R.K. basisschool St. Joseph

Disselplein 10 3829 MD Hooglanderveen

Schoolfoto van R.K. basisschool St. Joseph

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We proberen zoveel mogelijk recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. Binnen onze school streven we naar effectief onderwijs. Door goede instructies en planmatig werken proberen we elk kind de zorg en aandacht te geven die het nodig heeft. Gericht op de cognitieve ontwikkeling van kinderen (leren van kennis) zien we dat het er tegenwoordig ook om gaat of de leerlingen de opgedane kennis kunnen toepassen (vaardigheden). Ook gedragsaspecten en volgens welke strategie kinderen leren speelt in het leren een rol. Niet alleen het resultaat is van belang, maar ook het proces, waarlangs kinderen leren. Met een leerlingvolgsysteem houden we de ontwikkeling van elk kind bij vanaf groep 1 t/m groep 8. Meten alleen is niet voldoende. Omdat we willen dat onze leerlingen optimaal profiteren van het geboden onderwijs, stellen we eigen ambitieuze doelen voor de leerresultaten. 

In het basisonderwijs zijn sinds 2010 referentieniveaus vastgelegd voor taal en rekenen. De referentieniveaus beschrijven wat een leerling op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan moet beheersen op het gebied van taal en rekenen. Er zijn twee niveaus vastgesteld voor lezen, taalverzorging en rekenen. 

Niveau 1F: fundamenteel niveau, geeft aan waar een leerling aan moet voldoen aan het einde van het basisonderwijs. Uitstroomniveau voor leerlingen die het onderwijs vervolgen op vmbo-bb/bk. 
Niveau 1S: hoger streefniveau, geeft aan waar een leerling naar toe kan werken. Uitstroomniveau voor leerlingen met vmbo-tl, havo en vwo. 
De referentieniveaus stimuleren scholen om te werken op meer opbrengstgerichte manier en zo de taal- en rekenprestaties te verbeteren. 

Binnen KPOA zijn op basis van de schoolweging per school ambitienormen en minimumnormen bepaald voor de gemiddelde referentieniveaus en de afzonderlijke referentieniveaus voor de vakgebieden lezen, rekenen-wiskunde en taalverzorging. De ambitienorm betreft het gewogen landelijke gemiddelde passend bij de schoolweging. De minimumnorm betreft de signaleringswaarde van de inspectie.

Op grond van de resultaten van de eindtoets 2023 -per 2024 de doorstroomtoets- komen we tot de conclusie dat de school:

- voor het vakgebied lezen boven de minimumnorm scoort en boven de ambitienorm;

- voor het vakgebied rekenen-wiskunde boven de minimumnorm scoort en boven de ambitienorm;

- voor het vakgebied taalverzorging boven de minimumnorm scoort en boven de ambitienorm.

De scores voor het vakgebied rekenen-wiskunde lieten de laatste 2 jaren al een opgaande lijn zien, maar dit jaar scoren we ruim boven de ambitienorm. Door het afgelopen jaar de focus op het vakgebied rekenen-wiskunde te leggen, zijn de rekenresultaten dit schooljaar sterk verbeterd. De resultaten van lezen en taalverzorging zijn kenmerkend voor onze leerlingpopulatie goed op orde. 
Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van uw kind wordt op verschillende manieren gevolgd. Enerzijds gebeurt dit aan de hand van het dagelijks werk van de kinderen. Dit werk wordt regelmatig getoetst met behulp van de methodegebonden toetsen. In groep 1/2 worden de observaties van de leerkracht vastgelegd. Anderzijds worden methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Gesprekken met ouders en kind leveren ons ook waardevolle informatie op over de ontwikkeling van het kind. 

Om de vorderingen van de kinderen te kunnen volgen en hiaten bijtijds te kunnen signaleren maken we gebruik van diverse toetsen en observaties.

Methodegebonden toetsen

Deze toetsen worden afgenomen na een werkperiode. De toetsen horen bij de methode die wordt gebruikt (voor taal, spelling, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie). Leerkrachten kunnen zo zien of de aangeboden leerstof wordt beheerst. Deze methodetoetsen gelden voor de groepen 3 t/m 8.

