R.K. basisschool St. Joseph

Disselplein 10 3829 MD Hooglanderveen

Schoolfoto van R.K. basisschool St. Joseph

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In schooljaar 2019/2020 is de Cito Eindtoets niet afgenomen vanwege Covid-19. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Toetsing en observaties

Om de vorderingen van de kinderen te kunnen volgen en hiaten bijtijds te kunnen signaleren maken we gebruik van diverse toetsen.

Methodegebonden toetsen

Deze toetsen worden afgenomen na een werkperiode. De toetsen horen bij de methode die wordt gebruikt (voor taal, spelling, rekenen, lezen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie). Leerkrachten kunnen zo snel zien hoe de aangeboden leerstof in het korte termijn wordt beheerst. Deze methodetoetsen gelden voor de groepen 3 t/m 8.

Methode onafhankelijke toetsen

Twee keer per jaar worden vanaf groep 3 CITO-toetsen afgenomen voor spelling, lezen en rekenen. Vanaf groep 4 komt hier nog begrijpend lezen bij. Tevens nemen wij voor het sociaal-emotionele aspect Zien! af. Zien! brengt niet alleen het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, maar stelt ook concrete doelen op, geeft handelingssuggesties weer en verwijst naar veel sova-methoden en -materialen. 

Naast de observaties van de leerkracht(en), volgen we  in de kleuterklassen de kinderen middels het observatiesysteem ‘Leerlijnen Jonge Kind’ van Driestar-Educatief. Dit is een observatiesysteem waarin we de ontwikkeling nauwlettend volgen en kunnen signaleren of doelen zijn behaald op de gebieden van spel, motoriek, sociaal emotioneel, beginnende geletterdheid (taal) en beginnende gecijferdheid (rekenen).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven