R.K. basisschool St. Joseph

Disselplein 10 3829 MD Hooglanderveen

Schoolfoto van R.K. basisschool St. Joseph

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsing en observaties

Om de vorderingen van de kinderen te kunnen volgen en hiaten bijtijds te kunnen signaleren maken we gebruik van diverse toetsen en observaties.

Methodegebonden toetsen

Deze toetsen worden afgenomen na een werkperiode. De toetsen horen bij de methode die wordt gebruikt (voor taal, spelling, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie). Leerkrachten kunnen zo snel zien hoe de aangeboden leerstof in het korte termijn wordt beheerst. Deze methodetoetsen gelden voor de groepen 3 t/m 8.

Methode onafhankelijke toetsen

Twee keer per jaar worden vanaf groep 3 CITO-toetsen afgenomen voor spelling, technisch lezen en rekenen. Vanaf groep 4 komt hier nog begrijpend lezen bij. Tevens nemen wij voor het sociaal-emotionele aspect Zien! af. Zien! brengt niet alleen het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, maar stelt ook concrete doelen op, geeft handelingssuggesties weer en verwijst naar veel sova-methoden en -materialen. 

Naast de observaties van de leerkracht(en), volgen we  in de kleuterklassen de kinderen middels het observatiesysteem ‘Leerlijnen Jonge Kind’ van Driestar-Educatief. Dit is een observatiesysteem waarin we de ontwikkeling nauwlettend volgen en kunnen signaleren of doelen zijn behaald op de gebieden van spel, motoriek, sociaal emotioneel, beginnende geletterdheid (taal) en beginnende gecijferdheid (rekenen).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het rapport spreekt voor zich.

Terug naar boven