Methode onafhankelijke toetsen

Twee keer per jaar worden vanaf groep 3 CITO-toetsen afgenomen voor spelling, technisch lezen en rekenen. Vanaf groep 4 komt hier nog begrijpend lezen bij. Tevens nemen wij voor het sociaal-emotionele aspect Zien! af. Zien! brengt niet alleen het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, maar stelt ook concrete doelen op en geeft handelingssuggesties. 

Naast de observaties van de leerkracht(en), volgen we in de kleuterklassen de kinderen middels het observatiesysteem ‘Leerlijnen Jonge Kind’ van Driestar-Educatief. Dit is een observatiesysteem waarin we de ontwikkeling nauwlettend volgen en kunnen signaleren of doelen zijn behaald op de gebieden van spel, motoriek, sociaal emotioneel, beginnende geletterdheid (taal) en beginnende gecijferdheid (rekenen).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs

In schooljaar 2023-2024 verandert er iets in in de eindtoets en de aanmelding in het vervolgonderwijs.
De centrale-eindtoets stopt. De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.
Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.
Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
 • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Dit schooladvies wordt schriftelijk aan uw kind meegegeven. 
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

De doorstroomtoets is bedoeld als hulpmiddel bij het schooladvies. De toets meet op objectieve, betrouwbare manier de vaardigheid van taal en rekenen. 

In januari krijgen u en uw kind een voorlopig schooladvies voor het middelbaar onderwijs. Dit gebeurt in een gesprek met de leerkracht op basis van meestal jarenlange ervaringen met uw kind en is daarom niet te vergelijken met één eindtoets. Hoe komen wij tot dat advies? Er zijn drie aspecten, die dat bepalen:

 • Op welk niveau zit het kind? Dit wordt door middel van methodegebonden toetsen, Citotoetsen en schriftelijk werk bepaald.
 • Observaties. Hoe is de leerhouding, concentratie, zelfstandigheid, inzet en interesse?
 • Hoe is het inzicht, het tempo en de motivatie? Is het kind faalangstig en hoe is het met de werkhouding gesteld?

De leerkrachten van de groepen 7 en 8, de intern begeleiders en de betrokken teamleider geven hun visie aan de hand van eerdere rapporten en ervaringen met het kind. De doorstroomtoets kan het advies slechts ten positieve beïnvloeden en vormt meestal een bevestiging van het oordeel dat onze school al over het kind heeft. Heeft uw kind de doorstroomtoets beter gemaakt dan verwacht? Dan moet de school het schooladvies heroverwegen. Dit gebeurt in nauw overleg met u en uw kind. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort.

Om te beoordelen of onze schooladviezen – achteraf bezien – juist zijn geweest, onderhoudt onze school contact met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Zij stellen ons op de hoogte van de resultaten van onze oud-leerlingen gedurende de eerste drie jaar op het voortgezet onderwijs.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Binnen het onderwijs spelen sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden een belangrijke rol. We willen kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Door handelingsgericht te werken verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Voorkomen is beter dan genezen. Om preventief en planmatig te werken maken we op de St. Josephschool gebruik van het groepsplan gedrag. Hierin maken we onderscheid op drie niveaus: Aanbod voor de hele klas, voor sommigen en voor enkelen. Omdat gedrag subjectief, relationeel en situationeel is, wordt ook gekeken naar het leerkrachthandelen. Doelen worden opgesteld voor zowel de leerling als voor de leerkracht.  ? 

In het groepsplan komen de SEL-competenties terug. SEL staat voor Sociaal Emotioneel Leren. Dit is een raamwerk om naar gedrag te kijken en kan helpend zijn bij het clusteren van leerlingen en benoemen van onderwijsbehoeften. Het gaat bij zelfbesef en zelfmanagement om het herkennen van eigen emoties en daar bewuste acties aan te koppelen. Bij besef van de ander en relaties hanteren komt dit terug, maar dan in relatie tot een ander persoon en rekening houden met die ander. Bij keuzes maken gaat het om normen en waarden. Kiezen voor wat op de lange termijn goed is i.p.v. op korte termijn.  

We streven als school de volgende doelen na:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en integratie.
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Welzijn
 • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het is van belang dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school optimaal is. In oktober 2021 heeft de onderwijsinspectie een verificatieonderzoek uitgevoerd op de St. Josephschool. De inspectie heeft geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is en geen nader kwaliteitsonderzoek behoeft. 

Terug naar boven