inzet gepleegd zoals omschreven in ons ondersteuningsplan.

Hierbij werken we samen met PPO (Passend Primair Onderwijs) Rotterdam.

Zij hebben 3 varianten van ondersteuning.

1.     Expertise: Indien een kind binnen ons ondersteuningsniveau 2 uitvalt gaan we samen met de schoolcontactpersoon van PPO kijken welke           ondersteuning het kind behoeft. Eventueel kan PPO middels een arrangement extra expertise bieden.

2.     Budgetten: Indien een kind zonder extra middelen zal uitstromen naar het SBO of het SO kan school een budget aanvragen zodat extra ondersteuning kan worden ingekocht en daarmee verwijzing naar het SBO of SO voorkomen kan worden.

3.     Toelaatbaarheidsverklaring opstellen. Mocht een kind op onze school geen passende plek geboden kunnen worden zal PPO de toelaatbaarheidsverklaring opstellen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school wordt in de kleutergroepen gezorgd voor een doordacht spel- en activiteitenprogramma. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen zodat zij iedere dag opnieuw uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE

Samen met peuterspeelgroep de Snorkels bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande- en ononderbroken leerlijn. De gemeente Rotterdam en de gezamenlijke schoolbesturen hebben met elkaar een nieuw kwaliteitskader voor het onderwijs aan kleuters ontwikkeld. Alle scholen van BOOR werken de komende vier jaar aan een nog stevigere basis van het onderwijs aan kleuters. Dit schooljaar werken wij aan het volgende doel: wij willen de zicht op de ontwikkeling van kinderen vergroten, wij streven hiermee na dat wij planmatig werken aan de zone van naaste ontwikkeling.

Van peuterspeelzaal naar groep 1

Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal de Snorkels naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem, indien u daar als ouders toestemming voor heeft gegeven. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas.

Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren (zie ook kopje passend onderwijs)

Voorbereiden op groep 3

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we 8 thema’s die een periode van 4weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling

We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte in te spelen.

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode IEP. Dit doen we 4 keer gedurende de kleuterperiode en bespreken we met u in een persoonlijk gesprek. Vanaf 1 augustus 2022 mogen wij geen toetsen meer afnemen bij de kleuters. Dat doen we pas vanaf groep 3. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerlingadministratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal-emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. 

Terug naar boven