R.K. basisschool St. Joseph

Disselplein 10 3829 MD Hooglanderveen

Schoolfoto van R.K. basisschool St. Joseph

Het team

Toelichting van de school

Managementteam 

Mariëlle Jansen | directeur | ma, di, do, vrij

Manon van Druten | teamleider | ma, di, wo, do

Interne begeleiding                                                                                                      

Jantine van den Berg | groep 1 t/m 4 | ma, di, do, vrij

Sandra Goldewijk | Groep 5 t/m 8 | ma ochtend, di, do, vrij ochtend  

Groepsleerkrachten

Groep 1/2A | Charlotte Houwing (ma, di, wo) | Helma Last (wo, do, vrij)

Groep 1/2B | Menalda Bavinck (ma, di, vrij) | Kirsten van Dusschoten (wo, do)

Groep 1/2C | | Ellemieke Horsten (ma, di, wo) | Ingrid Janssen (do, vrij) 

Groep 1/2D | Marjolein Steen (ma, di, wo, do) | Marianne Klaren (vrij)

Groep 3A |  Leslie Claassen (ma, di, wo) | Esther van Rooij (do, vrij)  

Groep 3B | Leonie Horst (ma t/m vrij)

Groep 4A | Angelica Huisman (ma t/m vrij)

Groep 4B | Sanne Kok-Wever (ma, di, wo) | Karjan Backer (wo, do, vrij)

Groep 5A | Esther Simon (ma t/m vrij)

Groep 5B | Janine Borkent (ma, di, wo)  | Liset Dullaart (do, vrij)    

Groep 6A | Jonne van de Grootevheen (ma, di, wo) |Maaike Hogervorst (do, vr)

Groep 6B | Sharon Norberhuis (ma t/m vr)

Groep 7A | Koosje Melissen (ma, di) |  Amber v/d Hoven (wo, do, vrij)

Groep 7B | Lotte van Wessel (ma, di, do, vrij) | Koosje Melissen (wo) 

Groep 8A | Matthijs Helmink (ma, di, do, vrij)  | Dick van Kesteren (wo) 

Groep 8B | Marjolein Horst (ma, di, wo, vr) | Monica Mulder (do)


Overig personeel

Leerkrachtondersteuner | Martine Bekhuis | ma, di, wo, do 

Leerkrachtondersteuner | Maud van Riel | di, wo, do

Onderwijsassistent | Marian van Zutven | ma, do 

Vakdocent bewegingsonderwijs | Lex Jansen | ma, di, do, vrij

Vakdocent bewegingsonderwijs | Daan van der Vliet | di, vrij

Vakdocent Engels | Christiaan Elsenaar | vrij 

Vakdocent Engels | Debora Westendorp | di en wo

Lesondersteuning | Manon van Druten | 1 dag in de week

Lesondersteuning | Jantine v.d. Berg | 1 dag in de week

Projectgroep 1 t/m 4 | Esther van Rooij | wo 

Projectgroep 5 t/m 8 | Marijn Klapwijk | wo

Coördinator ICT | Karjan Backer Dirks 

Office Manager | Aneta Miszczynska | ma, di, woe, do van 8.00 u. tot 13.00 uur

Conciërge | Jan van Kleinwee | ma, di, wo, do  tot 14:30 uur

Vakdocenten

Op de St. Joseph werken we met vakleerkrachten. De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 worden verzorgd door vakdocenten lichamelijke oefening. In de groepen 3 t/m 8 wordt iedere week het vak Engels aangeboden door vakleerkrachten Engels uit het voortgezet onderwijs. We starten in groep 3 na de kerstvakantie met Engels. Op deze manier waarborgen we de doorgaande lijn van het basis- naar het voortgezet onderwijs. 

Stagiaires

Als opleidingsschool bieden we ieder jaar studenten de mogelijkheid om bij ons op school stage te lopen. Er kunnen stagiaires vanuit de Pabo, het MBO of HBO geplaatst worden. De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen ligt altijd bij de desbetreffende groepsleerkracht. 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van zieke/afwezige leerkrachten

Bij ziekte of (calamiteiten)verlof worden leerkrachten vervangen. We zijn als school aangesloten bij een vervangingspool, Transvita genaamd. Bij een vervangingsaanvraag worden leerkrachten door Transvita ingezet. Als het hen niet lukt om een vervanger te vinden dan kijken we of we een interne oplossing kunnen vinden. Als we geen vervanging kunnen regelen, dan vragen we u om uw kind een dag thuis te houden of elders onder te brengen. U wordt hierover zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 8.00 uur 's morgens geïnformeerd. Wanneer u echt geen opvang voor uw kind kunt regelen, dan wordt uw kind in één van de andere groepen opgevangen. 
In Teams staat voor de groepen 3 t/m 8 een noodpakket klaar waarmee kinderen aan de slag kunnen. 

De inzet van medewerkers vanuit het werkdrukgeld is nadrukkelijk bedoeld als verlichting van de werkdruk. Dus niet om bij ziekte of verlof een groep over te nemen. Zo heeft de wetgever bepaald. 

Studiedagen team
Ook zijn er de studiedagen die voor het hele team worden georganiseerd. Deze worden voor het einde van het schooljaar met u gecommuniceerd voor het schooljaar daarna. De kinderen hebben op die dagen geen school. U wordt dan verzocht zelf voor opvang te zorgen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De St.Josephschool is een basisschool met een leerstof-jaarklassen-systeem.

Het betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in één groep zitten, met per dag een vaste leerkracht. De leerstof die kinderen zich eigen moeten maken, is verdeeld over een aantal jaren en wordt in leeftijdsgroepen onderwezen. Niet alle leerlingen kunnen zich die leerstof op dezelfde manier eigen maken. De leerkracht houdt in de klas rekening met verschillen en geeft zoveel mogelijk gedifferentieerd les. We noemen dit onderwijs op maat. Alle groepsleerkrachten hebben werkvormen en materialen tot hun beschikking om onderwijs op maat mogelijk te maken. Voorbeelden zijn de kleine kring in de kleutergroep en de verlengde instructie in de hogere groepen. Dit houdt in dat de leerkracht in een kleinere groep een activiteit aanbiedt. Deze werkvorm biedt mogelijkheden om elk kind op zijn eigen niveau te benaderen.

Binnen de vaste groep bieden we de leerstof gedifferentieerd aan. Dus, passend bij het niveau van het kind. Sommige kinderen krijgen extra uitleg van de leerkracht, terwijl anderen na de uitleg zelf kunnen gaan oefenen. Er zijn ook kinderen die een verdiepende uitleg nodig hebben en meer uitdagende opdrachten maken.

De samenstelling van het team

Op de St.Josephschool heeft u te maken met een directeur, twee teamleiders, een office manager, twee intern begeleiders, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, een conciërge en groepsleerkrachten. Zij kunnen fulltime of parttime werken. Naast het lesgeven in de groepen vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs. U kunt dan denken aan taken als ICT coördinator, aandachtsfunctionaris, BHV-er etc. 

                                                               Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1 en 2

Op de St. Joseph hebben we vier heterogene kleutergroepen, waarin de jongere en oudere kleuters samen in één lokaal zitten (combinatiegroep 1-2). Deze indeling kent vele voordelen. De jongere kleuters leren veel van de oudere kleuters, wat de oudere kleuters er o.a. toe beweegt om goed te spreken en te luisteren. Jonge kinderen leren al doende veelal tijdens hun spel. Alle ontwikkelingsgebieden krijgen de nodige aandacht op een schooldag, meestal zijn ze verweven in een thema. We streven ernaar om de kleutergroepen niet te groot te laten worden gedurende het schooljaar. Daarom starten we in maart een instroomgroep voor 4-jarigen. De kinderen die in de periode februari t/m mei 2023 4 jaar worden, worden in deze groep geplaatst. Na de zomervakantie worden deze kinderen dan verdeeld over de vier heterogene kleutergroepen. 

In de kleutergroepen werken we thematisch. Seizoengebonden thema's als herfst, winter, lente en zomer komen jaarlijks aan bod. Daarnaast is er ook veel aandacht voor vieringen als Sinterklaas, Kerst en Pasen. Een thema duurt ongeveer 6 weken. Om deze thema's vorm te geven gebruiken wij de methode Kleuterplein en projecten van de Kleuteruniversiteit. De verschillende vakgebieden worden binnen het thema geïntegreerd. 

Spelend en ontdekkend leren is het uitgangspunt in het kleuteronderwijs. Binnen de lokalen en op het kleuterplein zijn rijke en uitdagende (thema)hoeken die we samen met de kinderen bedenken en inrichten om tot goed spel te komen. 

Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen werken de leerkrachten in kleine kringen. In een kleine kring krijgen leerlingen een aanbod op hun ontwikkelingsniveau. Om de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen maken we gebruik van de 'Leerlijnen Jonge Kind'. We volgen de ontwikkeling door middel van observaties en leggen de verkregen gegevens vast in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. De verschillende leerlijnen zijn geclusterd in vijf leergebieden:

  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • spel
  • motoriek
  • taal
  • rekenen

Elke leerlijn is opgedeeld in leerdoelen met een opbouwende moeilijkheidsgraad. De verschillende doelen biedt de leerkracht aan binnen de diverse (kring)activiteiten en in de hoeken. Door middel van signalering en observering volgt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen en krijgt zij concrete informatie om tot een goed beredeneerd aanbod te komen. De leerkracht sluit op deze manier aan bij de onderwijsbehoefte van de kinderen.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie schoolondersteuningprofiel (SOP). Deze is te vinden op de website.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij de overgang van SKA (peuterspeelzaal/kinderopvang) naar de basisschool vindt een warme overdracht plaats. Dat wil zeggen dat wij, na toestemming van ouders, geïnformeerd worden over de ontwikkeling van het kind. Zo kunnen wij het kind zo goed mogelijk begeleiden en zorg dragen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind. De pedagogisch medewerker van SKA wordt ook betrokken bij de indeling van de groepen 1-2. 

Terug naar boven